Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 698 z 2003

Wyszukiwarka

Tytuł:

Porozumienie między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, sporządzone w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-09
Data wydania:2000-11-10
Data wejscia w życie:2000-12-08
Data obowiązywania:2003-05-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 698 z 2003


Strona 1 z 6
698

POROZUMIENIE między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, sporządzone w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości: W dniu 23 lutego 1995 r. zostało sporządzone w Tallinie Porozumienie między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, w następującym brzmieniu: Przekład POROZUMIENIE między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia Republika Estonii, Republika Finlandii oraz Królestwo Szwecji, zwane dalej Umawiającymi się Stronami, przypominając tragedię z nocy 28 września 1994 r., kiedy to prom M/S Estonia zatonął na Morzu Bałtyckim w czasie rejsu z Tallina do Sztokholmu, pragnąc zapewnienia ochrony wraku promu M/S Estonia, jako ostatniego miejsca spoczynku ofiar tragedii, przed jakimikolwiek działaniami mogącymi ten spokój zakłócić, wzywając, aby wszystkie inne Państwa i ich społeczności zapewniły należyty szacunek miejscu położenia wraku promu M/S Estonia po wsze czasy, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Wrak promu M/S Estonia oraz obszar go otaczający, określony w artykule 2, uznaje się za ostatnie miejsce spoczynku ofiar tragedii i jako takie traktowane będzie z należytym szacunkiem. Artykuł 2 Obszar stanowiący ostatnie miejsce spoczynku wyznaczają dla potrzeb niniejszego porozumienia linie proste przebiegające z punktu nr 1 poprzez punkty nr 2, 3, 4 i ponownie do punktu nr 1, gdzie współrzędne punktów wynoszą: punkt nr 1 (górny lewy) 59°23,500’N, 21°40,000’E punkt nr 2 (górny prawy) 59°23,500’N, 21°42,000’E punkt nr 3 (dolny prawy) 59°22,500’N, 21°42,000’E punkt nr 4 (dolny lewy) 59°22,500’N, 21°40,000’E; zgodnie ze Âwiatowym Systemem Geodezyjnym z 1984 r. (WGS 84).

Dziennik Ustaw Nr 78 Artykuł 3                — 4960 — Artykuł 5                Poz. 698


Umawiające się Strony uzgadniają przy tym, iż wrak M/S Estonia nie będzie wydobyty. Artykuł 4

1. Umawiające się Strony zobowiązują się do stworzenia, zgodnie z procedurami swego prawa wewnętrznego, instrumentów prawnych uznających za przestępstwo działania zakłócające spokój ostatniego miejsca spoczynku, w szczególności nurkowanie i inne działania mające na celu wydobycie zwłok lub dóbr materialnych z wraku lub otaczającego go dna morskiego.

2. Umawiające się Strony zobowiązują się do umożliwienia ukarania winnych przestępstw określonych w ustępie 1 niniejszego artykułu karą pozbawienia wolności.

3. Niezależnie od powyższych postanowień Umawiająca się Strona może podjąć działania w celu ochrony wraku lub zapobieżenia zanieczyszczeniu przez wrak środowiska morskiego.

Każda z Umawiających się Stron zobowiązuje się do poinformowania innych Umawiających się Stron o planowanych lub prowadzonych działaniach ściganych zgodnie z artykułem 4, w których udział bierze lub może brać statek pływający pod jej banderą. Artykuł 6 Porozumienie niniejsze wejdzie w życie trzydzieści dni po dniu, w którym Umawiające się Strony notyfikują sobie nawzajem na piśmie, iż zostały wykonane procedury prawa wewnętrznego umożliwiające jego wejście w życie. Sporządzono w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r. w trzech egzemplarzach, każdy w języku angielskim. Na dowód czego niżej podpisani, upoważnieni do tego, podpisali niniejsze porozumienie: W imieniu Republiki Estonii: W imieniu Republiki Finlandii: W imieniu Królestwa Szwecji: J. Luik J. Kaurinkoski L. Grundberg

PROTOKÓŁ DODATKOWY do Porozumienia między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, sporządzonego w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r. Rząd Królestwa Szwecji, Rząd Republiki Estonii i Rząd Republiki Finlandii będące Stronami Porozumienia o ochronie wraku promu M/S Estonia, sporządzonego w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r., pragnąc dalszego wzmocnienia ochrony wraku, jako miejsca ostatniego spoczynku ofiar tragedii, przed jakimikolwiek działaniami ten spokój naruszającymi, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 Wszystkie Państwa, wyrażające taką wolę, mogą przystąpić do Porozumienia między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, sporządzonego w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r. Sporządzono w Sztokholmie dnia 23 kwietnia 1996 r. W imieniu Rządu Królestwa Szwecji: W imieniu Rządu Republiki Estonii: W imieniu Rządu Republiki Finlandii: A. Bjurner M. Laidre H. Talvitie Artykuł 2 Każde Państwo przystępujące do porozumienia złoży swoje dokumenty przystąpienia Rządowi Królestwa Szwecji. Artykuł 3 Porozumienie wejdzie w życie dla Państwa przystępującego w dniu złożenia dokumentów przystąpienia depozytariuszowi.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 698 z 2003 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 713 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 listopada 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 4 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 712 z 20032003-05-09

  Porozumienie z dnia 4 czerwca 2002 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o zmianie załącznika nr 2 do Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o małym ruchu granicznym, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 711 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 710 z 20032003-05-09

  Porozumienie między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej w sprawie wypłaty świadczeń oraz przeprowadzania kontroli administracyjnej i lekarskiej, sporządzone w Pradze dnia 10 grudnia 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 709 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Rzymskigo Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 708 z 20032003-05-09

  Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 707 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 marca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 706 z 20032003-05-09

  Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 705 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu dodatkowego, sporządzonego w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r. ustalającego porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 704 z 20032003-05-09

  Protokół dodatkowy sporządzony w Brukseli dnia 14 czerwca 2002 r. ustalający porozumienia handlowe w sprawie niektórych ryb i produktów rybołówstwa odnoszące się do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 703 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 702 z 20032003-05-09

  Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych, sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 701 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej, przyjętego w dniu 30 września 1977 r. w Montrealu, Protokołu dotyczącego poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 700 z 20032003-05-09

  Protokół przyjęty w Montrealu dnia 30 września 1977 r. dotyczący poprawki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 697 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Brnie dnia 11 września 1995 r. Porozumienia uzupełniającego do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 695 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Decyzji Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r., w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 694 z 20032003-05-09

  Decyzja Nr 1/2000 WSPÓLNEGO KOMITETU Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzona w Warszawie dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie zmian do Protokołu 3 Reguł pochodzenia do Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 693 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisanej w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 692 z 20032003-05-09

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą w sprawie utworzenia wspólnej jednostki wojskowej do udziału w międzynarodowych operacjach pokojowych i humanitarnych pod egidą międzynarodowych organizacji, podpisana w Warszawie dnia 26 listopada 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 78, poz. 691 z 20032003-05-09

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Arabskiej Republiki Egiptu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 24 czerwca 1996 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek wysłania PIT-ów przez pracodawcę

  W jakim terminie Pracodawca musi złożyć PIT-y swoich pracowników w Urzędzie Skarbowym w 2005 r.? Do końca Stycznia czy do końca Lutego 2005 r.?

 • Rozliczanie diet zagranicznych

  Moje pytanie związane jest z dietami w delegacji zagranicznej. Przebywam na długiej delegacji zagranicznej (min. pół roku) i mam wątpliwości, czy pracodawca wypłaca (...)

 • Legalizacja samowoli budowlanej sprzed 1995r.

  Mam wątpliwości jak należy rozumieć sformułowanie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Czy (...)

 • Odpisy aktu małżeństwa i urodzenia dzieci

  Pozew rozwodowy składany jest w sądzie w dwóch egzemplarzach. Czy załączone do niego dokumenty tzn. odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dziecka też muszą (...)

 • Rekultywacja terenów pogórniczych

  Przedsiębiorca zakupił teren pod eksploatację kruszywa. Działka, na której planował inwestycję jest położona w granicach administracyjnych miasta, a w ewidencji gruntów (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-05 poz. 699

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia między Republiką Estonii, Republiką Finlandii oraz Królestwem Szwecji w sprawie promu M/S Estonia, sporządzonego w Tallinie dnia 23 lutego 1995 r.

 • Monitor Polski 2001 nr 46 poz. 748

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tallinie dnia 9 września 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-07 poz. 529

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-21 poz. 1436

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzonej w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r., oraz Decyzji Nr 1/2000 Wspólnego Komitetu, ustanowionego Umową o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, w sprawie dodatkowych koncesji udzielonych przez Polskę w imporcie produktów rolnych pochodzących z Estonii, sporządzonej w Tallinie dnia 14 lipca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-04 poz. 1910

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 września 2005 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Estońskiej o tymczasowym uregulowaniu zagadnienia wzajemnego uznawania równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych oraz szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonego w Tallinie dnia 2 lipca 1992 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.