Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 48 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-01-22
Data wydania:2008-12-29
Data wejscia w życie:2009-02-06
Data obowiązywania:2009-01-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 48 z 2009


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 9                — 1098 —                Poz. 48


48

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej2) Na podstawie art. 15 ust. 3 oraz art. 20 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 i Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania specjalne, jakie powinny spełniać pochodzące z Republiki Portugalskiej, przemieszczane lub wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) rośliny, inne niż owoce i nasiona, z rodzajów: Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., zwane dalej „roślinami podatnymi na porażenie przez węgorka sosnowca”, b) drewno i oddzielona kora roślin iglastych (Coniferales), z wyjątkiem roślin z rodzaju Thuja L., zwane dalej „drewnem i korą podatnym na porażenie przez węgorka sosnowca”;

2) rośliny podatne na porażenie przez węgorka sosnowca oraz drewno i korę podatną na porażenie przez węgorka sosnowca pochodzące z Republiki Portugalskiej, przemieszczane lub wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które powinny być zaopatrzone w paszport roślin;

3) sposoby oznakowania, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, w które powinno być zaopatrzone pochodzące z Republiki Portugalskiej, prze———————

1)

mieszczane lub wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) nowo wytworzone drewno używane do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni, b) nowo wytworzone opakowania drewniane w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich — będące albo niebędące w użyciu, zwane dalej „drewnem opakowaniowym”. §

2. Rośliny podatne na porażenie przez węgorka sosnowca pochodzące z Republiki Portugalskiej mogą być przemieszczane lub wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały zaopatrzone w paszport roślin po:

1) poddaniu ich urzędowej kontroli i stwierdzeniu, że są one wolne od objawów porażenia przez węgorka sosnowca, oraz

2) stwierdzeniu braku objawów występowania węgorka sosnowca w miejscu ich produkcji oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego. §

3. Drewno i kora podatne na porażenie przez węgorka sosnowca pochodzące z Republiki Portugalskiej może być przemieszczane lub wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli — w przypadku drewna lub kory w postaci:

1) wiórów, kawałków, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z roślin iglastych — zostało zaopatrzone w paszport roślin po poddaniu go zabiegowi fumigacji zwalczającemu węgorka sosnowca;

2) drewna opakowaniowego — zostało zaopatrzone w oznakowanie zgodnie z załącznikiem II do Międzynarodowego Standardu w zakresie Ârodków Fitosanitarnych Nr

153) po poddaniu go jednemu ———————

3)

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2006/133/WE z dnia 13 lutego 2006 r. zobowiązującej państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (Dz. Urz. UE L 52 z 23.02.2006, str. 34, z późn. zm.), ostatnio zmienionej decyzją Komisji 2008/684/WE z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniającą decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (Dz. Urz. UE L 224 z 22.08.2008, str. 8).

Międzynarodowy Standard w zakresie Ârodków Fitosanitarnych Nr 15 Wytyczne dla regulowania międzynarodowego obrotu drewnianym materiałem opakowaniowym (International Standards for Phytosanitary Measures, Guidelines for regulating wood packaging material in international trade, Publication No 15, FAO, Rome,

2003) przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 151 oraz z 2007 r. Nr 73, poz. 485).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 48 z 2009 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 49 z 20092009-02-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 57 z 20092009-01-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 stycznia 2009 r. sygn. 15 stycznia 2009 r. sygn. akt K 45/07

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 56 z 20092009-01-22

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2009 r. sygn. akt P 6/07

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 55 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na wsparcie systemów zarządzania środowiskowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 54 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie leśnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 53 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminów kierowania poborowych do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwalniania z tej służby w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 52 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub metodyki CPVO

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 51 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 50 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w prawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 47 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 46 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 45 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Instytutu Energii Atomowej w Otwocku-Świerku

 • Dziennik Ustaw Nr 9, poz. 44 z 20092009-01-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2008

porady prawne online

Porady prawne

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

  Czy konieczne jest pozwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej firmie, ale wykonującego pracę na terenie Ukrainy?

 • Wyłączność jurysdykcji sądów polskich

  W jakich sprawach wyłącznie właściwe są sądy polskie?

 • Repatriacja z Białorusi

  Jestem obywatelem Białorusi pochodzenia polskiego. Skończyłem studia wyższe w Polsce. Wiem że w ustawie istnieje zapis iż obywatele azjatyckich krajów oraz azjatyckiej (...)

 • Ukaranie cudzoziemca mandatem

  Czy obywatelowi państwa obcego można wystawić mandat kredytowy za popełnione przez niego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wykroczenie drogowe?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-21 poz. 570

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-11 poz. 1624

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie wymagań dotyczących roslin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-07 poz. 892

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-13 poz. 1665

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie organizmów szkodliwych oraz roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej

 • Legislacja UE z 2008-05-20 nr 130 poz. 22

  Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2008 r. zmieniająca decyzję Komisji 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.