Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 386 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-14
Data wydania:2003-02-28
Data wejscia w życie:2003-04-01
Data obowiązywania:2003-03-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 386 z 2003


386

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości Na podstawie art. 20 pkt 1 i 4 oraz art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508) wprowadza się następujące zmiany:

Dziennik Ustaw Nr 44

1) § 7 otrzymuje brzmienie:                — 2940 —                Poz. 386


rozpoznawanych spraw cywilnych i rodzinnych w pierwszej instancji, należących do właściwości sądu okręgowego;

4) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie — Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Krośnie z siedzibą w Przemyślu, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jarosławiu, Lubaczowie, Przemyślu i Przeworsku, dla rozpoznawanych spraw cywilnych i rodzinnych w pierwszej i drugiej instancji, z wyłączeniem spraw z zakresu postępowania poprawczego, dla spraw karnych w pierwszej i drugiej instancji oraz spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w pierwszej i drugiej instancji, należących do właściwości sądu okręgowego.

2. Ustala się siedziby, obszary właściwości i rodzaje spraw rozpoznawanych w wydziałach zamiejscowych Sądów Okręgowych:

1) w Gliwicach — Wydział Zamiejscowy z siedzibą w Wodzisławiu Âląskim dla rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji spraw karnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Âląskim i ˚orach;

2) w Łodzi: a) Wydział Zamiejscowy z siedzibą w Skierniewicach dla rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji spraw cywilnych i rodzinnych, z wyłączeniem spraw z zakresu postępowania poprawczego, z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Brzezinach, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach, b) Wydział Zamiejscowy z siedzibą w Skierniewicach dla rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji spraw karnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Brzezinach, Łowiczu, Rawie Mazowieckiej i Skierniewicach.”;

㤠7.

1. Ustala się siedziby, obszary właściwości i rodzaje spraw rozpoznawanych w ośrodkach zamiejscowych sądów okręgowych:

1) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach — Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Âląskim i ˚orach, dla rozpoznawanych spraw cywilnych i rodzinnych w pierwszej instancji oraz rozpoznawanych w drugiej instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyłączeniem spraw z zakresu postępowania poprawczego, a także dla spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w pierwszej i drugiej instancji, należących do właściwości sądu okręgowego;

2) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi — Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli, dla rozpoznawanych spraw cywilnych i rodzinnych w pierwszej i drugiej instancji, z wyłączeniem spraw z zakresu postępowania poprawczego, oraz dla spraw karnych w pierwszej i drugiej instancji, należących do właściwości sądu okręgowego;

3) w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Poznaniu: a) Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Koninie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Kole, Koninie, Słupcy i Turku, dla rozpoznawanych spraw cywilnych i rodzinnych w pierwszej i drugiej instancji, z wyłączeniem spraw z zakresu postępowania poprawczego, dla spraw karnych w pierwszej i drugiej instancji oraz spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w pierwszej i drugiej instancji, należących do właściwości sądu okręgowego, b) Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Lesznie, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu, dla rozpoznawanych spraw cywilnych i rodzinnych w pierwszej instancji, należących do właściwości sądu okręgowego, c) Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Pile, obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Pile, Trzciance, Wągrowcu i Złotowie, dla

2) w § 8 w ust. 2: a) w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) Sąd Rejonowy w Słubicach — dla miasta Kostrzyn n. Odrą oraz gmin: Górzyca, Rzepin i Słubice,”, b) w pkt 23 lit. a i b otrzymują brzmienie: „a) Sąd Rejonowy w Ostrołęce — dla miasta Ostrołęka oraz gmin: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń i Troszyn, b) Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej — dla miasta Ostrów Mazowiecka oraz gmin:

Dziennik Ustaw Nr 44                — 2941 —                Poz. 386


Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo i Zaręby Kościelne,”.

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2003 r. Minister Sprawiedliwości: G. Kurczuk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 386 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 390 z 20032003-03-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2003 r. sygn. akt K 7/01

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 389 z 20032003-03-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 1/01

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 388 z 20032003-03-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 30/02

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 387 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 385 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 384 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie materiałów paszowych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 383 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 382 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 381 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 380 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 379 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 378 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 377 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych paliw do eksploatacji jednostek pływających transportu wodnego

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 376 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 375 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 374 z 20032003-03-14

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.