Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 375 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-14
Data wydania:2003-02-27
Data wejscia w życie:2003-03-22
Data obowiązywania:2003-03-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 375 z 2003


375

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej Na podstawie art. 9g ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: b) §

1. 1. Ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, zwanym dalej „ekspertem”, może być osoba, która:

1) posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie;

2) posiada co najmniej 7-letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej, dydaktycznej albo artystycznej, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1—4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”;

4) nie była karana karą dyscyplinarną;

5) spełnia jeden z następujących warunków: a) jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym nauczycieli, wy———————

1)

c)

d)

e) f)

g)

h)

chowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela, jest nauczycielem zatrudnionym w zakładzie kształcenia nauczycieli, jest nauczycielem konsultantem zatrudnionym w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli, jest nauczycielem zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela, jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej, jest wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem zatrudnionym w publicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej lub publicznym ośrodku adopcyjno-opiekuńczym, wykonuje zadania doradcy metodycznego, powierzone zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, jest nauczycielem dyplomowanym;

Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2052.

6) uzyskała rekomendację, zawierającą opis dorobku zawodowego nauczyciela lub nauczyciela akademickiego, wydaną przez instytucję lub stowarzyszenie działające w systemie oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki lub na ich rzecz, albo nauczycielski związek zawodowy.

2. Osoby spełniające warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a—g, bezpośrednio przed złożeniem wniosku o wpis na listę ekspertów powinny posiadać co najmniej 2-letni staż pracy w okresie ostatnich 5 lat w jednostkach organizacyjnych, o których mowa

Dziennik Ustaw Nr 44                — 2915 —

3) adres do korespondencji;

4) numer telefonu.                Poz. 375


w ust. 1 pkt 5 lit. a—f, lub wykonywać zadania doradcy metodycznego, powierzone zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. § 2.

1. Wpis na listę ekspertów, zwaną dalej „listą”, następuje na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowaną osobę, zawierającego następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) posiadane kwalifikacje zawodowe;

3) aktualne miejsce pracy;

4) dotychczasowy przebieg zatrudnienia;

5) adres do korespondencji;

6) numer telefonu.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) kwestionariusz osobowy;

2) rekomendację, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 6;

3) urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;

4) urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia w okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2;

5) oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4;

6) urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie jednego z warunków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt

5.

3. Do wniosku należy dołączyć także zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) — w przypadku wpisania osoby zainteresowanej na listę.

4. Wniosek składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. § 3.

1. Wpis na listę następuje po stwierdzeniu spełniania wymagań i warunków, o których mowa w § 1, z tym że w przypadku osoby spełniającej warunek, o którym mowa:

1) w § 1 ust. 1 pkt 5 lit. e — po akceptacji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

2) w § 1 ust. 1 pkt 5 lit. f — po akceptacji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

2. Wpis na listę obejmuje następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) posiadane kwalifikacje zawodowe;

§

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania odmawia, w drodze decyzji administracyjnej, wpisania na listę w przypadku niespełnienia wymagań i warunków, o których mowa w § 1, lub nieuzyskania akceptacji, o której mowa w § 3 ust.

1. §

5. W przypadku zmiany danych, o których mowa w § 2 ust. 1, osoba wpisana na listę zawiadamia o tym ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. §

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania skreśla eksperta z listy, w drodze decyzji administracyjnej:

1) na wniosek eksperta;

2) na umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub kwalifikacyjną albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku: a) dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej, w skład której ekspert został powołany, b) nieprzestrzegania przepisów dotyczących postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego;

3) w razie niespełniania warunków, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3;

4) w razie prawomocnego ukarania karą dyscyplinarną;

5) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa. §

7. Do wniosków o wpis na listę ekspertów, złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka ———————

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej (Dz. U. Nr 70, poz. 822), które utraciło moc z dniem 22 października 2002 r. na podstawie art. 30 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy — Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy — Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 375 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 390 z 20032003-03-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2003 r. sygn. akt K 7/01

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 389 z 20032003-03-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 1/01

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 388 z 20032003-03-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 30/02

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 387 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 386 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 385 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 384 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie materiałów paszowych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 383 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 382 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 381 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 380 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 379 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 378 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 377 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych paliw do eksploatacji jednostek pływających transportu wodnego

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 376 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 374 z 20032003-03-14

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.