Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 390 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2003 r. sygn. akt K 7/01

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-03-14
Data wydania:2003-03-05
Data wejscia w życie:2003-03-14
Data obowiązywania:2003-03-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 390 z 2003


390

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 5 marca 2003 r. sygn. akt K 7/01 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Andrzej Mączyński — przewodniczący, Jerzy Ciemniewski, Teresa Dębowska-Romanowska, Marian Grzybowski, Wiesław Johann, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Janusz Niemcewicz, Marek Safjan — sprawozdawca, Jadwiga Skórzewska-Łosiak, Jerzy Stępień, Mirosław Wyrzykowski, Marian Zdyb, Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Lidia Banaszkiewicz,

lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 70, poz. 443, ze zm.) w zakresie, w jakim dotyka on osób, które faktycznie nie pełniły żadnych funkcji należących do istoty organów bezpieczeństwa państwa — z art. 30, art. 32 oraz art. 47 Konstytucji,

2) art. 11 i art. 40 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 45 ust. 1, art. 51 ust. 4, art. 77 ust. 2, art. 176 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także z art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, orzeka:

1. Art. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944—1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600 oraz z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434) jest zgodny z art. 30, art. 32 i art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 11 i art. 40 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim obejmuje tajemnicą i wyłącza z obowiązku publikacji zawarte w części B załącznika dane dotyczące funkcji i czasu jej pełnienia w organach bezpieczeństwa państwa, są niezgodne z art. 32 i art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie są niezgodne z art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 5 marca 2003 r. wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

1) art. 2 w związku z art. 11 i w związku z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa

Dziennik Ustaw Nr 44                — 2944 —                Poz. 390


3. Art. 11 i art. 40 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 są zgodne z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177 oraz z 1998 r. Nr 147, poz. 962) i z art. 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) oraz nie są niezgodne z art. 51 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia: Umorzyć postępowanie w zakresie dotyczącym badania zgodności art. 11 i art. 40 ust. 3 ustawy powoła-

nej w punkcie 1 z art. 176 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na skutek cofnięcia wniosku. Andrzej Mączyński Jerzy Ciemniewski Marian Grzybowski Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Marek Mazurkiewicz Marek Safjan Jerzy Stępień Marian Zdyb Teresa Dębowska-Romanowska Wiesław Johann Ewa Łętowska Janusz Niemcewicz Jadwiga Skórzewska-Łosiak Mirosław Wyrzykowski Bohdan Zdziennicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 390 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 389 z 20032003-03-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 1/01

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 388 z 20032003-03-14

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2003 r. sygn. akt K 30/02

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 387 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 4 marca 2003 r. uchylające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 386 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 385 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 384 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie materiałów paszowych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 383 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów i kierunków badań

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 382 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie kontyngentu na przywóz antracytu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej, przeznaczonego do produkcji elektrod węglowych

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 381 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontyngentów na przywóz węgla pochodzącego z Federacji Rosyjskiej i Republiki Kazachstanu

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 380 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 379 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 378 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 377 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz niektórych paliw do eksploatacji jednostek pływających transportu wodnego

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 376 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 375 z 20032003-03-14

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 374 z 20032003-03-14

  Ustawa z dnia 9 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.