Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1386 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-08
Data wydania:2004-05-14
Data wejscia w życie:2004-06-16
Data obowiązywania:2004-06-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1386 z 2004


Strona 1 z 9

Dziennik Ustaw Nr 130                — 9166 —                Poz. 1386


1386

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób przygotowywania kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu;

2) tryb prowadzenia kontroli;

3) sposób zabezpieczania dowodów, pomieszczeń i środków przewozowych;

4) wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli;

5) wzory protokołów kontroli. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

2) właściwym organie — należy przez to rozumieć organy określone w art. 11 ustawy;

3) kontrolującym — należy przez to rozumieć właściwy organ prowadzący kontrolę lub osobę działającą z jego upoważnienia. § 3.

1. Kontrolę wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu prowadzi się zgodnie z programem kontroli albo jako kontrolę doraźną.

2. Właściwy organ, przygotowując kontrolę, określa wyrób budowlany lub wyroby budowlane, które mają być objęte kontrolą, oraz kto, w jakim miejscu i czasie kontrolę przeprowadzi.

3. Kontrolę należy prowadzić, stosując najprostsze metody i w sposób najmniej uciążliwy dla kontrolowanego.

4. Kontrolę prowadzą co najmniej dwie osoby.

5. Jeżeli kontrolę prowadzi właściwy organ, rozpoczynając kontrolę, przedstawia kontrolowanemu na piśmie informację o terminie i miejscu (terenie) kontroli oraz o osobach uprawnionych do jej prowadzenia.

6. Jeżeli kontrolę przeprowadzają osoby działające z upoważnienia właściwego organu, informację, o której mowa w ust. 5, zastępują upoważnienia do kontroli. ———————

1)

§ 4.

1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli powinno zawierać: datę wydania i termin ważności, oznaczenie organu wydającego upoważnienie, powołanie podstawy prawnej, imię, nazwisko i stanowisko służbowe uprawnionego pracownika, numer legitymacji służbowej, określenie czasu i terenu, na którym upoważnienie jest ważne, oraz podpis i pieczęć organu, który je wydał.

2. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. §

5. Właściwy organ może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przedłużyć termin przeprowadzenia kontroli przez dokonanie adnotacji na upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli lub informacji, o której mowa w § 3 ust.

5. §

6. Zabezpieczenia dowodów wykonuje się w odniesieniu do:

1) wyrobów budowlanych — przez opatrzenie plombami, pieczęciami lub innymi znakami urzędowymi oraz przekazanie ich do przechowania kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi, z zastrzeżeniem pkt 2, albo przez ich przechowywanie w zabezpieczonym pomieszczeniu kontrolowanego lub właściwego organu, w warunkach właściwych dla poszczególnych rodzajów wyrobów budowlanych;

2) dokumentów, ewidencji, informacji i innych rzeczy niebędących wyrobami budowlanymi oraz wyrobów budowlanych, które mogą być dowodami w sprawach — przez: a) oddanie na przechowanie kontrolowanemu lub osobie go reprezentującej w zamkniętym i zabezpieczonym pomieszczeniu, b) opieczętowanie lub nałożenie innych znaków urzędowych i oddanie na przechowanie osobom, o których mowa w lit. a, c) złożenie na przechowanie w pomieszczeniu właściwego organu;

3) pomieszczeń — przez ich zamknięcie oraz nałożenie plomb, pieczęci lub innych znaków urzędowych;

4) produktów niebezpiecznych — przez ich umieszczenie w pomieszczeniach i w warunkach spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych;

5) środków przewozowych — przez opieczętowanie lub nałożenie innych znaków urzędowych. § 7.

1. Postanowienie dotyczące zabezpieczenia dowodów, o którym mowa w art. 22 ustawy, powinno zawierać określenie terminu zabezpieczenia.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 106, poz. 1121).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1386 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1401 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2004 r. sygn. akt U 2/03

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1400 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 2004 r. sygn. akt K 15/04

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1399 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2004 r. sygn. akt SK 44/03

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1398 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1397 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Unia Kapłanów Chrystusa Sługi"

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1396 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1395 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie rejestracji zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1394 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zoonoz oraz czynników zoonotycznych podlegających obowiązkowi rejestracji

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1393 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie sprzedaży bezpośredniej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1392 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu sprzedaży i wzoru deklaracji przejęcia produktów rybnych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1391 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1390 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1389 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1388 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania zadań przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1387 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1385 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1384 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia typów wapna nawozowego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1383 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1382 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1381 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-04 poz. 1182

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-08 poz. 183

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1782

  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

 • Legislacja UE z 2010-11-11 nr 293 poz. 60

  Decyzja Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zmieniająca decyzję 97/555/WE w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych zgodnie (...)

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-30 poz. 1706

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji o przeprowadzanych kontrolach wyrobów budowlanych i wydawanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, a także o sposobie i terminie przekazywania tych informacji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.