Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1867 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-08-18
Data wydania:2004-07-27
Data wejscia w życie:2004-09-02
Data obowiązywania:2004-08-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1867 z 2004


Strona 1 z 3
1867

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa dopuszczalne masy substancji, które mogą być odprowadzane w oczyszczonych ściekach przemysłowych, w jednym lub więcej okresach, przypadające na jednostkę masy wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu. §

2. Dopuszczalne masy niektórych substancji szczególnie szkodliwych, które mogą być odprowadzane w oczyszczonych ściekach przemysłowych, w jednym lub więcej okresach, przypadające na jed———————

1)

nostkę masy wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu, są określone w załączniku do rozporządzenia. § 3.

1. Jeżeli ścieki przemysłowe pochodzące z różnych instalacji są oczyszczane razem ze ściekami z innych źródeł, na podstawie pomiarów, należy przeprowadzić obliczenia bilansu masy w celu wyznaczenia w ostatecznie odprowadzanych ściekach oczyszczonych wartości wskaźników zanieczyszczeń, jakie mogą zostać przypisane danym ściekom przemysłowym.

2. Ustalone wartości wskaźników zanieczyszczeń, zgodne z ust. 1, powinny spełniać wymagania określone w załączniku do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Ârodowiska: w z. K. Szamałek ———————

3)

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1206.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Ârodowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 35, poz. 309).

Dziennik Ustaw Nr 180                — 12573 —                Poz. 1867


Załącznik do rozporządzenia Ministra Ârodowiska z dnia 27 lipca 2004 r. (poz. 1867)

DOPUSZCZALNE MASY NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH, KTÓRE MOGĄ BYå ODPROWADZANE W OCZYSZCZONYCH ÂCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH, W JEDNYM LUB WI¢CEJ OKRESACH, PRZYPADAJĄCE NA JEDNOSTK¢ MASY WYKORZYSTYWANEGO SUROWCA, MATERIAŁU, PALIWA LUB POWSTAJĄCEGO PRODUKTU

Lp.

Nazwa wskaźnika

Rodzaj produkcji

Jednostka miary

Najwyższe dopuszczalne wartości w jednym lub więcej okresach (obowiązujące do 31.12.2007 r.) średnia miesięczna średnia dobowa

Najwyższe dopuszczalne wartości w jednym lub więcej okresach (obowiązujące od 1.01.2008 r.) średnia miesięczna 8 1,0 0,5 5,0 0,1 5 0,7 0,05 0,03 0,5 0,3 0,5 1,5 0,3 średnia dobowa 7 4,0 2,0 20,0 0,2 10 1,4 0,1 0,06 1,0 0,6 1,0 3,0 0,6

1 1

2 Rtęć (Hg)

3

4

5

6

Elektroliza chlorków metali alka- g Hg/t zainstalowanej zdollicznych za pomocą elektrolize- ności produkcyjnej chloru rów rtęciowych przy stosowaniu: 4,0 a) solanki obiegowej: —

1) 2,0 —

2) 20,0 b) solanki traconej1) Zakłady przemysłu chemicznego stosujące katalizatory rtęciowe: g Hg/t zdolności produk- 0,2 a) w produkcji chlorku winylu cyjnej chlorku winylu b) w innych procesach g Hg/kg przetworzonej rtęci 10 Produkcja katalizatorów rtęcio- g Hg/kg przetworzonej rtęci 1,4 wych stosowanych w produkcji chlorku winylu Produkcja organicznych i nie- g Hg/kg przetworzonej rtęci 0,1 organicznych związków rtęci, z wyjątkiem katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu Produkcja baterii galwanicznych g Hg/kg przetworzonej rtęci 0,06 zawierających rtęć g Cd odprowadzanego kg Cd wykorzystanego g Cd odprowadzanego Produkcja barwników kg Cd wykorzystanego Produkcja stabilizatorów g Cd odprowadzanego kg Cd wykorzystanego Produkcja baterii galwanicznych g Cd odprowadzanego i akumulatorów kg Cd wykorzystanego Powlekanie elektrolityczne g Cd odprowadzanego kg Cd wykorzystanego Produkcja związków kadmu na na na na na 1,0 0,6 1,0 3,0 0,6

1,0 0,5 5,0

0,1 5 0,7 0,05

0,03

2

Kadm (Cd)

0,5 0,3 0,5 1,5 0,3

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1867 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1871 z 20042004-08-18

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1870 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1869 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1868 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1866 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur lub rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1865 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie metod pobierania i badania próbek owoców i warzyw dostarczonych do przetwórcy

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1864 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu zwalczania pryszczycy

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1863 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej oraz metod analiz kazein spożywczych i kazeinianów spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1862 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru i opisu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1861 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1859 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Nowa Brzeźnica w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1858 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1857 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania zasiłków na utrzymanie członków rodziny osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1856 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu powołania i pracy oraz liczby członków Komisji do Spraw Biokomponentów Stosowanych w Paliwach Ciekłych i Biopaliwach Ciekłych

 • Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1855 z 20042004-08-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Czy w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo ochrony środowiska przewiduje się opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska obciążające przedsiębiorców?

 • Sprzedaż i import perfum a atesty

  Czy sprzedaż perfum wiąże się z posiadaniem jakichkolwiek atestów, czy wystarczy zarejestrowanie kosmetyku w krajowym systemie informowania o kosmetykach i udostępnienie (...)

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Natężenie czynników szkodliwych w środowisku pracy

  Jakim przepisom BHP podlega praca na stanowisku umysłowym - pod względem oświetlenia, zapylenia, hałasu, sąsiedztwa czynników szkodliwych itp. Czy hałas rzędu 76 decybeli (...)

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-28 poz. 309

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-19 poz. 1640

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi.

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-28 poz. 780

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-27 poz. 796

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-23 poz. 165

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.