Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1396 z 2004 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-06-08
Data wydania:2004-04-23
Data wejscia w życie:2004-06-23
Data obowiązywania:2004-06-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1396 z 2004 - Strona 2


Strona 2 z 3

Dziennik Ustaw Nr 130                — 9211 —                Poz. 1396


§ 13.

1. Konkurs przeprowadza się w wydzielonym pomieszczeniu.

2. Przed rozpoczęciem konkursu przewodniczący komisji informuje kandydatów o jego zasadach, w tym o czasie trwania oraz sposobie oceniania kandydatów.

3. Opuszczenie pomieszczenia, w którym odbywa się konkurs, jest równoznaczne z jego zakończeniem, z zastrzeżeniem ust.

4. 4. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych stanem zdrowia, przewodniczący komisji może wyrazić zgodę na czasowe opuszczenie przez kandydata pomieszczenia, w którym odbywa się konkurs. § 14.

1. W pierwszej części konkursu komisja po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydata oraz przeprowadzeniu z nim rozmowy ocenia, czy spełnia on kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie, w tym także ogólne predyspozycje, takie jak umiejętność prowadzenia dyskusji, wyrażanie myśli w sposób precyzyjny i logiczny oraz trafność doboru argumentów.

2. Komisja dokonuje oceny ogólnych predyspozycji kandydata w skali od 0 do

15. Każdy z członków komisji może przyznać kandydatowi od 0 do 5 punktów. Przyznane w ten sposób punkty są sumowane.

3. Komisja dopuszcza do drugiej części konkursu kandydatów, którzy spełniają kryteria określone w pkt I ogłoszenia o konkursie. § 15.

1. W drugiej części konkursu komisja przeprowadza pisemny test kwalifikacyjny, w którym sprawdza stopień znajomości przez kandydata obowiązujących przepisów prawa w zakresie działania regionalnych izb obrachunkowych.

2. Komisja przygotowuje test kwalifikacyjny zawierający zestaw 50 pytań obejmujących w szczególności zagadnienia z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego, finansów publicznych, w tym prawa podatkowego i prawa zamówień publicznych.

3. Zestaw pytań do czasu przedstawienia go kandydatowi jest niejawny. Przewodniczący komisji zapewnia niejawność zestawu pytań.

4. Odpowiedzi udzielone przez kandydata na pytania zawarte w teście kwalifikacyjnym oceniane są przez komisję w skali od 0 do

50. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznaje się 1 punkt.

5. Po sprawdzeniu przez komisję testu kwalifikacyjnego przewodniczący komisji niezwłocznie podaje jego wyniki do publicznej wiadomości, przez ogłoszenie w siedzibie izby. § 16.

1. Po przeprowadzeniu konkursu komisja wybiera w drodze głosowania kandydatów, którzy zostaną przedstawieni kolegium izby. Wybór dokonywany

jest spośród kandydatów, którzy uzyskali w sumie co najmniej 40 punktów w obu częściach konkursu.

2. W przypadku nieuzyskania przez żadnego z kandydatów co najmniej 40 punktów, prezes izby ogłasza niezwłocznie nowy konkurs.

3. Uchwała w sprawie wyboru kandydata stanowi podstawę do przedstawienia kolegium izby przez przewodniczącego komisji listy kandydatów na członków kolegium.

4. Przewodniczący komisji, w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez komisję uchwały w sprawie wyboru kandydatów, przekazuje kolegium izby listę kandydatów wraz z dokumentacją przebiegu postępowania konkursowego, obejmującą w szczególności:

1) sprawozdania z każdego etapu postępowania konkursowego;

2) protokoły komisji wraz z treścią podjętych uchwał;

3) opisowe oceny wyłonionych kandydatów. §

17. W przypadku złożenia do kolegium izby odwołania kandydata od uchwały komisji w sprawie wyboru kandydatów, kolegium izby zawiesza opiniowanie kandydatów z listy przekazanej przez przewodniczącego komisji. § 18.

1. Kolegium izby po zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją przebiegu postępowania konkursowego podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia odwołania. W głosowaniu nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia odwołania nie biorą udziału członkowie kolegium będący członkami komisji.

2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości przy przeprowadzaniu postępowania konkursowego, mających wpływ na wynik tego postępowania, kolegium izby zobowiązuje komisję do powtórzenia określonych czynności postępowania konkursowego w stosunku do kandydata, który złożył odwołanie. Przepisy § 11—15 stosuje się odpowiednio.

3. Komisja po powtórzeniu czynności w postępowaniu konkursowym może podjąć uchwałę o uzupełnieniu listy kandydatów przedstawianych kolegium izby. Przepisy § 16 stosuje się odpowiednio.

4. Rozstrzygnięcie podjęte przez komisję w oparciu o powtórzone czynności postępowania konkursowego jest ostateczne. §

19. Komisja ulega rozwiązaniu z dniem skierowania przez prezesa izby do Prezesa Rady Ministrów wniosku o powołanie członka kolegium izby. §

20. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: w z. A. Brachmański

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1396 z 2004 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1401 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 2004 r. sygn. akt U 2/03

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1400 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 maja 2004 r. sygn. akt K 15/04

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1399 z 20042004-06-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2004 r. sygn. akt SK 44/03

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1398 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1397 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu "Unia Kapłanów Chrystusa Sługi"

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1395 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie rejestracji zakładów umieszczających na rynku produkty pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1394 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zoonoz oraz czynników zoonotycznych podlegających obowiązkowi rejestracji

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1393 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie sprzedaży bezpośredniej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1392 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu sprzedaży i wzoru deklaracji przejęcia produktów rybnych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1391 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1390 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie określenia zakresu informacji wymaganych do wydania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń lub zakazów wykonywania operacji lotniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1389 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1388 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania zadań przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1387 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1386 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1385 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1384 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie określenia typów wapna nawozowego

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1383 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie zakazu przywozu z krajów trzecich skór niektórych gatunków szczeniąt foczych oraz wyrobów z tych skór

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1382 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maj 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych inspektorów kontroli skarbowej i pracowników jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Nr 130, poz. 1381 z 20042004-06-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-11-24 poz. 1566

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na członków kolegium regionalnej izby obrachunkowej

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 93

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przeprowadzania konkursu na prezesa regionalnej izby obrachunkowej

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-08 poz. 828

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 1999 r. w sprawie maksymalnej liczby etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1202

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-18 poz. 462

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowego kolegium odwoławczego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.