Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 242 z 2004

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2004-02-25
Data wydania:2004-02-09
Data wejscia w życie:2004-03-11
Data obowiązywania:2004-02-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 242 z 2004


Strona 1 z 4
242

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych Na podstawie art. 129 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa:

1) zasady zatrudniania odpłatnego skazanych;

2) zasady zatrudniania nieodpłatnego skazanych; ———————

1)

3) zasady wynagradzania skazanych zatrudnionych odpłatnie przy pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;

4) zasady udzielania skazanym zwolnień od pracy lub urlopów wypoczynkowych oraz zasady usprawiedliwiania okresów niewykonywania pracy przez skazanych. Rozdział 2 Zasady zatrudniania odpłatnego skazanych §

2. Skazani mogą być zatrudnieni odpłatnie:

1) przy pracach porządkowych oraz pomocniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej;

2) w przywięziennych zakładach pracy;

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750.

Dziennik Ustaw Nr 27                — 1538 —                Poz. 242


3) u innych zewnętrznych przedsiębiorców, w tym również w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pracę nakładczą. §

3. Dyrektor zakładu karnego kieruje skazanego do zatrudnienia odpłatnego w oparciu o:

1) wykaz stanowisk skazanych zatrudnionych odpłatnie przy pracach porządkowych oraz pomocniczych, sporządzany przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej;

2) umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych w przypadku określonym w § 2 pkt 2;

3) umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych lub porozumienie dotyczące warunków zatrudnienia skazanych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pracę nakładczą w przypadkach określonych w § 2 pkt

3. §

4. Wykaz stanowisk, o którym mowa w § 3 pkt 1, podlega corocznej aktualizacji w oparciu o analizy zatrudnienia odpłatnego przeprowadzane przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej. § 5.

1. Na wniosek skazanego dyrektor zakładu karnego, w formie pisemnej, określa warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pracę nakładczą.

2. Wniosek skazanego powinien zawierać potwierdzenie przez pracodawcę zamiaru zawarcia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pracę nakładczą. § 6.

1. Pisemna akceptacja warunków zatrudnienia przez skazanego, a także zatrudniającego, jest podstawą wyrażenia przez dyrektora zakładu karnego zgody na zatrudnienie skazanego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pracę nakładczą.

2. Zgoda dotyczy zatrudnienia u konkretnego zatrudniającego i obowiązuje w okresie przebywania skazanego w zakładzie karnym, w którym została udzielona.

3. Akceptacja warunków zatrudnienia przez skazanego oraz zatrudniającego stanowi podstawę zawarcia porozumienia pomiędzy dyrektorem zakładu karnego a zatrudniającym w sprawie zatrudnienia w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pracę nakładczą. § 7.

1. Wynagrodzenie za pracę skazanego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę pracodawca przekazuje wraz z listą płac do zakładu karnego, w którym skazany przebywa, w terminie do

10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Wynagrodzenie za pracę skazanego zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o pracę nakładczą zatrudniający przekazuje do zakładu karnego, w którym skazany przebywa,

w terminie określonym w porozumieniu, o którym mowa w § 6 ust.

3. 3. Wynagrodzenie za pracę skazanego, zatrudnionego na podstawie skierowania do pracy w oparciu o umowę o zatrudnienie skazanych, zatrudniający przekazuje wraz z listą płac do zakładu karnego, w którym przebywa skazany, w terminie określonym w umowie, nie później jednak niż do

10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. §

8. Podmiot zatrudniający skazanego jest obowiązany:

1) dostarczyć do zakładu karnego obowiązujące u niego przepisy dotyczące zatrudnienia, zwłaszcza w zakresie czasu pracy i wynagrodzenia, oraz informować o dokonywanych w nich zmianach;

2) niezwłocznie po zatrudnieniu przesłać do zakładu karnego potwierdzenie zatrudnienia skazanego, określające stanowisko i przyznaną stawkę wynagrodzenia wraz z dodatkami;

3) informować zakład karny o przypadkach negatywnego zachowania skazanego. §

9. Podmiot zatrudniający skazanego na podstawie skierowania do pracy może wnioskować o zmianę miejsca i rodzaju jego pracy lub o wycofanie skazanego z zatrudnienia. Wnioski te powinny być szczegółowo uzasadnione. §

10. Dyrektor zakładu karnego ma obowiązek informowania zatrudniającego o zmianach sytuacji skazanego mającej wpływ na zatrudnienie oraz prawo wstrzymania zatrudnienia lub rozwiązania umowy o zatrudnienie z powodu nieprzestrzegania przez zatrudniającego skazanych warunków tego zatrudnienia. §

11. Zakład karny, niezależnie od przepisów obowiązujących w tym zakresie podmiot zatrudniający skazanego, prowadzi dokumentację zatrudnienia odpłatnego. Rozdział 3 Zasady zatrudniania nieodpłatnego skazanych §

12. Skazani mogą być zatrudnieni nieodpłatnie w przypadkach i na warunkach określonych w art. 123a § 1, 2 i 3 Kodeksu karnego wykonawczego. §

13. Dyrektor zakładu karnego kieruje skazanego do zatrudnienia nieodpłatnego w oparciu o:

1) wykaz stanowisk skazanych zatrudnionych nieodpłatnie przy pracach porządkowych oraz pomocniczych, sporządzany przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej;

2) umowę o zatrudnienie nieodpłatne skazanych przy pracach porządkowych na rzecz samorządu terytorialnego, przy pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej lub przy pracach wykonywanych na cele charytatywne.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 242 z 2004 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 243 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 241 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 240 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 239 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 238 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 237 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 236 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 235 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 234 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać maszyny wytrzymałościowe do prób statycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 233 z 20042004-02-25

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać kalibratory akustyczne

porady prawne online

Porady prawne

 • Wykreślenie z rejestru skazanych

  Kiedy skazany wyrokiem aresztu w zawieszeniu może starać się o wykreślenie z rejestru skazanych?

 • Wykreślenie wpisu z KRK

  Jeśli minął już ustawowy okres 6 m-cy (po wyroku w zawieszeniu) do wykreślenia z CRS-u - a wyrok ów znajduje się dalej w bazie danych KRK w jaki sposób można najszybciej (...)

 • Usunięcie wpisu w KRK

  Jaką formę powinno mieć złożenie podania o wykreślenie z rejestru skazanych? Czy takie podanie powinno być złożone w sądzie w którym zapadł wyrok w sprawie ?

 • Odprawa a ZUS

  Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

 • Karalność za wykroczenie

  Straż Miejska chciała wręczyć mojemu synowi mandat za picie piwa w miejscu publicznym. Syn nie przyjął mandatu. Sprawę będzie rozpatrywał Sąd Grodzki. Czy w razie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-21 poz. 746

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-07 poz. 530

  Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych.

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-16 poz. 60

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1424

  Ustawa z dnia 23 października 2008 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Marokańskim o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Rabacie dnia 30 czerwca 2008 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 694

  Zarządzenie Nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie zniesienia niektórych zespołów międzyresortowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.