Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 383 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-14
Data wydania:2003-02-13
Data wejscia w życie:2003-03-29
Data obowiązywania:2003-03-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 383 z 2003


Dziennik Ustaw Nr 44                — 2926 —                Poz. 383


383

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań Na podstawie art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań (Dz. U. Nr 67, poz. 616) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2003 r. (poz. 383)

WYKAZ LABORATORIÓW REFERENCYJNYCH WŁAÂCIWYCH DLA BADA¡ PROWADZONYCH W KIERUNKU ROZPOZNAWANIA CHORÓB ZAKAèNYCH ZWIERZĄT ORAZ CHORÓB ODZWIERZ¢CYCH Lp. 1 1 Nazwa laboratorium 2 Adres 3 Rodzaj badań 4 Kierunek badań 5 pryszczyca, choroba pęcherzykowa świń, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, księgosusz, pomór małych przeżuwaczy klasyczny pomór świń, afrykański pomór świń, choroba Aujeszky u świń, wirusowe zapalenie żołądka i jelit u świń, leptospiroza

Laboratorium Zakładu 98-220 Zduńska Wo- całokształt badań Pryszczycy Państwowe- la, ul. Wodna 7 go Instytutu Weterynaryjnego Laboratorium Zakładu 24-100 Puławy, Chorób Âwiń Państwo- Al. Partyzantów 57 wego Instytutu Weterynaryjnego Laboratorium Zakładu 24-100 Puławy, Anatomii Patologicznej Al. Partyzantów 57 Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Laboratorium Zakładu 24-100 Puławy, Wirusologii Państwo- Al. Partyzantów 57 wego Instytutu Weterynaryjnego całokształt badań

2

3

badania histopatolo- enterowirusowe zapalenie giczne i immunohisto- mózgu i rdzenia u świń chemiczne d. choroba cieszyńska i taflańska, gruczolakowatość płuc u owiec całokształt badań wiru- wścieklizna, trzęsawka sologicznych owiec, gąbczasta encefalopatia bydła, niedokrwistość zakaźna koni, wirusowe zapalenie tętnic koni, zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła/otręt bydła, guzowata choroba skóry bydła, gorączka doliny Rift, choroba niebieskiego języka, ospa owiec i kóz, afrykański pomór koni badania biochemiczne enzootyczna białaczka bydła, choroba Maedi Visna owiec, zakaźne zapalenie stawów i mózgu kóz

4

5

Laboratorium Zakładu 24-100 Puławy, Biochemii Państwowe- Al. Partyzantów 57 go Instytutu Weterynaryjnego

Dziennik Ustaw Nr 44 1 6 2 3                — 2927 — 4 całokształt badań                Poz. 383


5 bruceloza, salmonelloza, listerioza, wąglik, kolibakterioza, gruźlica bydła, paratuberkuloza, nosacizna, zakaźne zapalenie macicy u klaczy, tularemia borelioza, myksomatoza, wirusowa krwotoczna choroba królików

Laboratorium Zakładu 24-100 Puławy, Mikrobiologii Państwo- Al. Partyzantów 57 wego Instytutu Weterynaryjnego

7

Laboratorium Zakładu 24-100 Puławy, Chorób Zwierząt Mięso- Al. Partyzantów 57 żernych i Futerkowych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Laboratorium Zakładu 24-100 Puławy, Chorób Bydła i Owiec Al. Partyzantów 57 Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Laboratorium Zakładu 24-100 Puławy, Chorób Drobiu Pań- Al. Partyzantów 57 stwowego Instytutu Weterynaryjnego Laboratorium Zakładu 24-100 Puławy, Chorób Ryb Państwo- Al. Partyzantów 57 wego Instytutu Weterynaryjnego

całokształt badań

8

całokształt badań

gorączka Q, zaraza płucna bydła, zakaźna bezmleczność owiec, chlamydioza rzekomy pomór drobiu, influenza ptaków o wysokiej zjadliwości d. pomór drobiu, mykoplazmoza drobiu, choroba Mareka zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych, zakaźna anemia łososia, wiosenna wiremia karpi, wirusowa posocznica krwotoczna ryb łososiowatych, bakteryjna choroba nerek ryb łososiowatych, zakaźna martwica trzustki, czyraczność u łososia atlantyckiego, jersinioza, gyrodaktyloza, zaraza raków, bonamioza ostryg, marteiloza echinokokoza, zaraza stadnicza koni, toksoplazmoza, zgnilec amerykański pszczół, zgnilec europejski, waroza

9

całokształt badań

10

całokształt badań

11

Laboratorium Zakładu 24-100 Puławy, Parazytologii Państwo- Al. Partyzantów 57 wego Instytutu Weterynaryjnego

całokształt badań

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 383 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 390 z 20032003-03-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2003 r. sygn. akt K 7/01

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 389 z 20032003-03-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 1/01

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 388 z 20032003-03-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 30/02

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 387 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 386 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 385 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 384 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie materiałów paszowych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 382 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 381 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 380 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 379 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 378 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 377 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych paliw do eksploatacji jednostek pływających transportu wodnego

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 376 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 375 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 374 z 20032003-03-14

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.