Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1812 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-28
Data wydania:2007-12-18
Data wejscia w życie:2008-01-01
Data obowiązywania:2007-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1812 z 2007


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 245                — 17295 —                Poz. 1812


1812

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 18 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 listopada 2007 r. w sprawie limitów cen leków i wyroLumigan; krople do oczu; 0,3 mg/1ml bów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 222, poz. 1653) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 456 otrzymuje brzmienie:

456.

Bimatoprost

3 ml (w butelce)

5909990008469 64,45

2) lp. 530 otrzymuje brzmienie: Calcistad 100, Calcihexal 100; roztwór do wstrzykiwań; 100 j.m./1ml

530.

Calcitoninum

5 amp.a 1ml

5909990332915 27,54

3) lp. 875 otrzymuje brzmienie:

875. Clarithromycinum Taclar; tabl. powl.; 0,25 g 14 tabl. 5909990898114 19,68

4) lp. 2013 otrzymuje brzmienie:

2013. Megestrolum Megalia; zawiesina doustna; 0,04 g/1ml 240 ml 5909991054519 206,99

5) lp. 2462 otrzymuje brzmienie:

2462. Perazinum Perazin 0,025; tabl.; 0,025 g 20 tabl. 5909990858415 2,20

———————

1)

2)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172, Nr 171, poz. 1208, Nr 176, poz. 1243 i Nr 180, poz. 1280.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 245, poz. 1812 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.