Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1047 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-27
Data wydania:2003-06-18
Data wejscia w życie:2003-07-01
Data obowiązywania:2003-06-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1047 z 2003


Strona 1 z 2
1047

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej Na podstawie art. 141 § 1 pkt 2, art. 145 § 1 i 2 oraz art. 1419 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks ———————

1)

celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: ———————

2)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572.

Dziennik Ustaw Nr 110                — 7219 —                Poz. 1047


§

1. 1. Do dnia 30 czerwca 2004 r. ustanawia się kontyngent taryfowy ilościowy na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej, wymienionej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, dla której ustanawia się obniżone zerowe stawki celne, w wysokości określonej w tym załączniku.

2. Wykaz państw, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

2. Obniżone stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach odrębnych. §

3. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1885 oraz z 2003 r. Nr 12, poz. 124, Nr 53, poz. 469 i Nr 108, poz. 1010). §

4. Udzielenie pozwolenia na przywóz towarów, o którym mowa w § 1, uzależnia się od złożenia przez wnioskodawcę kaucji, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia. § 5.

1. Rozdysponowanie kontyngentu, o którym mowa w § 1, jest dokonywane zgodnie z kolejnością złożenia kompletnych wniosków.

2. Wnioski o udzielenie pozwolenia składa się na każdy kwartał oddzielnie, poczynając od pierwszego dnia roboczego miesiąca rozpoczynającego dany kwartał.

3. Pozwolenia na przywóz towaru, o którym mowa w § 1, mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 5 000 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN objętych tą pozycją. § 6.

1. Rozdysponowanie ustanowionej puli kontyngentu jest dokonywane kwartalnie w następujący sposób:

1) III kwartał 2003 r. — 25 %;

2) IV kwartał 2003 r. — 25 %;

3) I kwartał 2004 r. — 25 %;

4) II kwartał 2004 r. — 25 %.

2. Niewykorzystane pule kontyngentu w danym kwartale przechodzą na kolejny kwartał. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. (poz. 1047)

Załącznik nr 1

WYKAZ TOWARÓW OBJ¢TYCH KONTYNGENTEM TARYFOWYM ILOÂCIOWYM, POCHODZĄCYCH Z PA¡STW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ Numer kontyngentu 1 094105 1001 1001 90 1001 90 10 0 1001 90 91 1001 90 91 1 1001 90 91 9 1001 90 99 0 Obniżona stawka celna 4

Kod PCN 2

Wyszczególnienie 3 Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): — Pozostałe: — — Orkisz do siewu — — Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): — — — Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenicą (meslin): — — — — Ziarno pszenicy zwyczajnej — — — — Mieszanki żyta z pszenicą (meslin) — — — Pozostałe

Ilość (w tonach) 5 520 000

Wysokość kaucji 6

0

30 ∉/tonę

0 0 0

30 ∉/tonę 30 ∉/tonę 30 ∉/tonę

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1047 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1060 z 20032003-06-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2003 r. sygn. akt P 24/02

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1059 z 20032003-06-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2003 r. sygn. akt K 52/02

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1058 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1057 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1056 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1055 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1054 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1053 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1052 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1051 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1050 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1049 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1048 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1046 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1045 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Wywiadu informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1044 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1043 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1042 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1041 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1040 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu

porady prawne online

Porady prawne

 • Osoby zagraniczne a prowadzenie działalności gospodarczej

  Kim są osoby zagraniczne według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej? Czy mogą one prowadzić działalność w takiej formie jak pozostałe podmioty?

 • Import spoza Unii Europejskiej

  Mam zamiar zakupić towar w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, a następnie odsprzedać go firmie znajdującej się w kraju Unii (bez VAT). Czy w takim przypadku będę (...)

 • Opłaty od importu samochodów

  Jakie opłaty/obowiązki związane są z importem samochodów używanych z krajów Unii Europejskiej?

 • Wjazd cudzoziemca na terytorium RP

  Czy żona Brytyjczyka, która ma obywatelstwo japońskie, korzysta z prawa pobytu w Polsce razem z mężem? Na podstawie jakiego dokumentu może wjechać do Polski mąż, (...)

 • Wykonanie orzeczenia z ETE.

  Art. 1153(1) kpc mówi o konieczności nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu państwa UE zaopatrzonemu w zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. Rozporządzenie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1718

  Rrozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-31 poz. 810

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-26 poz. 1310

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-05 poz. 1429

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie trybu realizacji ustanowionego plafonu taryfowego ilościowego na przywóz pszenicy pochodzącej z Republiki Węgierskiej.

 • Legislacja UE z 2007-08-15 nr 213 poz. 6

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 962/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/97 w sprawie otwarcia i zarządzania (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.