Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1396 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-08
Data wydania:2004-04-23
Data wejscia w życie:2004-06-23
Data obowiązywania:2004-06-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1396 z 2004


Strona 1 z 3
1396

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej Na podstawie art. 15a ust. 12 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa w szczególności:

1) wzór ogłoszenia o konkursie na kandydata na członka kolegium regionalnej izby obrachunkowej;

2) termin, w jakim powinno nastąpić ogłoszenie konkursu;

3) terminy zgłaszania kandydatów na członka kolegium regionalnej izby obrachunkowej;

4) etapy postępowania konkursowego;

5) tryb postępowania odwoławczego. ———————

1)

§

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych;

2) konkurs — konkurs na kandydata na członka kolegium regionalnej izby obrachunkowej;

3) kandydat — kandydata na członka kolegium regionalnej izby obrachunkowej;

4) komisja — komisję konkursową powołaną do wyłonienia kandydatów;

5) izba — regionalną izbę obrachunkową. §

3. Konkurs przeprowadza się w przypadku:

1) wakatu na stanowisku etatowego członka kolegium;

2) upływu 6-letniej kadencji pozaetatowego członka kolegium lub wakatu po nim. § 4.

1. Ogłoszenie konkursu następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia powstania wakatu na stanowisku członka kolegium izby lub od daty utwo-

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

Dziennik Ustaw Nr 130                — 9210 —                Poz. 1396


rzenia nowego stanowiska. Wzór ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu;

2) kwestionariusz osobowy;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej;

4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jej złożeniem. § 5.

1. Kandydaci przystępujący do konkursu składają oferty w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

2. W przypadku ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko członka kolegium zgłaszanego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, oferty kandydatów zawierające dokumenty określone w ogłoszeniu o konkursie składają tylko organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. § 6.

1. Komisja przeprowadzająca postępowanie konkursowe rozpoczyna pracę nie później niż 14 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

2. Do zadań komisji należy:

1) przeprowadzanie postępowania konkursowego, obejmującego następujące etapy: a) rozstrzygnięcie o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia kandydata do udziału w konkursie, b) przeprowadzenie konkursu, c) wybór kandydatów;

2) zapewnienie prawidłowego przebiegu postępowania konkursowego;

3) przygotowanie testu kwalifikacyjnego.

3. W celu wykonania zadań określonych w ust. 2 komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

4. W przypadku zmiany składu komisji, z przyczyn określonych w art. 15a ust. 5 ustawy, dotychczasowe czynności komisji wymagają powtórzenia. § 7.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół, zawierający przebieg obrad komisji i jej ustalenia, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

2. Przewodniczący komisji ustala harmonogram prac komisji oraz sporządza, w oparciu o protokoły po-

siedzeń komisji, sprawozdania z każdego etapu postępowania konkursowego.

3. Obsługę kancelaryjną prac komisji zapewnia biuro izby, w której przeprowadzany jest konkurs. § 8.

1. Komisja sprawdza, czy złożone oferty zawierają wszystkie wymagane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty oraz czy zostały złożone w terminie, a następnie rozstrzyga o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu kandydata do udziału w konkursie.

2. W uchwale w sprawie niedopuszczenia kandydata do udziału w konkursie komisja wskazuje przyczynę takiego rozstrzygnięcia.

3. W przypadku złożenia do kolegium izby odwołania kandydata od uchwały, o której mowa w ust. 2, postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. Przewodniczący komisji przedstawia kolegium izby dokumentację przebiegu postępowania konkursowego w stosunku do kandydata, który wniósł odwołanie. § 9.

1. Kolegium izby po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją przebiegu postępowania konkursowego podejmuje uchwałę w sprawie odwołania. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia odwołania nie biorą udziału członkowie kolegium będący członkami komisji.

2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przy podejmowaniu przez komisję uchwały w sprawie niedopuszczenia kandydata do udziału w konkursie, kolegium izby unieważnia uchwałą w sprawie odwołania uchwałę komisji, o której mowa w § 8 ust. 2, i zobowiązuje komisję do niezwłocznego ponownego rozstrzygnięcia o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu kandydata do udziału w konkursie.

3. Ponowne rozstrzygnięcie komisji o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu kandydata do udziału w konkursie jest ostateczne. §

10. W przypadku dopuszczenia do konkursu mniej niż dwóch kandydatów prezes izby ogłasza niezwłocznie nowy konkurs. §

11. Przewodniczący komisji zawiadamia pisemnie kandydatów dopuszczonych do wzięcia udziału w konkursie o terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą konkursu. §

12. Konkurs składa się z dwóch części:

1) część pierwsza — ustalenie spełnienia przez kandydata wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie;

2) część druga — test kwalifikacyjny obejmujący sprawdzenie znajomości obowiązujących przepisów prawa w zakresie działania regionalnych izb obrachunkowych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1396 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1401 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2004 r. sygn. akt U 2/03

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1400 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 2004 r. sygn. akt K 15/04

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1399 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2004 r. sygn. akt SK 44/03

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1398 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1397 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Unia Kapłanów Chrystusa Sługi"

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1395 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie rejestracji zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1394 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zoonoz oraz czynników zoonotycznych podlegających obowiązkowi rejestracji

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1393 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie sprzedaży bezpośredniej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1392 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu sprzedaży i wzoru deklaracji przejęcia produktów rybnych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1391 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1390 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1389 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1388 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania zadań przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1387 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1386 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1385 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1384 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia typów wapna nawozowego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1383 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1382 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1381 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-24 poz. 1566

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 93

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-08 poz. 828

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1202

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-18 poz. 462

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.