Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1255 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-27
Data wydania:2007-09-21
Data wejscia w życie:2007-09-27
Data obowiązywania:2007-09-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1255 z 2007


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 178                — 12632 —                Poz. 1255


1255

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów — Koordynatora Służb Specjalnych, Zbigniewa Wassermanna Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Minister-członek Rady Ministrów — Koordynator Służb Specjalnych, zwany dalej „Ministrem”, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów. §

2. Do zakresu działania Ministra należy:

1) wykonywanie czynności wynikających z bezpośredniej podległości Szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu Prezesowi Rady Ministrów;

2) wykonywanie czynności wynikających ze sprawowanej przez Prezesa Rady Ministrów funkcji nadzoru nad działalnością Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, z wyłączeniem nadzoru procesowego określonego w odrębnych przepisach oraz wykonywanie, za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, funkcji kontrolnych wobec Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, zwanych dalej „służbami specjalnymi”, oraz innych czynności związanych z odpowiedzialnością Prezesa Rady Ministrów za działalność służb specjalnych;

3) koordynowanie i kontrolowanie działalności służb specjalnych oraz ich współdziałania z Policją, Strażą Graniczną, ˚andarmerią Wojskową, Służbą Więzienną, Służbą Celną, organami: celnymi, skarbowymi, kontroli skarbowej, informacji finansowej i służbami rozpoznania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa;

4) koordynowanie współdziałania służb specjalnych z właściwymi organami i służbami innych państw;

5) wykonywanie i nadzorowanie innych wyznaczonych przez Prezesa Rady Ministrów zadań w dziedzinie bezpieczeństwa państwa, w tym misji specjalnych;

6) wykonywanie zadań Ministra Koordynatora Służb Specjalnych przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162). ———————

1)

§

3. Zadania, o których mowa w § 2, Minister wykonuje w imieniu Prezesa Rady Ministrów, z jego upoważnienia, w szczególności przez:

1) przygotowywanie i przedstawianie Prezesowi Rady Ministrów oraz — po uzyskaniu jego zgody — Radzie Ministrów: a) projektów założeń polityki w zakresie bezpieczeństwa państwa i ochrony jego porządku konstytucyjnego, b) projektów ustaw, rozporządzeń i innych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa państwa, w tym także projektów dotyczących lustracji, z zastrzeżeniem kompetencji właściwych ministrów, c) opinii w sprawie projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w zakresie związanym z bezpieczeństwem państwa, d) ocen stanu bezpieczeństwa państwa, e) projektów planów i kierunków działania służb specjalnych, f) ocen wykonywania przez służby i organy, o których mowa w § 2 pkt 3, powierzonych im zadań, g) projektów działań zmierzających do stworzenia zintegrowanego systemu służb specjalnych oraz innych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz bezpieczeństwa państwa, h) projektów wytycznych Prezesa Rady Ministrów w sprawie działalności służb specjalnych oraz oceny stanu ich realizacji, i) projektów wytycznych Prezesa Rady Ministrów wiążących właściwych ministrów w sprawie współdziałania służb specjalnych oraz oceny stanu ich realizacji;

2) żądanie informacji i opinii, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.2)); ———————

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1255 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.