Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 606 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-31
Data wydania:2010-05-12
Data wejscia w życie:2010-06-15
Data obowiązywania:2010-05-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 606 z 2010


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 94                — 7853 —                Poz. 606


606

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej2) Na podstawie art. 8 ust. 5 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) nakazy i zakazy, które wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze szczególnym zagrożeniem kukurydzy przez zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową, zwaną dalej „stonką”;

2) metody wykrywania i identyfikacji stonki;

3) sposób wyznaczania stref, w których stosuje się środki w celu zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się stonki. § 2.

1. Nakazuje się do dnia 31 grudnia 2015 r. na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej powiaty, w których zadomowiła się stonka, zwane dalej „strefą zasiedlenia”, z zastrzeżeniem ust. 2, stosowanie przy uprawie kukurydzy zmianowania dopuszczającego jej uprawę na danym gruncie, począwszy od sezonu uprawowego 2010 r.:

1) raz na trzy kolejne sezony uprawowe albo

2) dwa razy na trzy kolejne sezony uprawowe, jeżeli przynajmniej podczas jednego sezonu uprawowego, w którym jest ona uprawiana, zostaną zastosowane zabiegi z użyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę.

2. Nakazuje się do dnia 31 grudnia 2015 r. w strefie zasiedlenia, w miejscu produkcji, w którym nie stwierdzono stonki, przy uprawie kukurydzy w ramach prac nad tworzeniem nowych jej odmian, jeżeli jest ona uprawiana w monokulturze, począwszy od sezonu uprawowego 2010 r.:

1) Minister

1) informowanie wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”, o zamiarze prowadzenia uprawy kukurydzy w monokulturze;

2) w każdym sezonie uprawy kukurydzy, pod nadzorem wojewódzkiego inspektora: a) prowadzenie kontroli występowania stonki z użyciem pułapek feromonowych, pułapek pokarmowych lub tablic lepowych, b) stosowanie zabiegów z użyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę.

3. Strefa zasiedlenia obejmuje powiaty określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia. § 3.

1. Nakazuje się do dnia 31 grudnia 2015 r. na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej powiaty zagrożone rozprzestrzenieniem się stonki, zwane dalej „strefą ryzyka”, stosowanie przy uprawie kukurydzy, począwszy od sezonu uprawowego 2010 r.:

1) zmianowania dopuszczającego jej uprawę na danym gruncie raz na dwa kolejne sezony uprawowe albo

2) zabiegów z użyciem środków ochrony roślin zwalczających stonkę w każdym sezonie uprawy kukurydzy, jeżeli jest ona uprawiana w monokulturze.

2. Strefa ryzyka obejmuje powiaty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. §

4. W strefie zasiedlenia i w strefie ryzyka do dnia 31 grudnia 2015 r., począwszy od sezonu uprawowego 2010 r.:

1) nakazuje się: a) niszczenie samosiewów kukurydzy, b) wykonanie na gruntach, na których była uprawiana kukurydza, po uprzednim dokładnym rozdrobnieniu resztek pożniwnych, głębokiej orki jesiennej po zakończeniu każdego sezonu jej uprawy, c) czyszczenie, z ziemi i resztek roślinnych, maszyn używanych na gruntach, na których jest uprawiana kukurydza, przed przemieszczeniem tych maszyn poza obszar objęty strefą zasiedlenia i strefą ryzyka;

2) zakazuje się przemieszczania poza obszar objęty strefą zasiedlenia i strefą ryzyka: a) świeżych roślin kukurydzy i ich części w każdym sezonie uprawy kukurydzy do dnia 15 października,

Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2003/766/WE z dnia 24 października 2003 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 49, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 442).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 606 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 611 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 610 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń, przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego oraz wzorów i terminów przekazywania raportów zawierających te informacje

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 609 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczenia rocznego i miesięcznego wypłaconych kwot emerytur i rent inwalidzkich oraz sposobu ich zmniejszania

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 608 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 607 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 605 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności przysługujących Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 604 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie wymagań technicznych statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 603 z 20102010-05-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie sposobu obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej funkcjonariuszom celnym

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 602 z 20102010-05-31

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 601 z 20102010-05-31

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozyskiwanie drewna z własnego lasu

  Jestem rolnikiem. Posiadam również las. Proszę o wyjaśnienie jakie są ograniczenia w pozyskiwaniu przeze mnie drzewa. Mam propozycję od firmy, która chciałaby (...)

 • Uprawnienia Straży Miejskiej do karania mandatu

  Czy Policja lub Straż Miejska może nałożyć na mnie mandat, jeśli spałam na ognisku w sposób kontrolowany trawę wykoszoną z mojej działki? Zaznaczam tu, że nie (...)

 • Palenie ogniska na własnej posesji

  Czy paląc ognisko na własnej posesji mogę narazić się na konsekwencje karne. Jaki przepis reguluje takie sprawy? Kiedy ognisko jest dozwolone, a kiedy zabronione?

 • Wyłączne przedstawicielstwo

  Czy może być sprzedawany towar pochodzący z innych źródeł w oderwaniu i poza dystrybucją organizowaną przez wyłącznego przedstawiciela firmy zachodniej w Polsce? (...)

 • Kurator a problemy wychowawcze

  Nasz syn (17 lat) drugi rok powtarza tą samą klasę, niestety wszystkie nasze wysiłki, aby ukończył tym razem tą klasę nie przynoszą rezultatów, syn notorycznie wagaruje, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-06-15 poz. 671

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-06-09 poz. 728

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-26 poz. 763

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

 • Komunikat UE z 2006-04-11 nr 87 poz. 7

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-05 poz. 171

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.