Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 604 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-31
Data wydania:2010-05-13
Data wejscia w życie:2010-06-15
Data obowiązywania:2010-05-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 604 z 2010


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 94                — 7850 —                Poz. 604


604

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej2) Na podstawie art. 34b ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wymagania w zakresie budowy statków, ich stałych urządzeń, wyposażenia, właściwości manewrowych, ochrony wód, powietrza oraz ochrony przed hałasem. §

2. Przy ocenie wymagań technicznych niezbędnych do wydania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej stosuje się przepisy części I rozdziału 1 załącznika II do dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG (Dz. Urz. UE L 389 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą”. §

3. Wymagania techniczne w zakresie:

1) budowy statków określają przepisy części II rozdziału 3 załącznika II do dyrektywy;

2) prześwitu bezpiecznego, wolnej burty i podziałki zanurzenia określają przepisy części II rozdziału 4 załącznika II do dyrektywy;

3) właściwości manewrowych statków określają przepisy części II rozdziału 5 załącznika II do dyrektywy;

4) urządzeń sterowych statków określają przepisy części II rozdziału 6 załącznika II do dyrektywy;

5) sterówki statków określają przepisy części II rozdziału 7 załącznika II do dyrektywy;

6) budowy maszyn określają przepisy części II rozdziału 8 załącznika II do dyrektywy;

7) emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników wysokoprężnych określają przepisy części II rozdziału 8a załącznika II do dyrektywy;

1)

8) urządzeń elektrycznych określają przepisy części II rozdziału 9 załącznika II do dyrektywy. §

4. Wymagania techniczne dotyczące wyposażenia statku określają przepisy części II rozdziału 10 załącznika II do dyrektywy. §

5. Wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy określają przepisy części II rozdziału 11 załącznika II do dyrektywy. §

6. Wymagania techniczne dotyczące pomieszczeń dla załogi określają przepisy części II rozdziału 12 załącznika II do dyrektywy. §

7. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń grzewczych do gotowania i chłodniczych zasilanych paliwem określają przepisy części II rozdziału 13 załącznika II do dyrektywy. §

8. Wymagania techniczne dotyczące instalacji gazu płynnego dla celów gospodarczych statku określają przepisy części II rozdziału 14 załącznika II do dyrektywy. §

9. Wymagania techniczne dotyczące:

1) statków pasażerskich określają przepisy części II rozdziału 15 i 15a załącznika II do dyrektywy;

2) statków przeznaczonych do łączenia w zestawy pchane, holowane lub sprzężone określają przepisy części II rozdziału 16 załącznika II do dyrektywy;

3) urządzeń pływających określają przepisy części II rozdziału 17 załącznika II do dyrektywy;

4) łodzi roboczych określają przepisy części II rozdziału 18 załącznika II do dyrektywy;

5) statków pływających po drogach wodnych w rejonie 4 określają przepisy części II rozdziału 19b załącznika II do dyrektywy;

6) statków rekreacyjnych określają przepisy części II rozdziału 21 załącznika II do dyrektywy;

7) stateczności kontenerowców określają przepisy części II rozdziału 22 załącznika II do dyrektywy;

8) statków dłuższych niż 110 metrów określają przepisy części II rozdziału 22a załącznika II do dyrektywy;

9) statków o dużej prędkości określają przepisy części II rozdziału 22b załącznika II do dyrektywy;

10) wyposażenia statków dotyczącego załogi określają przepisy części III rozdziału 23 załącznika II do dyrektywy.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG (Dz. Urz. UE L 389 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 818.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 604 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 611 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 610 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 609 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 608 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 607 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 606 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 605 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 603 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 602 z 20102010-05-31

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 601 z 20102010-05-31

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-09 poz. 1482

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-10 poz. 1221

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty w zakresie żeglugi śródlądowej uznawane są na zasadzie wzajemności przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-26 poz. 1015

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej

 • Komunikat UE z 2008-08-14 nr 207 poz. 28

  7. 7. Wzajemne uznawanie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej (wersja skonsolidowana) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Komunikat UE z 2008-08-14 nr 207 poz. 28

  7. 6. Ochrona prawna programów komputerowych (wersja skonsolidowana) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.