Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1366 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-07
Data wydania:2002-09-12
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-10-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1366 z 2002


Strona 1 z 3
1366

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia. Na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje: §

1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) dominująca norma wyżywienia — normę wyżywienia, według której jest przygotowywana większość posiłków wydawanych w danej jednostce organizacyjnej Policji;

2) zasadnicza norma wyżywienia — ilość środków spożywczych przysługujących policjantowi w ciągu doby;

3) dodatkowa norma wyżywienia — ilość środków spożywczych przysługujących policjantowi w ciągu doby jako uzupełnienie do zasadniczej normy wyżywienia lub jako norma samoistna w formie odrębnego posiłku lub napoju;

4) okres zimowy — okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca;

5) skoszarowanie — przebywanie policjantów na terenie działania jednostki Policji, połączone z zakwaterowaniem lub zakazem opuszczania miejsca służby, trwające ponad 12 godzin — na podstawie decyzji kierownika tej jednostki;

6) szkoły — Wyższą Szkołę Policji, szkoły policyjne i ośrodki szkolenia Policji. § 2.

1. Ustala się następujące rodzaje norm wyżywienia, które przysługują policjantowi w czasie wykonywania obowiązków służbowych:

1) zasadnicze: a) szkolna SZ, b) lotnicza LOT;

2) dodatkowe: a) uzupełniająca DU, b) napojów.

2. Ilość produktów żywnościowych zawartych w normach wyżywienia szkolnej SZ, lotniczej LOT i dodatkowej DU określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia. § 3.

1. Wyżywienie według normy szkolnej SZ przysługuje bezpłatnie w naturze policjantowi:

1) w dniach skoszarowania oraz w dniach składania egzaminów do szkół poza miejscem zamieszkania;

2) w służbie kandydackiej;

3) będącemu słuchaczem szkoły lub uczestnikiem kursu w jednostce — w czasie pobytu w szkole, jednostce organizującej kurs oraz na praktykach, poza miejscem stałego zamieszkania, a w miejscu zamieszkania wtedy, gdy na czas szkolenia i praktyk jest skoszarowany;

4) biorącemu udział w akcjach granicznych organizowanych przez Straż Graniczną, w czasie pobytu w miejscu akcji trwającego ponad 8 godzin;

5) biorącemu udział w szkoleniach lub ćwiczeniach w systemie obronnym kraju, jeżeli zajęcia trwają w sposób ciągły powyżej 8 godzin;

Dziennik Ustaw Nr 166                — 10598 —                Poz. 1366


6) uczestniczącemu w całodniowych szkoleniach i naradach organizowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub organy i jednostki organizacyjne jemu podległe lub przez niego nadzorowane;

7) biorącemu udział w akcjach ochrony porządku publicznego poza miejscem stałego pełnienia służby, trwających ponad 8 godzin;

8) biorącemu udział w akcjach zapobiegania klęskom żywiołowym lub usuwania ich skutków oraz w działaniach porządkowych podczas akcji ratowniczych przy likwidacji skutków klęsk żywiołowych i katastrof, trwających ponad 8 godzin;

9) skierowanemu do służby na jednostkach pływających Straży Granicznej;

10) pododdziałów antyterrorystycznych — w czasie przebywania na obozach kondycyjnych i zgrupowaniach szkoleniowych;

11) uczestniczącemu w finałach ogólnopolskich konkursów, biorącemu udział w zawodach sportowych, spartakiadach oraz przebywającemu na obozach kondycyjnych i zgrupowaniach szkoleniowych przed tymi zawodami;

12) skierowanemu do wykonywania czynności służbowych poza miejscem stałego pełnienia służby (w warunkach uzasadniających wypłatę diet), za zgodą policjanta.

2. Wyżywienie według normy szkolnej SZ, w formie uroczystego posiłku, przysługuje policjantowi, który ukończył szkołę lub kurs trwający co najmniej 4 miesiące, oraz zaproszonym na te uroczystości przedstawicielom szkoły i policjantom — organizatorom kursu. Policjant korzystający z tej normy wyżywienia nie traci uprawnień do norm wyżywienia przysługujących mu z innego tytułu. § 4.

1. Wyżywienie według normy lotniczej LOT przysługuje bezpłatnie w naturze policjantowi:

1) zaliczonemu do personelu latającego, zajmującemu etatowe stanowisko przewidziane dla tego personelu i wykonującemu loty;

2) etatowo wykonującemu czynności instruktora spadochronowego zgodnie z programem szkolenia;

3) pełniącemu funkcję operatora systemu obserwacji dzienno-nocnej i wykonującemu loty, zaliczanemu do nieetatowego personelu latającego na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji.

2. Norma lotnicza LOT nie przysługuje policjantowi, o którym mowa w ust. 1, w przypadku zawieszenia w lotach lub pełnienia funkcji instruktorskich.

3. Policjant, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawieszony w lotach z przyczyn zdrowotnych, traci uprawnienia do normy wyżywienia lotniczej LOT (za dni służby) po 6 miesiącach od dnia wydania przez komisję lekarską, podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, decyzji o zawieszeniu w lotach. Komendant Główny Policji, na wniosek komisji lekarskiej, może przedłużyć policjantowi uprawnienia do normy LOT na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 5.

1. Wyżywienie według normy dodatkowej DU w wymiarze 125% przysługuje bezpłatnie w naturze:

1) policjantowi pododdziału antyterrorystycznego w dniach służby, z wyjątkiem okresów, kiedy jest żywiony według normy szkolnej SZ powiększonej o 70% normy dodatkowej DU;

2) jako uzupełnienie do normy szkolnej SZ dla policjanta, o którym mowa w pkt 1, w dniach wykonywania specjalistycznych zadań szkoleniowych lub bojowych w akwenach morskich.

2. Norma dodatkowa DU w wymiarze określonym w ust. 1 nie przysługuje policjantowi zajmującemu w pododdziałach antyterrorystycznych stanowisko administracyjno-biurowe. §

6. Wyżywienie według normy dodatkowej DU w wymiarze 100% przysługuje bezpłatnie w naturze:

1) policjantowi personelu technicznego zatrudnionemu przy bezpośredniej obsłudze samolotów i pracy przy sprzęcie lotniczym oraz wyznaczonemu do bezpośredniej obsługi lotów i pełnienia dyżurów na lotnisku;

2) jako uzupełnienie normy szkolnej SZ — policjantowi uczestniczącemu w finałach ogólnopolskich konkursów, w zawodach sportowych i spartakiadach o mistrzostwo urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub organów i jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych oraz przebywającemu na obozach kondycyjnych i zgrupowaniach szkoleniowych przed tymi zawodami. §

7. Wyżywienie według normy dodatkowej DU w wymiarze 70% przysługuje bezpłatnie w naturze, jako uzupełnienie do normy szkolnej SZ, policjantowi:

1) biorącemu bezpośredni udział w działaniach porządkowych lub wchodzącemu w skład sił wyznaczonych do tych działań i przebywającemu na terenie objętym tymi działaniami, w okresie poważnego zagrożenia porządku publicznego;

2) pododdziału antyterrorystycznego w czasie skoszarowania, przebywania na obozie kondycyjnym i zgrupowaniu szkoleniowym;

3) biorącemu udział w zgrupowaniu szkoleniowym i obozie kondycyjnym opartym na programie szkolenia o charakterze antyterrorystycznym;

4) w dniach wykonywania specjalistycznych zadań szkoleniowych na akwenach morskich i śródlądowych. § 8.

1. Wyżywienie według normy dodatkowej DU w wymiarze 50% przysługuje bezpłatnie w naturze, jako uzupełnienie do normy szkolnej SZ, policjantowi biorącemu udział w akcjach ochrony porządku publicznego w miejscu stałego pełnienia służby, w warunkach szczególnych, powodujących konieczność pełnienia przez okres powyżej 10 godzin służby połączonej ze znacznym wysiłkiem.

2. Norma, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje policjantowi, który korzysta w tym czasie z całodzien-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1366 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1371 z 20022002-10-07

  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1370 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 września 2002 r. w sprawie stawek i trybu wypłaty wynagrodzenia za czynności zlecone wykraczające poza obowiązki służbowe funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1369 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Agencji Programowo-Reklamowej "Gliwice Plus".

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1368 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1367 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1365 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1364 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie 20 września 2002 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1363 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1362 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1361 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1360 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

porady prawne online

Porady prawne

 • Otrzymywanie przez policjanta wyżywienia

  Czy policjantowi przysługuje posiłek regeneracyjny jeśli przed upływem czterogodzinnego okresu służby na wolnym powietrzu odbywał on uzasadnioną przerwę np. w budynku (...)

 • Noclegi a koszt uzyskania przychodu

  Prowadząc działalność gospodarczą w zakresie usług remontowo-budowlanych często z pracownikami wyjeżdżam poza siedzibę zakładu, często na kilka dni. Nocujemy w (...)

 • Umowa dożywocia

  Co to jest umowa dożywocia?

 • Koszty związane z dobrowolnym szkoleniem

  Pracodawca skierował pracowników na szkolenie, które odbywa się po godzinach pracy i w innej miejscowości. Nie jest to szkolenie bhp, a szkolenie zwiększa umiejętności (...)

 • Przeniesienie funkcjonariusza Policji

  Jakie przepisy regulują kwestię przeniesienia funkcjonariusza Policji, kto jest uprawniony do przeniesienia funkcjonariusza?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-07 poz. 1367

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-09 poz. 1215

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-18 poz. 351

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-17 poz. 1011

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

 • Dziennik Ustaw z 2010-01-19 poz. 59

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.