Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1362 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-07
Data wydania:2002-09-13
Data wejscia w życie:2003-04-08
Data obowiązywania:2002-10-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1362 z 2002


©Kancelaria Sejmu

s. 1/8

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych

Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1362, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 133, poz. 935, Nr 171, poz. 1225.

Art. 1. Ustawa określa:

1) kategorie i zasady wyrobu napojów spirytusowych;

2) zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych oraz obrotu tymi napojami. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1)-8) (utraciły moc na podstawie art. 38 tej ustawy);

2) aromatyzowanie - użycie przy wyrobie napojów spirytusowych co najmniej jednej substancji naturalnej lub preparatu aromatycznego, ewentualnie substancji aromatycznej identycznej z naturalną, dopuszczonej na podstawie nowe brzmienie pkt 2 i 3 w art. 2 weszło w przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

3) barwienie - użycie przy wyrobie napojów spirytusowych co najmniej jed- r. (Dz.U. z 2006 r. Nr nego barwnika, dozwolonego na podstawie przepisów o bezpieczeństwie 171, poz. 1225) żywności i żywienia;

9) maceracja - proces technologiczny, w którym przez ekstrakcję surowców roślinnych alkoholem etylowym rolniczym uzyskuje się roztwór wodnoalkoholowy stanowiący półprodukt do sporządzania napojów spirytusowych (macerat);

10) mors - sok surowy z owoców lub rozcieńczony sok z owoców uprzednio zagęszczony i utrwalony alkoholem etylowym rolniczym, o zawartości alkoholu nie mniejszej niż 16% obj. i nie większej niż 20% obj., stanowiący półprodukt do wyrobu napojów spirytusowych; 11)-13) (utraciły moc na podstawie art. 38 tej ustawy);

14) alkohol etylowy rolniczy – alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w rozumieniu art. 1 ust. 3 lit. h rozporządzenia Rady (EWG) 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiającego ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych (Dz.Urz. WE L 160 z 12.06.1989, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 59, z późn. zm.). 2007-01-10

życie z dn. 28.10.2006

©Kancelaria Sejmu

s. 2/8

Art. 3. (utracił moc na podstawie art. 38 tej ustawy). Art. 4. Do kategorii napojów spirytusowych zalicza się: 1)-10) (utraciły moc na podstawie art. 38 tej ustawy);

11) wódkę, będącą: a) (utraciła moc na podstawie art. 38 tej ustawy), b) wódką ziołową aromatyzowaną ekstraktem z trawy żubrowej, to jest napojem spirytusowym o zawartości alkoholu etylowego nie mniejszej niż 40% obj., uzyskanym wyłącznie przez aromatyzowanie alkoholu etylowego rolniczego o zawartości alkoholu nie mniejszej niż 96,5% obj. maceratem trawy żubrowej (Hierochloe odorata i Hierochloe australis) dziko rosnącej w Puszczy Białowieskiej, o zawartości cukru nie większej niż 4,5 grama na litr w przeliczeniu na cukier inwertowany, wyprodukowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w regionie Niziny Północnopodlaskiej, z polskich surowców;

12) likier, będący: a) (utraciła moc na podstawie art. 38 tej ustawy), b) polish cherry, to jest napojem spirytusowym o zawartości alkoholu etylowego nie mniejszej niż 24% obj., wyprodukowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z morsu oraz maceratu wiśni z niewielkim dodatkiem morsów z innych owoców jagodowych oraz naturalnego olejku migdałowego, o zawartości ekstraktu nie mniejszej niż 340 gramów w litrze napoju, o charakterystycznych cechach organoleptycznych pochodzących od owoców sokowych wiśni uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 13)-15) (utraciły moc na podstawie art. 38 tej ustawy). Art. 5.-20. (utraciły moc na podstawie art. 38 tej ustawy). Art. 7.

13) innych naturalnych substancji węglowodanowych, dozwolonych na podstawie przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

nowe brzmienia pkt 13 w art. 7 oraz ust. 1 w art. 8 weszły w Art. 8 życie z dn. 28.10.2006

1. Do aromatyzowania napojów spirytusowych można stosować substancje do- r. (Dz.U. z 2006 r. Nr puszczone na podstawie przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia, z 171, poz. 1225)

zastrzeżeniem ust.

2. Art. 21.

1. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807) i wy2007-01-10

©Kancelaria Sejmu

s. 3/8

maga uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu napojów spirytusowych obejmuje również rozlew wyrobów wytworzonych we własnym zakresie. Art. 22.

1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1) wdrożyć system wewnętrznej kontroli wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, obejmujący w szczególności określenie: a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych, b) metody badań, c) sposobu postępowania z napojami spirytusowymi nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym;

2) dysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem: a) linii technologicznych, b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych, c) stanowisk pracy;

3) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości napojów spirytusowych.

2. Obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w ust. 1, powinny spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

3. Działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych może wykonywać przedsiębiorca:

1) posiadający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których ma być wykonywana działalność;

2) niekarany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną - którego członek zarządu nie był karany za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów. Art. 23. Organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy do spraw rynków rolnych, zwany dalej „organem prowadzącym rejestr”. Art. 24.

1. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy.

2. Wniosek o wpis do rejestru zawiera następujące dane: 2007-01-10

©Kancelaria Sejmu

s. 4/8

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;

5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;

6) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku: a) nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, b) posiada zaświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 22 ust. 3 pkt 2, c) posiada zaświadczenia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

3. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, określone w ustawie z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych.”.

4. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy. Art. 25.

1. Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:

1) firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) określenie rodzaju działalności gospodarczej objętej wpisem;

5) określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;

6) data dokonania wpisu.

2007-01-10

©Kancelaria Sejmu

s. 5/8

2. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.

3. Rejestr jest jawny.

4. Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze. Art. 26. Organ prowadzący rejestr wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w przypadkach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz w przypadku cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego, w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Art. 26a. W przypadku zakończenia lub zawieszenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić o tym, w terminie 14 dni od dnia zakończenia lub zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, organ prowadzący rejestr. Art. 26b. W sprawach dotyczących wykonywania działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Art. 27. (utracił moc na podstawie art. 38 tej ustawy). Art. 28.

1. (utracił moc na podstawie art. 38 tej ustawy).

2. Wódki wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z alkoholu etylowego rolniczego uzyskanego ze zbóż lub ziemniaków wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być dodatkowo określane jako „Polish Vodka/Polska Wódka”. Art. 29. (utracił moc na podstawie art. 38 tej ustawy). Art. 30. Kto:

1) wyrabia napoje spirytusowe niezgodnie z zasadami określonymi w ustawie lub wprowadza tak wytworzone napoje do obrotu;

2) wprowadza do obrotu napój spirytusowy niespełniający właściwych dla niego wymagań organoleptycznych oraz fizykochemiczmych;

2007-01-10

©Kancelaria Sejmu

s. 6/8

3) uzupełnia nazwy kategorii napojów spirytusowych oraz inne nazwy napojów spirytusowych określeniami „podobny”, „typu”, „rodzaju”, „o smaku”, „w stylu” lub innymi sugerującymi podobieństwo do tych napojów spirytusowych - podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności do roku. Art. 31.

1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, jeżeli czyn ten dotyczy napojów spirytusowych znacznej wartości - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat

2. Art. 32. Jeżeli z popełniania przestępstwa określonego w art. 31 sprawca uczynił sobie stałe źródło dochodu - podlega karze pozbawienia wolności do lat

3. Art. 33. W przypadkach określonych w art. 31 i 32 sąd może orzec przepadek rzeczy stanowiącej przedmiot przestępstwa albo służących lub przeznaczonych do jego popełnienia, choćby nie były własnością sprawcy. Art. 34. W ustawie z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: „o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych.”;

2) art. 1 otrzymuje brzmienie: „Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu alkoholu etylowego i jego skażania oraz wytwarzania wyrobów tytoniowych.”;

3) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Art. 2. W rozumieniu niniejszej ustawy:

1) alkohol etylowy oznacza płyn alkoholowy uzyskany w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej produktów rolniczych albo płyn alkoholowy uzyskany w sposób syntetyczny,

2) wyrób tytoniowy oznacza wyrób wyprodukowany z tytoniu przeznaczony do palenia oraz tabakę.”; 2007-01-10

©Kancelaria Sejmu

s. 7/8

4) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art. 3. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

1) wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego,

2) wytwarzania wyrobów tytoniowych - wymaga uzyskania zezwolenia.”;

5) w art. 8-11 i w art. 13 użyty różnym przypadku wyraz „spirytus” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „alkohol etylowy”;

6) art. 12 otrzymuje brzmienie: „Art. 12. Kto posiadając zezwolenie na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wyrobu, oczyszczania, skażania lub odwadniania alkoholu etylowego albo wytwarzania wyrobów tytoniowych:

1) nie wdrożył systemu kontroli wewnętrznej, nie dysponuje planem zakładu lub nie wyznaczył osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości,

2) nie zawiadomił organu zezwalającego o zakończeniu działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej działalności - podlega grzywnie.”;

7) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu: „Art. 12a.

1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia, skaża, oczyszcza lub odwadnia alkohol etylowy albo wytwarza wyroby tytoniowe podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, jeżeli czyn ten dotyczy alkoholu etylowego lub wyrobów tytoniowych znacznej wartości - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”;

8) w art. 14 po wyrazach „art. 12” dodaje się przecinek oraz wyrazy „art. 12a”;

9) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: „Art. 14a. W przypadkach określonych w art. 12a i art. 13 sąd może orzec przepadek rzeczy stanowiącej przedmiot przestępstwa albo służących lub przeznaczonych do jego popełnienia, choćby nie były własnością sprawcy.”. Art. 35. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, poz. 634 i Nr 128, poz. 1408 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Przepisy ustawy dotyczące dozwolonych substancji dodatkowych i zanieczyszczeń, wymagań sanitarnych w zakładach produkcyjnych, wymagań zdrowotnych wobec osób biorących udział w procesie produkcji i w obrocie, a także przepisy dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do 2007-01-10

©Kancelaria Sejmu

s. 8/8

kontaktu z żywnością stosuje się również do wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich, a także do wyrobu alkoholu etylowego oraz wyrobu i rozlewu napojów spirytusowych.”. Art. 36. Zezwolenia na wyrób lub rozlew wyrobów spirytusowych, wyrób, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie spirytusu wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 353) stają się zezwoleniami odpowiednio na wyrób lub rozlew napojów spirytusowych, wyrób, oczyszczanie skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego na czas, na który zostały wydane. Art. 37. Przedsiębiorcy wykonujący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych zawierających alkohol etylowy rolniczy o stężeniu mniejszym niż 18% obj. tracą prawo do wykonywania tej działalności, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nie wystąpią o udzielenie stosownych zezwoleń. Art. 38. Z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej tracą moc przepisy art. 2 pkt 1-8 oraz pkt 11-13, art. 3, art. 4 pkt 1-10, pkt 11 lit. a), pkt 12 lit. a), pkt 13-15, art. 5-20 i art. 27, art. 28 ust. 1 i art. 29 niniejszej ustawy. Art. 39. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

2007-01-10

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1362 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1371 z 20022002-10-07

  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1370 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 września 2002 r. w sprawie stawek i trybu wypłaty wynagrodzenia za czynności zlecone wykraczające poza obowiązki służbowe funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1369 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Agencji Programowo-Reklamowej "Gliwice Plus".

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1368 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1367 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1366 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1365 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1364 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie 20 września 2002 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1363 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1361 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1360 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.