Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1364 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie 20 września 2002 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-07
Data wydania:2002-09-20
Data wejscia w życie:2002-10-22
Data obowiązywania:2002-10-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1364 z 2002


Strona 1 z 4
1364

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 września 2002 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej. Na podstawie art. 35ł ust. 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 156, poz. 1300) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) regulamin działania Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej „Komisją”;

2) sposób organizowania i regulamin przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego;

3) wzór zaświadczenia o złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym;

4) wysokość opłaty za udział w egzaminie, zwanej dalej „opłatą egzaminacyjną”;

5) sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków Komisji. §

2. Komisja wykonuje swoje zadania zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

3. Ustala się sposób organizowania i regulamin przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

4. Ustala się wzór zaświadczenia o złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia. § 5.

1. Osoba dopuszczona do egzaminu uiszcza opłatę egzaminacyjną w wysokości 190 zł na rachunek bankowy wskazany przez Komisję w terminie 14 dni przed dniem przeprowadzenia egzaminu pisemnego.

2. W przypadku rezygnacji z egzaminu lub nieprzystąpienia do egzaminu z ważnych przyczyn losowych, opłata egzaminacyjna podlega zwrotowi, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia Komisji o rezygnacji nie później niż na 7 dni przed terminem egzaminu. Komisja dokonuje zwrotu opłaty egzaminacyjnej w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli zostało to spowodowane ważnymi przyczynami losowymi, Przewodniczący Komisji, na wniosek osoby dopuszczonej do egzaminu, może zdecydować o zaliczeniu wniesionej opłaty na poczet egzaminu wyznaczonego w innym terminie. § 6.

1. Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za:

Dziennik Ustaw Nr 166

1) udział w posiedzeniu Komisji — 250 zł;                — 10593 —                Poz. 1364


2) udział w jednym dniu egzaminu pisemnego lub ustnego — 250 zł.

2. W przypadku unieważnienia lub odwołania egzaminu z przyczyn, o których mowa w § 3 załącznika nr 2

do rozporządzenia, członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie odpowiednie do zakresu wykonanej pracy. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. (poz. 1364)

Załącznik nr 1

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ §

1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy na audytorów wewnętrznych. § 2.

1. Komisja jest organem kolegialnym, który podejmuje decyzje w formie uchwał w obecności co najmniej połowy członków Komisji, w tym jej Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności — członka Komisji wyznaczonego przez Przewodniczącego.

2. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

3. Uchwały podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

4. Z posiedzeń Komisji sekretarz Komisji sporządza protokół. § 3.

1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności — członek Komisji wyznaczony przez Przewodniczącego.

2. Komisja może wyznaczyć ze swego składu osoby odpowiedzialne za realizację określonych zadań. § 4.

1. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) przygotowywanie szczegółowego zakresu tematów egzaminów oraz wykazu literatury niezbędnej osobom przygotowującym się do przystąpienia do egzaminu;

2) przygotowywanie i zatwierdzanie testów egzaminacyjnych, zadań egzaminacyjnych wraz z danymi niezbędnymi do ich wykonania, zestawów pytań do części ustnej egzaminu oraz wzorców odpowiedzi;

3) dopuszczanie do egzaminu osób spełniających warunki, o których mowa w art. 35k pkt 1—4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”;

4) przeprowadzanie egzaminów;

5) sprawdzanie i ocena testów egzaminacyjnych, zadań egzaminacyjnych oraz odpowiedzi na pytania w części ustnej egzaminu.

2. Minister Finansów ogłasza w Dzienniku Urzędowym oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów komunikat w sprawie ogłoszenia informacji, o których mowa w ust. 1 pkt

1. §

5. Przewodniczący wyznacza spośród członków Komisji osoby odpowiedzialne za przygotowanie testów egzaminacyjnych, zadań egzaminacyjnych, zestawów pytań do części ustnej egzaminu oraz wzorców odpowiedzi. § 6.

1. Komisja w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników przekazuje Głównemu Inspektorowi Audytu Wewnętrznego wykaz osób, które zdały egzamin.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest ogłaszany na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Załącznik nr 2

SPOSÓB ORGANIZOWANIA I REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU NA AUDYTORA WEWN¢TRZNEGO §

1. 1. Egzaminy na audytora wewnętrznego są przeprowadzane przez Komisję w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji.

2. Minister Finansów ogłasza w Dzienniku Urzędowym oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim komunikat w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu, nie

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1364 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1371 z 20022002-10-07

  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1370 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 września 2002 r. w sprawie stawek i trybu wypłaty wynagrodzenia za czynności zlecone wykraczające poza obowiązki służbowe funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1369 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Agencji Programowo-Reklamowej "Gliwice Plus".

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1368 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Heraldycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1367 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1366 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1365 z 20022002-10-07

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów, które nie mogą być nabywane bez certyfikatu.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1363 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1362 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1361 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.

 • Dziennik Ustaw Nr 166, poz. 1360 z 20022002-10-07

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.