Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1980 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2003 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-28
Data wydania:2002-12-20
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1980 z 2002


Strona 1 z 3
1980

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2003 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania. Na podstawie art. 169c ust. 6 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

1)

§

1. 1. Wysokość zaliczek przekazywanych kasom chorych ustala się w zależności od wpływów z należnych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wraz z pobranymi odsetkami za zwłokę.

2. Zaliczki dla poszczególnych kas chorych oblicza się proporcjonalnie do procentowego udziału przewidywanych przychodów z należnych składek każdej z kas chorych w przewidywanych przychodach z należnych składek, obliczonych jako suma dla wszystkich kas chorych, w części przychodów pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

3. Procentowy udział przewidywanych przychodów kas chorych z należnych składek w 2003 r. w części pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych określa załącznik do rozporządzenia.

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje poszczególnym kasom chorych zaliczki, obliczone zgodnie z rozporządzeniem, pomniejszone o kwotę nie

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 83, poz. 749, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1920.

Dziennik Ustaw Nr 234                — 14950 —                Poz. 1980


większą niż koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne, pobrane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. § 2.

1. Rozliczenia zaliczek dokonuje się narastająco po każdym kwartale, w 10 dniu miesiąca następującego po miesiącu, który upłynął od zakończenia kwartału; ostatecznego rozliczenia zaliczek dokonuje się 10 lutego 2004 r.

2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nalicza koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne nie później niż w terminie rozliczenia zaliczek, o którym mowa w ust.

1. §

3. W rozliczeniu zaliczek uwzględnia się należne składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, które wpłynęły do końca kwartału do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz zaliczki przekazane kasom chorych za ten sam okres. § 4.

1. Zaliczki przekazywane kasom chorych, określone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z rozporządzeniem, są pomniejszane o należne składki, które wpłynęły do końca danego kwartału i zostały zidentyfikowane do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, który upłynął od zakończenia danego kwartału, jako pochodzące z egzekucji składek zaległych za 1999 r., 2000 r., 2001 r. i 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 2—5.

2. Należne składki pochodzące z egzekucji składek zaległych za 1999 r. są rozdzielane między poszczególne kasy chorych według zasad obowiązujących w 1999 r.

3. Należne składki pochodzące z egzekucji składek zaległych za 2000 r. są rozdzielane między poszczególne kasy chorych proporcjonalnie do procentowego udziału planowanych przychodów ze składek każdej kasy chorych, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania (Dz. U. Nr 112, poz. 1322 oraz z 2000 r. Nr 65, poz. 783 i Nr 77, poz. 886).

4. Należne składki pochodzące z egzekucji składek zaległych za 2001 r. są rozdzielane między poszczególne kasy chorych proporcjonalnie do procentowego udziału przewidywanych przychodów kas chorych, o którym mowa w kolumnie 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych Kasom Chorych w 2001 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania (Dz. U. Nr 122, poz. 1345).

5. Należne składki pochodzące z egzekucji składek zaległych za 2002 r. są rozdzielane między poszczególne kasy chorych proporcjonalnie do procentowego udziału przewidywanych przychodów kas chorych,

o którym mowa w kolumnie 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania (Dz. U. Nr 210, poz. 1795). § 5.

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sporządza do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, który upłynął od zakończenia danego kwartału, zestawienie pomniejszonych zgodnie z § 4 kwot zaliczek z kwotami należnych składek, które wpłynęły do końca danego kwartału i zostały przypisane do konkretnego ubezpieczonego do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, który upłynął od zakończenia danego kwartału, a tym samym zostały zidentyfikowane jako należne danej kasie chorych za okres do końca danego kwartału, zwane dalej „składkami zidentyfikowanymi”.

2. Jeżeli z zestawienia, o którym mowa w ust. 1, wynika, że zaliczki należne kasie chorych przekraczają wysokość kwot należnych składek zidentyfikowanych, powstałą różnicę Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrąca kasie chorych z bieżących wpływów, aż do całkowitego zwrotu nadpłaconej części zaliczki.

3. Jeżeli z zestawienia, o którym mowa w ust. 1, wynika, że zaliczki należne kasie chorych są mniejsze niż kwota należnych składek zidentyfikowanych, powstałą różnicę Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca kasie chorych wraz z bieżącymi wpływami, aż do całkowitego zwrotu należności.

4. W wysokości zaliczek należnych kasie chorych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia się należne składki, które wpłynęły do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca danego kwartału i nie zostały przypisane do konkretnego ubezpieczonego do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, który upłynął od zakończenia kwartału, zwane dalej „składkami niezidentyfikowanymi”, podzielone między kasy chorych w sposób określony w ust. 5—8.

5. W celu dokonania podziału składek niezidentyfikowanych ustala się dla danego okresu rozliczenia zaliczek:

1) dla każdej z kas chorych wielkość przewidywanych przychodów z należnych składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z § 1, zakładając równomierny rozkład przychodów w każdym okresie dla każdej z kas chorych w trakcie roku;

2) dla każdej z kas chorych różnicę między wielkością jej przewidywanych przychodów z należnych składek, o których mowa w pkt 1, a wielkością przekazanych jej składek zidentyfikowanych;

3) sumę różnic, o których mowa w pkt 2;

4) kwotę wszystkich składek niezidentyfikowanych jako sumę różnic między zaliczkami przekazanymi kasom chorych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pomniejszonymi zgodnie z § 4, a składkami zidentyfikowanymi dla poszczególnych kas chorych;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1980 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1979 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i w obrocie artykułami oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1978 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotek.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1977 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestrowych do Rejestru Wytwórców i Wyrobów medycznych oraz wysokości opłat rejestrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1976 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie warunków sanitarnych i higienicznych w obrocie środkami spożywczymi sprzedawanymi luzem, łatwo psującymi się dietetycznymi środkami spożywczymi, sypkimi i nieopakowanymi środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi środkami spożywczymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1975 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie badań lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1974 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1973 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1972 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usług powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1971 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1970 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1969 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1968 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów i Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu poboru przez notariuszy podatku od spadków i darowizn, prowadzenia rejestru podatku oraz trybu wykonywania przez notariuszy czynności związanych z poborem podatku.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1967 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku składania zeznań podatkowych przez podatników podatku od spadków i darowizn.

 • Dziennik Ustaw Nr 234, poz. 1966 z 20022002-12-28

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-29 poz. 609

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-13 poz. 1795

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-31 poz. 1832

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-03 poz. 1236

  Ustawa z dnia 3 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-04 poz. 1547

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie odrębnego trybu określania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, sposobu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na zasady obronności lub bezpieczeństwa państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.