Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 389 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 1/01

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-14
Data wydania:2003-02-26
Data wejscia w życie:2003-03-14
Data obowiązywania:2003-03-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 389 z 2003


389

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 1/01 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Mazurkiewicz — przewodniczący, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Ewa Łętowska, Andrzej Mączyński, Mirosław Wyrzykowski — sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, sądu przedstawiającego pytanie prawne, Sejmu, Rady Ministrów oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 19 listopada 2002 r. i w dniu 18 lutego 2003 r.:

1) wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności: a) art. 33c ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, ze zm.) w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 72, poz. 748), w zakresie, w jakim różnicuje sytuację wychowanków rodzin zastępczych w stosunku do wychowanków innych form opieki zastępczej, z art. 32 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji, b) art. 33g ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, ze zm.), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 72, poz. 748), w zakresie, w jakim dopuszcza różnicowanie pomocy pieniężnej udzielanej dzieciom w rodzinach zastępczych z uwagi

na stan zdrowia i stopień rozwoju, oraz § 15 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 120, poz. 1284) z art. 72 ust. 2 Konstytucji oraz art. 23 ust. 2 w związku z art. 3 Konwencji o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, ze zm.), c) art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 19, poz. 238) z art. 2 Konstytucji, przez to, że narusza zasadę ochrony praw nabytych, oraz art. 72 ust. 2 Konstytucji, oraz z art. 20 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka,

2) pytania prawnego Sądu Rejonowego w Poznaniu dotyczącego zgodności art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 19, poz. 238) z art. 2 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 33c ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122,

Dziennik Ustaw Nr 44                — 2943 —                Poz. 389


poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79) w zakresie, w jakim wyłącza odpowiednie stosowanie art. 33k ust. 3 tej ustawy, jest ni ezgodny z art. 2 oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 33g ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 72 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 23 ust. 2 w związku z art. 3 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 11).

3. Art. 55 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 j est zgodny z art. 2 i art. 72 ust. 2 Konstytucji oraz

z art. 20 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka.

4. § 15 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 120, poz. 1284) jest zgodny z art. 72 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 23 ust. 2 w związku z art. 3 Konwencji o prawach dziecka.

Marek Mazurkiewicz Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Ewa Łętowska Andrzej Mączyński Mirosław Wyrzykowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 389 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 390 z 20032003-03-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2003 r. sygn. akt K 7/01

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 388 z 20032003-03-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 30/02

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 387 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 386 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 385 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 384 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie materiałów paszowych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 383 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 382 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 381 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 380 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 379 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 378 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 377 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych paliw do eksploatacji jednostek pływających transportu wodnego

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 376 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 375 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 374 z 20032003-03-14

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.