Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1052 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-27
Data wydania:2003-06-24
Data wejscia w życie:2003-07-01
Data obowiązywania:2003-06-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1052 z 2003


Strona 1 z 2
1052

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów Na podstawie art. 242 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli rozmów telefonicznych lub innych przekazów informacji dokonywanych z wykorzystaniem tych sieci, zwanych dalej „przekazami informacji”;

2) sposób dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych rozmów telefonicznych oraz treści innych rozmów lub przekazów informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną, zwanych dalej „zapisami z kontrolowanych przekazów informacji”.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) abonencie oraz o użytkowniku — rozumie się przez to abonenta oraz użytkownika, w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.2));

2) podmiocie uprawnionym — rozumie się przez to podmiot wskazany w postanowieniu sądu lub pro———————

1)

kuratora o zarządzeniu kontroli przekazów informacji, o którym mowa w art. 237 § 1 lub 2 Kodeksu postępowania karnego;

3) podmiotach obowiązanych — rozumie się przez to urzędy, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność telekomunikacyjną, o których mowa w art. 237 § 5 Kodeksu postępowania karnego. § 2.

1. Przygotowanie sieci służącej do przekazywania informacji, zwanej dalej „siecią”, do przeprowadzania kontroli i utrwalania przekazów informacji polega na zapewnieniu przez podmiot obowiązany, eksploatujący sieć, technicznych możliwości przeprowadzenia takiej kontroli i utrwalania, w szczególności na utworzeniu technicznego systemu kontroli i utrwalania kontrolowanych przekazów informacji oraz przechowywania i niszczenia zapisów z tych przekazów, w tym posiadanych danych, o których mowa w § 5 ust.

1.

2. System, o którym mowa w ust. 1, zapewnia niezwłocznie w ciągu całej doby:

1) wprowadzanie przez podmiot obowiązany danych lub wykonywanie innych czynności niezbędnych do rozpoczęcia lub zakończenia kontroli, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1;

2) przechwytywanie, odbiór, kontrolę i utrwalanie kontrolowanych przekazów informacji oraz przechowywanie zapisów z kontrolowanych przekazów informacji w taki sposób, aby nie uległy one zakłóceniu lub zniekształceniu.

3. System, o którym mowa w ust. 1, powinien zapewniać dostęp do danych identyfikujących urządzenia i sposób realizacji kontroli przekazów informacji.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321, Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424.

Dziennik Ustaw Nr 110                — 7227 —

3) dane dotyczące podstawy utrwalania;                Poz. 1052


§

3. Udział pracowników podmiotów obowiązanych w realizowaniu zadań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2, wymaga posiadania przez nich poświadczenia bezpieczeństwa wydanego na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych i nie może naruszać ustawowych praw i obowiązków uprawnionego podmiotu realizującego zadanie oraz powinien być ograniczony do niezbędnego minimum. §

4. Czynności związane z wykonywaniem orzeczeń i zarządzeń w przedmiocie kontroli oraz utrwalenia przekazów informacji, a także związane z nimi doręczenia, powinny być realizowane w sposób przewidziany dla przekazywania wiadomości, na które rozciąga się obowiązek ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową. § 5.

1. Podmiot obowiązany gromadzi dane związane z kontrolowanymi i utrwalanymi przekazami informacji:

1) identyfikujące abonentów i użytkowników uczestniczących w połączeniu, ze wskazaniem strony inicjującej połączenie oraz wszystkich uczestników połączenia konferencyjnego, a także ich lokalizację, wraz z kategorią połączenia zgodnie z kryteriami stosowanymi w sieci;

2) dotyczące daty oraz czasu rozpoczęcia i zakończenia połączenia oraz długości jego trwania;

3) dotyczące niepełnych lub niezrealizowanych połączeń;

4) dotyczące przeniesień, przekierowań, dostępu do poczty głosowej, połączeń zwrotnych, połączeń do zlecania i realizacji usług sieciowych, modyfikacji i włączania funkcji sieciowych, zmiany kodów i numerów.

2. Przepis § 11 ust. 3 stosuje się. § 6.

1. Utrwalania kontrolowanych przekazów informacji dokonuje się przy użyciu środków technicznych, w tym systemu technicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1, celem uzyskania zapisów przekazów informacji w sposób umożliwiający ich odtworzenie przy użyciu standardowych urządzeń odtwarzających.

2. Utrwalenia dokonuje osoba upoważniona przez podmiot uprawniony, w miejscu i przy użyciu środków technicznych przygotowanych przez podmiot obowiązany, na standardowym nośniku umożliwiającym odtworzenie zapisów przekazów informacji, zwanym dalej „nośnikiem”.

3. Osoba dokonująca utrwalenia przekazów informacji zapisuje lub oznacza na nośniku:

1) sygnaturę akt sprawy, w której czynność ta została zlecona;

2) swoje imię, nazwisko i stanowisko służbowe albo imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie tej czynności;

4) czas rozpoczęcia i zakończenia utrwalania.

4. Osoba, o której mowa w ust. 2, dołącza do nośnika dane określone w § 5 ust.

1. §

7. Podmiot obowiązany zapewnia osobie, o której mowa w § 6 ust. 2, możliwość utrwalenia przekazów informacji w sposób uniemożliwiający zapoznanie się przez tę osobę z treścią utrwalanych przekazów informacji. §

8. W przypadku szyfrowania kontrolowanych przekazów informacji przez podmiot obowiązany, podmiot ten udostępnia przekazy informacji uprawnionym podmiotom w formie niezaszyfrowanej. § 9.

1. Z czynności kontroli i utrwalenia osoba upoważniona do jej przeprowadzenia sporządza notatkę urzędową, w której zamieszcza:

1) datę i miejsce sporządzenia notatki oraz sygnaturę akt sprawy;

2) swoje imię, nazwisko i stanowisko służbowe albo imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie tej czynności;

3) oznaczenie czynności ze wskazaniem podstawy jej przeprowadzenia;

4) imię i nazwisko użytkownika sieci lub nazwę podmiotu będącego użytkownikiem oraz dane identyfikujące urządzenie służące do przesyłania przekazów informacji, które podlegają kontroli i utrwaleniu, a także, w miarę możności, dane identyfikujące urządzenia, z którymi dokonywane były połączenia;

5) rodzaj i typ aparatury utrwalającej oraz niezbędne dane o pracy urządzenia utrwalającego, w tym rodzaj i typ użytego nośnika i parametry zapisu;

6) czas rozpoczęcia i zakończenia zapisu, z zaznaczeniem, czy zostało użyte urządzenie do automatycznego uruchamiania i wyłączania aparatury;

7) dane pozwalające na identyfikację użytego nośnika;

8) w miarę potrzeby inne dane dotyczące dokonywanej czynności.

2. W razie uszkodzenia aparatury utrwalającej lub nośnika bądź ich zatrzymania w trakcie zapisu czyni się o tym wzmiankę w notatce, o której mowa w ust.

1. Przepis § 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio. § 10.

1. Po zakończeniu utrwalania nośnik, na którym dokonywano zapisu, wraz z dołączonymi do niego danymi, określonymi w § 5 ust. 1, osoba, o której mowa w § 6 ust. 2, opakowuje wraz z notatką wymienioną w § 9, w sposób uniemożliwiający osobom nieupoważnionym zapoznanie się z zawartością przesyłki, i oznacza sygnaturą akt sprawy.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1052 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1060 z 20032003-06-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2003 r. sygn. akt P 24/02

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1059 z 20032003-06-27

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2003 r. sygn. akt K 52/02

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1058 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1057 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1056 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1055 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1054 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1053 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1051 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1050 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1049 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1048 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1047 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1046 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1045 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Wywiadu informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1044 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1043 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1042 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1041 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności

 • Dziennik Ustaw Nr 110, poz. 1040 z 20032003-06-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1023

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji - do gromadzenia wykazów połączeń telefonicznych i innych przekazów informacji oraz sposobów zabezpieczania danych informatycznych

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-11 poz. 994

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów

 • Dziennik Ustaw z 2005-04-12 poz. 514

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych

 • Monitor Polski 2002 nr 22 poz. 397

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy dozwolonych technologii niszczenia substancji kontrolowanych oraz warunków stosowania tych technologii.

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-11 poz. 521

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.