Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 45 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Energii Atomowej w Otwocku-Świerku

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-22
Data wydania:2008-12-19
Data wejscia w życie:2009-02-06
Data obowiązywania:2009-01-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 45 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 9                — 1051 —                Poz. 45


45

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Energii Atomowej w Otwocku-Âwierku Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje: §

1. Instytut Energii Atomowej z siedzibą w Otwocku-Âwierku (numer identyfikacyjny REGON 001024037, numer identyfikacji podatkowej NIP 532-000-12–45) działający na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Energii Atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów — POLATOM (Dz. U. Nr 247, poz. 1806 oraz z 2007 r. Nr 76, poz. 508), otrzymuje nazwę Instytut Energii Atomowej POLATOM. § 2.

1. Przedmiotem działania Instytutu Energii Atomowej POLATOM, zwanego dalej „Instytutem”, jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie technologii energetyki jądrowej, opracowania i wytwarzania izotopów promieniotwórczych, wykorzystania technik jądrowych w ochronie zdrowia, w przemyśle i w nauce, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce, upowszechnianie wyników tych prac oraz bezpieczna eksploatacja reaktora jądrowego „MARIA”.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie wyników tych prac w dziedzinach: a) energetyki jądrowej, fizyki i techniki reaktorów jądrowych oraz zastosowań technik jądrowych, b) bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i monitoringu radiologicznego, c) radiochemii, chemii i technologii materiałów promieniotwórczych, preparatów izotopowych, ———————

1)

d) fizyki jądrowej, fizyki fazy skondensowanej, badań materiałowych, metrologii izotopów i technik obliczeniowych, e) medycyny nuklearnej, medycznych zastosowań i dozymetrii promieniowania jonizującego, f) technologii energooszczędnych i proekologicznych źródeł energii, postępowania z odpadami promieniotwórczymi, g) ocen ryzyka dla człowieka i środowiska oraz systemów wspomagania decyzji na wypadek awarii obiektów technicznych i przemysłowych, klęsk żywiołowych i aktów terroru;

2) bezpieczna „MARIA”; eksploatacja reaktora jądrowego

3) prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu i obrocie substancjami i wyrobami farmaceutycznymi, farmaceutykami zawierającymi izotopy promieniotwórcze, zestawami do diagnostyki i terapii medycznej;

4) prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu i obrocie radioizotopami, źródłami promieniotwórczymi, materiałami radiacyjnie modyfikowanymi, odczynnikami radiochemicznymi, źródłami i roztworami wzorcowymi do zastosowań w medycynie, nauce, ochronie środowiska, rolnictwie i przemyśle;

5) prowadzenie działalności polegającej na wytwarzaniu, instalowaniu, naprawie i konserwacji aparatury jądrowej oraz przeładunku i transporcie materiałów promieniotwórczych;

6) prowadzenie współpracy naukowej w kraju i za granicą w zakresie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: W. Pawlak

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 45 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 49 z 20092009-02-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 57 z 20092009-01-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. sygn. 15 stycznia 2009 r. sygn. akt K 45/07

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 56 z 20092009-01-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2009 r. sygn. akt P 6/07

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 55 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 54 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie leśnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 53 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 52 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 51 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 50 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w prawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 48 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 47 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 46 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 44 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008

porady prawne online

Porady prawne

 • Odszkodowanie za brak energii elektrycznej

  Prowadzę warsztat samochodowy i dostawa energii elektrycznej jest konieczna dla działania mojej firmy. Niestety, przez kilka dni z powodu awarii, dostawa energii była wstrzymana, (...)

 • Odpowiedź na reklamację

  Spółka cywilna złożyła reklamację do dostawcy energii elektrycznej w związku z nieprawidłowym działaniem licznika. Dostawca opóźnia się z odpowiedzią. Czy dostawcę (...)

 • Kara za nielegalny pobór energii

  Czy zakład energetyczny może nałożyć na mnie za nielegalny pobór energii taką wysoką karę tj. 1700 zł i 1500 zł? Jaka jest podstawa prawna nałożenia takiej kary?

 • nielegalne pobieranie energii a wadliwe działanie licznika

  Czy nieprawidłowe działanie licznika zawsze skutkuje uznaniem, że energia elektryczna pobierana była nielegalnie?

 • Rozliczanie kosztów energii elektrycznej w budynku

  Jestem administratorem zespołu 20 pawilonów handlowych. Mam podpisaną umowę na dostawę energii elektrycznej z zakładem energetycznym. Każdy pawilon ma podlicznik. Raz (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1806

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie połączenia Instytutu Energii Atomowej oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Izotopów - POLATOM

 • Legislacja UE z 2007-02-06 nr 32 poz. 64

  Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2006 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między rządem (...)

 • Legislacja UE z 2009-01-15 nr 10 poz. 15

  Decyzja Komisji z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską (...)

 • Legislacja UE z 2006-09-22 nr 261 poz. 26

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zawarcia w drodze podpisania umowy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) oraz (...)

 • Legislacja UE z 2010-09-15 nr 242 poz. 33

  Decyzja Rady z dnia 16 listopada 2009 r. zatwierdzająca zawarcie przez Komisję Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.