Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1973 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-28
Data wydania:2002-12-20
Data wejscia w życie:2003-01-12
Data obowiązywania:2002-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1973 z 2002


1973

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych. Na podstawie art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Przetarg na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, zwany dalej „przetargiem”, ogłasza się jednocześnie w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym oraz w Biuletynie Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, a jeżeli rezerwacja częstotliwości lub zasobów orbitalnych ma dotyczyć jedynie określonych obszarów, także w codziennej prasie lokalnej ukazującej się na obszarach, których przetarg będzie dotyczył.

2. Określając przedmiot i zakres przetargu, podaje się następujące informacje:

1) przeznaczenie zakresu częstotliwości lub zasobów orbitalnych objętych przetargiem; ———————

1)

2) wartości graniczne określonego zakresu częstotliwości, o którym mowa w pkt 1;

3) obszar, na którym częstotliwości lub zasoby orbitalne będą wykorzystywane;

4) rodzaj służby radiokomunikacyjnej, sieci lub usługi telekomunikacyjnej, w której częstotliwości lub zasoby orbitalne będą wykorzystywane;

5) okres rezerwacji.

3. W warunkach uczestnictwa w przetargu określa się:

1) sposób nabycia dokumentacji przetargowej oraz wysokości opłaty za dokumentację przetargową;

2) miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert;

3) wymóg złożenia oświadczenia o zobowiązaniu się przez podmiot, że z chwilą uzyskania rezerwacji będzie wykonywał zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

4) wykaz dokumentów potwierdzających formę prawną oraz kondycję finansową oferenta.

4. Określony w ogłoszeniu termin złożenia ofert nie może być krótszy niż 45 dni od dnia udostępnienia dokumentacji przetargowej.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

Dziennik Ustaw Nr 234                — 14857 —                Poz. 1973


5. Po upływie terminu do złożenia oferty Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwany dalej „Prezesem”, sporządza listę podmiotów, które złożyły oferty.

6. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania. § 2.

1. Do przeprowadzenia przetargu Prezes powołuje Komisję Przetargową, zwaną dalej „Komisją”.

2. Prezes powołuje Komisję w składzie od 6 do 9 osób spośród pracowników Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, wskazuje jej przewodniczącego i zatwierdza sporządzony przez Komisję regulamin jej pracy.

3. Członkowie Komisji przed rozpoczęciem prac składają pisemne zobowiązania do nieujawniania informacji uzyskanych w związku z pracami Komisji.

4. Po sporządzeniu listy, o której mowa w § 1 ust. 5, członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia, że:

1) nie pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z oferentem, nie były członkami władz osób prawnych ubiegających się o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

3) nie pozostają z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

5. Prezes odwołuje członka Komisji, który nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust.

4. § 3.

1. Ocenę ofert przeprowadza się w dwóch etapach.

2. Ocena oferty w I etapie obejmuje sprawdzenie:

1) nabycia dokumentacji przetargowej przez oferenta, a w przypadku spółki także przez wspólnika, udziałowca lub akcjonariusza spółki występującej o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) złożenia oferty w terminie określonym w ogłoszeniu;

3) złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 pkt 3;

4) zachowania formy i zgodności złożonej oferty z wymogami dokumentacji przetargowej;

5) wiarygodności oferenta w zakresie możliwości wykonywania zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

3. Warunkiem dopuszczenia do II etapu jest spełnienie wymogów określonych w ust.

2.

4. Ocena oferty w II etapie obejmuje:

1) kwalifikacje oferenta w zakresie działalności telekomunikacyjnej i jego wiarygodność,

2) ekonomiczno-finansową zdolność oferenta,

3) wartość techniczną,

4) wartość ekonomiczną oferty oraz stwierdzenie, która z ofert uzyskała minimum kwalifikacyjne wskazane w dokumentacji przetargowej.

5. Ocena oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w II etapie oraz przyznanych na podstawie szczegółowych kryteriów oceny ofert ustalonych przez Prezesa w dokumentacji przetargowej. § 4.

1. Komisja sporządza protokół z postępowania przetargowego.

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia poszczególnych etapów przetargu;

2) imiona i nazwiska członków Komisji, ze wskazaniem czynności, w których brali udział;

3) wskazanie oferentów przystępujących do przetargu;

4) liczbę ofert poddanych ocenie w I etapie;

5) liczbę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w II etapie, z podaniem przyczyn niezakwalifikowania;

6) szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięć i ocen dokonywanych w czasie postępowania przetargowego, w tym rozstrzygnięcia dotyczącego uzyskania minimum kwalifikacyjnego;

7) liczbę punktów, jaką uzyskał każdy z oferentów, w zakresie spełnienia poszczególnych kryteriów w II etapie;

8) ustalenie kolejności ofert wraz z oceną punktową i uzasadnieniem;

9) podpisy wszystkich członków Komisji.

3. Komisja niezwłocznie przekazuje Prezesowi protokół postępowania przetargowego.

4. Prezes niezwłocznie zawiadamia na piśmie oferentów o wyniku przetargu. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Infrastruktury: M. Pol

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1973 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1980 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2003 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1979 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1978 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1977 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestrowych do Rejestru Wytwórców i Wyrobów medycznych oraz wysokości opłat rejestrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1976 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie warunków sanitarnych i higienicznych w obrocie środkami spożywczymi sprzedawanymi luzem, łatwo psującymi się dietetycznymi środkami spożywczymi, sypkimi i nieopakowanymi środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami spożywczymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1975 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1974 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1972 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1971 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1970 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1969 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1968 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1967 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1966 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-26 poz. 1236

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-15 poz. 1592

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-28 poz. 990

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-26 poz. 191

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-10 poz. 497

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania naboru dla kandydatów na aplikację ogólną oraz trybu powoływania i działania zespołu konkursowego i komisji konkursowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.