Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 2005 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-07-27
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 2005 - Strona 3


Strona 3 z 11

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1938 —                Poz. 247


3. Towar zakupiony na warunkach określonych w niniejszym artykule, podlegający zwolnieniu z podatku VAT lub podatku akcyzowego, nie może być sprzedany ani rozdysponowany w innych sposób, chyba że jest to zgodne z warunkami ustalonymi z Państwem Członkowskim, które udzieliło zwolnienia.

4. Nie zostanie udzielone żadne zwolnienie z opodatkowania i opłat celnych w przypadku opłaty za wykonanie usług specyficznych. Artykuł 5 Zwolnienie aktywów finansowych z ograniczeń Bez podlegania kontrolom finansowym, postanowieniom, wymaganiom zawiadamiania o transakcjach finansowych lub wszelkiego rodzaju moratoriach, Europol może swobodnie: (a) dokonywać zakupu wszelkich walut oficjalnymi kanałami oraz przechowywać je i nimi dysponować; (b) prowadzić rachunki w jakiejkolwiek walucie. Artykuł 6 Udogodnienia i zwolnienia dotyczące komunikacji

1. Państwa Członkowskie zezwalają Europolowi na swobodne komunikowanie się, bez potrzeby uzyskiwania specjalnych pozwoleń, we wszelkich urzędowych celach oraz zabezpieczają prawo jego realizacji (zabezpieczają prawo Europolu do tego). Europol ma prawo do korzystania z kodów oraz do wysyłania i otrzymywania urzędowej korespondencji i innych urzędowych wiadomości drogą kurierską albo w zaplombowanych torbach, które będą podlegały takim samym przywilejom i immunitetom, co przesyłki i torby dyplomatyczne.

2. Europol, w stopniu zgodnym z Międzynarodową Konwencją o Telekomunikacji z dnia 6 listopada 1982 r., do celów urzędowej komunikacji zadowoli się traktowaniem nie mniej przychylnym niż to uzgodnione przez Państwa Członkowskie w stosunku do wszelkich organizacji międzynarodowych i rządów, łącznie z misjami dyplomatycznymi takich rządów, a dotyczącym sprawy priorytetów w przypadku łączności pocztowej, kablowej, telegraficznej oraz z zastosowaniem teleksu, radia, telewizji, telefonu, faksu, satelity bądź innych środków łączności. Artykuł 7 Wjazd, pobyt i wyjazd Państwa Członkowskie w razie potrzeby ułatwiają wjazd, pobyt i wyjazd osób wymienionych w artykule 8, w celach urzędowej działalności. Nie będzie to uniemożliwiać żądania okazania określonych dowodów celem ustalenia, iż osoby domagające się traktowania przewidzianego niniejszym artykułem, uwzględnione są w kategoriach opisanych w artykule 8.

3. Goods purchased under this Article with exemption from Value Added Tax or excise duties shall not be sold or otherwise disposed of, except in accordance with the conditions agreed upon with the Member State that has granted the exemption.

4. No exemption will be granted from taxes and duties which represent charges for specific services rendered. Article 5 Freedom of financial assets from restrictions Without being subject to any financial controls, regulations, notification requirements in respect of financial transactions, or moratoria of any kind, Europol may freely: (a) purchase any currencies through authorized channels and hold and dispose of them; (b) operate accounts in any currency. Article 6 Facilities and immunities in respect of communication

1. Member States shall permit Europol to communicate freely and without a need for special permission, for all official purposes, and shall protect the right of Europol to do so. Europol shall have the right to use codes and to dispatch and receive official correspondence and other official communications by courier or in sealed bags which shall be subject to the same privileges and immunities as diplomatic couriers and bags.

2. Europol shall, as far as may be compatible with the International Telecommunications Convention of 6 November 1982, for its official communications enjoy treatment not less favourable than that accorded by Member States to any international organization or government, including diplomatic missions of such government, in the matter of priorities for communication by mail, cable, telegraph, telex, radio, television, telephone, fax, satellite, or other means. Article 7 Entry, stay and departure Member States shall facilitate, if necessary, the entry, stay and departure of the persons listed in Article 8 for purposes of official business. This shall not prevent the requirement of reasonable evidence to establish that persons claiming the treatment provided for under this Article come within the classes described in Article 8.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 2005 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-12 poz. 1647

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-17 poz. 248

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-02 poz. 1088

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-02 poz. 1087

  Protokół zmieniający Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r.

 • Legislacja UE z 2007-02-13 nr 41 poz. 21

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.