Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 2005 - Strona 16

Wyszukiwarka

Tytuł:

Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2002-11-05
Data wejscia w życie:2003-04-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 2005 - Strona 16


Strona 16 z 17

Dziennik Ustaw Nr 29 Artykuł 40 Rozstrzyganie sporów                — 1963 — Article 40 Settlement of disputes                Poz. 249


1. Europejski Komitet Problematyki Przestępczości przy Radzie Europy będzie informowany na bieżąco o interpretacji i stosowaniu niniejszej konwencji.

2. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do interpretacji i stosowania niniejszej konwencji, będą one starać się dojść do porozumienia w drodze negocjacji albo innymi metodami pokojowymi przez siebie wybranymi, włącznie z przedłożeniem sporu Europejskiemu Komitetowi Problematyki Przestępczości, trybunałowi arbitrażowemu, którego decyzje będą wiązać Strony, lub Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości, zgodnie z porozumieniem Stron zaangażowanych w spór. Artykuł 41 Wypowiedzenie

1. Każda Strona może, w dowolnym czasie, wypowiedzieć niniejszą konwencję w drodze notyfikacji skierowanej do Sekretarza Generalnego Rady Europy.

2. Wypowiedzenie staje się skuteczne pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia otrzymania notyfikacji przez Sekretarza Generalnego. Artykuł 42 Notyfikacja

1. Sekretarz Generalny Rady Europy notyfikuje państwom członkowskim Rady oraz każdemu państwu, które przystąpiło do konwencji: a) każde złożenie podpisu; b) złożenie każdego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia; c) każdą datę wejścia w życie konwencji zgodnie z artykułami 32 i 33; d) każde oświadczenie lub zastrzeżenie złożone na mocy artykułu 36 lub 37; e) każdy inny akt, notyfikację lub informację odnoszącą się do niniejszej konwencji. NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, będąc do tego należycie upoważnieni, podpisali konwencję. SPORZĄDZONO w Strasburgu, dnia 27 stycznia 1999 r., w jednym egzemplarzu w językach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne, które składa się w archiwach Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekaże uwierzytelniony odpis państwom członkowskim Rady Europy, państwom niebędącym członkami, które uczestniczyły w opracowaniu niniejszej konwencji, oraz państwom zaproszonym do przystąpienia do niej.

1. The European Committee on Crime Problems of the Council of Europe shall be kept informed regarding the interpretation and application of this Convention.

2. In case of a dispute between Parties as to the interpretation or application of this Convention, they shall seek a settlement of the dispute through negotiation or any other peaceful means of their choice, including submission of the dispute to the European Committee on Crime Problems, to an arbitral tribunal whose decisions shall be binding upon the Parties, or to the International Court of Justice, as agreed upon by the Parties concerned. Article 41 Denunciation

1. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General. Article 42 Notification The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe and any State which has acceded to this Convention of: a) any signature; b) the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession; c) any date of entry into force of this Convention in accordance with Articles 32 and 33; d) any declaration or reservation made under Article 36 or Article 37; e) any other act, notification or communication relating to this Convention. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention. DONE at Strasbourg, this 27th day of January 1999, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Convention and to any State invited to accede to it.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 2005 - Strona 16 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Przymus adwokacki przed ETPCz

  Czy w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu istnieje obowiązek reprezentowania przez adwokata, lub radcę prawnego ?

 • Koszty postępowania przed ETS

  Jakie są opłaty skargi do Trybunału w Strasburgu?

 • Obywatelstwo polskie a podwójne obywatelstwo

  Jestem obywatelem Rosji. Posiadam kartę stałego pobytu od 3 lat. Zamierzam starać się o uzyskanie obywatelstwa polskiego, bardzo mi zależy na zostawieniu obywatelstwa (...)

 • Zapłacenie podatku PCC przez obcokrajowca

  Poradzono mi, że powinniśmy płacić jako kupujący mieszkanie 2% podatku PCC. Jeśli sprzedający wynajmował mieszkanie i z tego tytułu był opodatkowany - rozumiem, (...)

 • Udowodnienie przestępstwa korupcji

  W jaki sposób mam udowodnić stronniczość policji, podczas gdy przyjechała na miejsce zdarzenia zainteresowała się znajomym a moją osobę uznała za winną, w jaki (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-09 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-19 poz. 359

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-05 poz. 379

  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o ratyfikacji sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-31 poz. 1072

  Oświadczenie rządowe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej sporządzonego w Paryżu dnia 27 maja 2010 r. Protokołu zmieniającego Konwencję o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzoną w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1464

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.