Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1056 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-27
Data wydania:2003-06-24
Data wejscia w życie:2003-07-01
Data obowiązywania:2003-06-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1056 z 2003


1056

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Na podstawie art. 20 pkt 1 i 4 oraz art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Tworzy się — w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie — Sąd Rejonowy w Wieliczce. §

2. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508 oraz z 2003 r. Nr 44, poz. 386) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4: a) w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się kropką, ———————

1)

b) uchyla się pkt 2;

2) w § 6 w ust. 2: a) w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) Sąd Okręgowy w Krakowie — obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chrzanowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, dla Krakowa-Âródmieścia w Krakowie, Miechowie, Myślenicach, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Wadowicach i Wieliczce,”, b) w pkt 8 lit. b i c otrzymują brzmienie: „b) Sąd Okręgowy w Rzeszowie — obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Dębicy, Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach, Rzeszowie i Strzyżowie, c) Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu — obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052.

Dziennik Ustaw Nr 110                — 7234 —                Poz. 1056


c) Sąd Rejonowy w Lipsku — dla gmin: Chotcza, Ciepielów, Iłża, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec n. Wisłą,”, — lit. e i f otrzymują brzmienie:

w: Kolbuszowej, Mielcu, Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu;”;

3) w § 8 w ust. 2: a) w pkt 9 lit. a i b otrzymują brzmienie: „a) Sąd Rejonowy w Bolesławcu — dla miasta Bolesławiec oraz gmin: Bolesławiec, Gromadka, Nowogrodziec, Osiecznica i Warta Bolesławiecka, b) Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze — dla miast: Jelenia Góra, Karpacz, Kowary, Piechowice i Szklarska Poręba oraz gmin: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn i Stara Kamienica,”, b) w pkt 14: — lit. d otrzymuje brzmienie: „d) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie — dla części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Podgórze,”, — po lit. k średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. l w brzmieniu: „l) Sąd Rejonowy w Wieliczce — dla gmin: Biskupice, Kłaj, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Âwiątniki Górne i Wieliczka;”, c) w pkt 16 lit. e otrzymuje brzmienie: „e) Sąd Rejonowy w Złotoryi — dla miast: Chojnów, Wojcieszów i Złotoryja oraz gmin: Chojnów, Pielgrzymka, Âwierzawa, Zagrodno i Złotoryja;”, d) w pkt 19 lit. l otrzymuje brzmienie: „l) Sąd Rejonowy w Wieluniu — dla gmin: Biała, Bolesławiec, Czarnożyły, Czastary, Działoszyn, Galewice, Kiełczygłów, Konopnica, Lututów, Łubnice, Mokrsko, Nowa Brzeźnica, Osjaków, Ostrówek, Pajęczno, Pątnów, Rząśnia, Siemkowice, Skomlin, Sokolniki, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Wieluń, Wieruszów i Wierzchlas,”, e) w pkt 24 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) Sąd Rejonowy w Bełchatowie — dla miasta Bełchatów oraz gmin: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców i Zelów,”, f) w pkt 27: — lit. b i c otrzymują brzmienie: „b) Sąd Rejonowy w Kozienicach — dla gmin: Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n. Pilicą, Kozienice, Magnuszew i Sieciechów,

„e) Sąd Rejonowy w Radomiu — dla miasta Radom oraz gmin: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Orońsko, Przytyk, Skaryszew, Wierzbica, Wolanów i Zakrzew, f) Sąd Rejonowy w Zwoleniu — dla miasta Pionki oraz gmin: Gózd, Kazanów, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń;”, g) w pkt 28 uchyla się lit. b, h) pkt 34 otrzymuje brzmienie: „34) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu: a) Sąd Rejonowy w Kolbuszowej — dla gmin: Cmolas, Kolbuszowa, Niwiska, Raniżów i Stary Dzikowiec, b) Sąd Rejonowy w Mielcu — dla miasta Mielec oraz gmin: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy i Wadowice Górne, c) Sąd Rejonowy w Nisku — dla gmin: Bojanów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik n. Sanem i Ulanów, d) Sąd Rejonowy w Stalowej Woli — dla miasta Stalowa Wola oraz gmin: Pysznica, Radomyśl, Zaklików i Zaleszany, e) Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu — dla miasta Tarnobrzeg oraz gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów, Majdan Królewski, Nowa Dęba i Padew Narodowa;”;

4) w § 9: a) w pkt 1 w lit. b średnik zastępuje się kropką, b) uchyla się pkt 2;

5) w § 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie — w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych dla Krakowa-Podgórza w Krakowie i w Wieliczce;”. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 r. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1056 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1060 z 20032003-06-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2003 r. sygn. akt P 24/02

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1059 z 20032003-06-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2003 r. sygn. akt K 52/02

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1058 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1057 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1055 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1054 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1053 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1052 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1051 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1050 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1049 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1048 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1047 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1046 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1045 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Wywiadu informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1044 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1043 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1042 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1041 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1040 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utworzenia zfśs

  Pracuję w prywatnej firmie zatrudniającej ponad 60 pracowników. Czy pracodawca zobowiazany jest do założenia i finansowania funduszu pracowniczego? Wiem, że w innych (...)

 • Wymogi formalne zażalenia

  Co powinno zawierać zażalenie na zarządzenie sądu rejonowego kierowane do sądu okręgowego? Czy musi być kierowane za pośrednictwem sądu rejonowego?

 • Zajęcie stanowiska po wniesieniu zażalenia

  Otrzymałem odpis pisma prokuratury okręgowej do sądu rejonowego o przesłaniu dokumentów wraz z wnioskiem Prokuratora Rejonowego o nieuwzględnienie mojego zażalenia (...)

 • Archiwizacja aktów notarialnych

  Kto i przez jaki okres zobowiązany jest do przechowywania aktów notarialnych?

 • Zmiana powództwa

  Do jakiego momentu można zmienić treść pozwu już złożonego do sądu? Termin rozprawy już wyznaczono. Czy można na pierwszej rozprawie złożyć na piśmie treść (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.