Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 31 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie zasad finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-01-09
Data wejscia w życie:2001-02-07
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 31 z 2001


31

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie zasad finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień. Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa zasady finansowania zadań realizowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wojewodów oraz Szefa Urzędu Ochrony Państwa, w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, zwanych dalej „dysponentami”, wynikających z umów i porozumień międzynarodowych, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadkach określenia zasad, o których mowa w ust. 1, w umowach międzynarodowych. §

2. Zadania, o których mowa w § 1 ust. 1, mogą być realizowane jako:

1) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, a w szczególności: tworzenie wielonarodowych jednostek lub prowadzenie wspólnych ćwiczeń,

2) realizacja wspólnych zamierzeń inwestycyjnych,

3) utrzymywanie i obsługa infrastruktury,

4) udzielenie wsparcia wojskom obcym,

5) działalność szkoleniowa,

6) współpraca przygraniczna,

7) działania podejmowane przez Urząd Ochrony Państwa lub Wojskowe Służby Informacyjne w związku z wykonywaniem funkcji Krajowych Władz Bezpieczeństwa w rozumieniu umów o bezpieczeństwie między Rzecząpospolitą Polską a Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unią Zachodnioeuropejską. § 3.

1. Zadania, o których mowa w § 1 ust. 1, mogą być finansowane ze środków budżetowych:

1) właściwego dysponenta, wnoszonych jako: a) wkład do utworzonego wspólnego budżetu, b) wkłady do wspólnych programów obronnych, w szczególności do Programu Inwestycyjnego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa,

2) jednostek realizujących te zadania, jako ich wydatki, stosownie do wykonywanej przez dany kraj swojej części zadania,

3) właściwego dysponenta, w przypadku przejściowego finansowania zadań, pod warunkiem uzyskania zwrotu poniesionych wydatków.

2. W przypadku przejściowego finansowania zadań ze środków budżetowych, otrzymane z tytułu zwrotu wpływy podlegają zarachowaniu na zmniejszenie wydatków właściwego dysponenta, bez względu na datę ich otrzymania. §

4. Wkłady finansowe wniesione na realizację wspólnego budżetu, nie wykorzystane do końca roku w ramach zadań określonych w § 1 ust. 1, są wykorzystywane w latach następnych, zgodnie z planami wydatków. § 5.

1. Ze środków właściwych dysponentów mogą być przejściowo ponoszone na rzecz jednostek innych państw wydatki związane z dostarczeniem dóbr i świadczeniem usług.

2. W przypadku dostarczenia dóbr i świadczenia usług przez właściwych dysponentów na potrzeby wojsk obcych, przy równoczesnym korzystaniu z dóbr i usług świadczonych przez wojska obce na rzecz właściwych dysponentów, rozliczenia mogą odbywać się na zasadzie kompensacji rocznej. Wpływy z tego tytułu podlegają zarachowaniu zgodnie z zasadą określoną w § 3 ust.

2. § 6.

1. Finansowanie szkoleń odbywających się w szkołach wojskowych, policyjnych, pożarniczych oraz ośrodkach szkolenia Straży Granicznej obejmuje koszty:

Dziennik Ustaw Nr 4                — 244 —                Poz. 31


1) eksploatacji i utrzymania obiektu i jego wyposażenia,

2) zakwaterowania i wyżywienia,

3) realizacji procesu dydaktycznego.

2. Wydatki związane z działalnością szkoleniową, o których mowa w ust. 1, ponosi szkoła realizująca szkolenia.

3. Opłaty za szkolenie są wnoszone na rachunek bieżący szkoły i są zaliczane na przychody lub zmniejszenie poniesionych wydatków w roku budżetowym. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 31 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 32 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Koszarawa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 35 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 34 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 30 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 29 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 36 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 33 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej środkami specjalnymi na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 28 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 39 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 38 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie szczególnych warunków i wymagań sanitarnych przy produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych w opakowaniach jednostkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 27 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 25 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 24 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 37 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 23 z 2001

  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-16 poz. 1568

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-20 poz. 1056

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-24 poz. 1565

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 listopada 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-14 poz. 1571

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-20 poz. 730

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zadań z zakresu wychowania fizycznego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej oraz form organizacyjnych wychowania fizycznego i sposobu ich finansowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.