Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 380 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-14
Data wydania:2003-03-04
Data wejscia w życie:2003-03-14
Data obowiązywania:2003-03-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 380 z 2003


380

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 128, poz. 838, z późn. zm.1)) załączniki nr 1—5 otrzy———————

1)

mują brzmienie określone w załącznikach nr 1—5 do niniejszego rozporządzenia. §

2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2003 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 65, poz. 426, z 1999 r. Nr 56, poz. 595, z 2000 r. Nr 38, poz. 429 oraz z 2001 r. Nr 43, poz. 485.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

Dziennik Ustaw Nr 44                — 2922 —                Poz. 380


Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. (poz. 380)

Załącznik nr 1

TABELA MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

Stanowisko 1 Profesor Docent Adiunkt Asystent

Kwota w złotych 2 2 420—4 820 2 020—4 010 1 640—3 300 1 310—2 320

Załącznik nr 2

TABELA MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO BIBLIOTEKARZY DYPLOMOWANYCH I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

Stanowisko 1 Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej

Kwota w złotych 2 1 640—3 170

1 490—2 870

1 490—2 230

1 180—1 910

Dziennik Ustaw Nr 44                — 2923 —                Poz. 380


Załącznik nr 3

TABELA MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW, O KTÓRYCH MOWA W § 2 PKT 3 ROZPORZĄDZENIA

Kategoria zaszeregowania 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX

Kwota w złotych 2 710— 820 715— 830 720— 850 735— 880 750— 930 765— 990 780—1 070 795—1 150 810—1 260 830—1 380 850—1 500 870—1 620 890—1 750 920—1 890 950—2 050 980—2 220 1 040—2 390 1 120—2 580 1 210—2 790 1 340—3 000

Załącznik nr 4

TABELA MIESI¢CZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOÂCI PODSTAWOWEJ ZATRUDNIONYCH W BIBLIOTEKACH, ARCHIWUM, MUZEUM ZIEMI

Kategoria zaszeregowania 1 V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

Kwota w złotych 2 710—1 090 730—1 130 760—1 190 795—1 290 830—1 400 865—1 510 920—1 630 990—1 750 1 070—1 870 1 160—2 000 1 250—2 130 1 350—2 260 1 450—2 400 1 560—2 600

Dziennik Ustaw Nr 44                — 2924 —                Poz. 380


Załącznik nr 5

TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY PILNOWANIU

Kategoria zaszeregowania 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Kwota w złotych 2 3,30— 5,70 3,40— 5,90 3,50— 6,20 3,60— 6,50 3,70— 6,90 3,80— 7,30 3,90— 7,80 4,10— 8,30 4,30— 8,90 4,70— 9,50 5,10—10,20

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 380 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 390 z 20032003-03-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2003 r. sygn. akt K 7/01

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 389 z 20032003-03-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 1/01

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 388 z 20032003-03-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 30/02

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 387 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 386 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 385 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 384 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie materiałów paszowych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 383 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 382 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 381 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 379 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 378 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 377 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych paliw do eksploatacji jednostek pływających transportu wodnego

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 376 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 375 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 374 z 20032003-03-14

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.