Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1263 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-09-27
Data wydania:2007-09-17
Data wejscia w życie:2007-10-12
Data obowiązywania:2007-09-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1263 z 2007


1263

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 17 września 2007 r. w sprawie szczegółowej organizacji centrów powiadamiania ratunkowego Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ———————

1)

(Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172) zarządza się, co następuje:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).

Dziennik Ustaw Nr 178                — 12648 —                Poz. 1263


§

1. Rozporządzenie określa szczegółową organizację centrów powiadamiania ratunkowego, zwanych dalej „centrami”, ich liczbę oraz sposób rozmieszczenia. § 2.

1. W każdym województwie działa jedno centrum.

2. Centrum funkcjonuje w ramach komórki organizacyjnej urzędu wojewódzkiego właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. §

3. Centra są zlokalizowane w miastach będących siedzibami wojewodów, z wyjątkiem województwa mazowieckiego i województwa warmińsko-mazurskiego, w których centra są zlokalizowane, odpowiednio w Radomiu i Elblągu. § 4.

1. Na jedno stanowisko przyjmowania zgłoszeń z numeru alarmowego 112, przypada nie więcej niż 150 tys. mieszkańców danego województwa.

2. Wojewoda określa liczbę pracowników centrum zatrudnionych na stanowiskach przyjmowania zgłoszeń z numeru alarmowego 112, opierając się w szczególności o specyfikę zagrożeń występujących na terenie województwa oraz lokalne uwarunkowania.

3. Praca na stanowiskach przyjmowania zgłoszeń z numeru alarmowego 112 odbywa się przez całą dobę w równoważnym systemie czasu pracy.

4. Stanowiska przyjmowania zgłoszeń z numeru alarmowego 112 organizuje się w sposób zapewniający bieżące współdziałanie z jednostkami systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a—8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)), oraz podmiotami, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.3)), polegające w szczególności na wymianie informacji o sytuacjach ———————

2)

nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska. § 5.

1. Centrum powinno posiadać w szczególności:

1) co najmniej jedną salę obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 112, w skład której wchodzą stanowiska przyjmowania zgłoszeń;

2) pomieszczenia zaplecza technicznego wyposażone w szczególności: w urządzenia zasilania awaryjnego dla urządzeń teleinformatycznych i innych urządzeń elektrycznych;

3) pomieszczenia socjalne;

4) pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

2. Stanowiska przyjmowania zgłoszeń są zorganizowane w sposób umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń z numeru alarmowego 112, ich weryfikację i przekierowywanie odpowiednio do właściwej jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego (dyspozytora medycznego) celem dysponowania tych podmiotów na poziomie właściwych stanowisk kierowania.

3. Norma powierzchni sali obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 112 przypadająca na jedną osobę wynosi nie mniej niż 6 m2.

4. Sala obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 112 jest wyposażona w urządzenia techniczne oraz system teleinformatyczny, w szczególności aplikację systemową, zapewniające odbiór zgłoszeń, ich weryfikację i przekazywanie informacji oraz sprzęt przeznaczony do rejestracji zgłoszeń. §

6. Pomieszczenia i ich wyposażenie powinny zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy wszystkich pracowników w zakresie oświetlenia, wymiany powietrza, zabezpieczenia przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi, nasłonecznieniem oraz przed drganiami, hałasem i innymi czynnikami szkodliwymi lub uciążliwymi dla zdrowia, o których mowa w przepisach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r. Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 208, poz. 1531 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz. 1208.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: W. Stasiak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1263 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.