Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 33 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej środkami specjalnymi na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-01-02
Data wejscia w życie:2001-01-23
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 33 z 2001


33

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej środkami specjalnymi na wydatki związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej. Na podstawie art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej środkami specjalnymi przeznaczonymi na finansowanie:

1) wydatków związanych z prowadzeniem egzekucji administracyjnej,

2) wynagrodzeń prowizyjnych pracowników urzędów skarbowych wykonujących egzekucję administracyjną należności pieniężnych,

3) przedsięwzięć usprawniających egzekucję administracyjną — zwanymi dalej „środkami specjalnymi”. §

2. Ze środków specjalnych finansowane są następujące wydatki:

1) wynagrodzenia prowizyjne dla pracowników wykonujących egzekucję administracyjną należności pieniężnych wraz z należnymi nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi lub rentowymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym,

2) należności z tytułu zniesienia uprawnień do umundurowania,

3) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń, o których mowa w pkt 1,

4) związane z prowadzeniem egzekucji administracyjnej, w tym w szczególności dotyczące: a) przejazdu i delegacji poborcy lub egzekutora, b) przewozu, załadunku, rozładunku, przechowywania, utrzymania i dozoru zwierząt oraz ruchomości odebranych albo usuniętych z opróżnionych budynków, lokali i pomieszczeń, c) przymusowego otwarcia pomieszczeń i schowków, d) wypłat należności świadków i biegłych, e) ogłoszeń w prasie, f) zakupu materiałów i wyposażenia, g) usług telekomunikacyjnych i opłat pocztowych, h) prowizji i obsługi bankowej,

5) wypłata zaliczek dla komorników sądowych za czynności związane z prowadzeniem egzekucji,

6) przedsięwzięcia usprawniające egzekucję administracyjną należności pieniężnych, w tym także o charakterze inwestycyjnym związane zwłaszcza z budową pomieszczeń magazynowych, zakupem środków transportowych oraz komputerów wraz z oprogramowaniem. § 3.

1. Ârodki specjalne urzędy skarbowe gromadzą na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

2. Odsetki od środków specjalnych zgromadzonych na rachunkach, o których mowa w ust. 1, stanowią przychody tych środków specjalnych.

3. Dysponentem środków jest naczelnik urzędu skarbowego.

4. Obsługa administracyjna oraz księgowa środków specjalnych należy do obowiązków dysponenta. § 4.

1. Podstawą gospodarowania środkami specjalnymi jest roczny plan finansowy, określający przychody i wydatki, w którym wyodrębnia się w szczególności:

1) wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń,

2) wydatki inwestycyjne.

2. Plan finansowy środków specjalnych zatwierdza naczelnik urzędu skarbowego.

Dziennik Ustaw Nr 4                — 246 —                Poz. 33


3. Sprawozdania z wykonania planu finansowego środków specjalnych sporządza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości budżetowej. § 5.

1. Urząd skarbowy może przekazać posiadaną nadwyżkę środków specjalnych na usprawnienie funkcjonowania innego urzędu skarbowego.

2. Nadwyżkę, o której mowa w ust. 1, może otrzymać urząd skarbowy, w którym:

1) ma miejsce niedobór środków na finansowanie wynagrodzeń prowizyjnych i wydatków związanych z prowadzeniem egzekucji administracyjnej, zagrażający skuteczności i ciągłości wykonywania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, lub

2) zachodzi potrzeba poniesienia wydatków na finansowanie przedsięwzięć usprawniających egzekucję administracyjną w rozmiarze przekraczającym możliwości finansowe środków specjalnych jednego urzędu skarbowego.

3. Decyzję o przekazaniu nadwyżki, o której mowa w ust. 1, podejmuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek właściwych naczelników urzędów skarbowych, zaopiniowany pozytywnie przez dyrektorów izb skarbowych, a w obrębie województwa — dyrektor izby skarbowej na wniosek właściwych naczelników urzędów skarbowych. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Finansów: J. Bauc

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 33 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 39 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania oraz zakresu danych o obrocie refundowanymi lekami i materiałami medycznymi przekazywanych przez apteki.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 38 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie szczególnych warunków i wymagań sanitarnych przy produkcji naturalnych wód mineralnych, naturalnych wód źródlanych oraz wód stołowych w opakowaniach jednostkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 37 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 36 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 35 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 34 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2001 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od wynagrodzeń pracowników polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 32 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Koszarawa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 31 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie zasad finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 30 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 29 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" gruntów będących własnością Skarbu Państwa, w tym rodzajów dokumentów stanowiących dowody w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 28 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 27 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 26 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 25 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 24 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 4, poz. 23 z 2001

  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie osób i mienia.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.