Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 942 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-29
Data wydania:2011-07-27
Data wejscia w życie:2011-08-01
Data obowiązywania:2011-08-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 942 z 2011


Strona 1 z 10

Dziennik Ustaw Nr 158                — 9315 —                Poz. 942


942

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców Na podstawie art.  33 ustawy z  dnia 5 stycznia 2011  r. — Kodeks wyborczy (Dz.  U. Nr  21, poz.  112, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób sporządzenia i udostępniania spisu wyborców;

2) wzór spisu wyborców;

3) metody aktualizacji spisu wyborców;

4) wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców;

5) wzory wykazów wyborców przebywających w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i  aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i  aresztów, w  których utworzono obwody głosowania;

6) wzór zawiadomienia o  dopisaniu lub o  wpisaniu wyborcy do spisu wyborców w  innym obwodzie głosowania;

7) wzór zaświadczenia o prawie do głosowania oraz sposób jego wydawania i ewidencjonowania. § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Kodeksie wyborczym — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy;

2) numerze domu — należy przez to rozumieć numer, którym oznacza się dom (budynek) zgodnie z przepisami o numeracji porządkowej nieruchomości;

3) zakładzie — należy przez to rozumieć zakład opieki zdrowotnej, dom pomocy społecznej, zakład karny i  areszt śledczy oraz oddział zewnętrzny takiego zakładu i  aresztu, a  także dom studencki oraz zespół domów studenckich;

4) kierującym zakładem — należy przez to rozumieć dyrektora zakładu opieki zdrowotnej albo dyrektora lub kierownika domu pomocy społecznej, zakładu karnego, aresztu śledczego, a także domu studenckiego oraz zespołu domów studenckich, w których utworzono obwód głosowania;

5) wójcie — należy przez to rozumieć także burmistrza lub prezydenta miasta.

1)

Rozdział 2 Sposób sporządzania spisu wyborców §  3. 

1. Spis wyborców sporządza się w  urzędzie gminy na podstawie stałego rejestru wyborców w gminie.

2. W  wyborach do Parlamentu Europejskiego część A spisu obejmuje wyborców będących obywatelami polskimi, z wyjątkiem wyborców, którzy zgłosili chęć głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

3. W  przypadkach, o  których mowa w  art.  29 §  2 i  art.  30 §  2 Kodeksu wyborczego, przy nazwiskach osób, które nie zamieszkują stale na obszarze danej gminy, ale stale zamieszkują na obszarze powiatu lub województwa, na terenie którego położona jest ta gmina, w  spisie wyborców w  rubryce „Uwagi” zamieszcza się odpowiednio adnotację: „Tylko wybory do rady powiatu i sejmiku województwa” lub „Tylko wybory do rady powiatu”.

4. W  gminie, w  której do rejestru wyborców nie wpisano obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, części B spisu nie sporządza się.

5. Wzór części A spisu wyborców stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

6. Wzór części B spisu wyborców stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. § 4. Spis wyborców sporządza się dla każdego obwodu głosowania, w dwóch egzemplarzach. § 5. Spis wyborców przygotowuje się na formularzu stanowiącym wydruk komputerowy sporządzony przy zastosowaniu technik informatycznych. §  6. 

1. Spis wyborców w  gminie mającej status miasta sporządza się według ulic wymienionych w porządku alfabetycznym, w obrębie ulic — według kolejnych numerów domów, a  w  obrębie domów — według kolejnych numerów mieszkań.

2. Spis wyborców w  gminie innej niż określona w  ust.  1 sporządza się według poszczególnych miejscowości wymienionych w  porządku alfabetycznym, a w obrębie miejscowości — według kolejnych numerów domów i  mieszkań; jeżeli w  miejscowości są ulice — także według ulic wymienionych w  porządku  alfabetycznym oraz kolejnych numerów domów i mieszkań.

3. W  wyborach do rad gmin spis wyborców sporządza się z uwzględnieniem podziału gminy na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru rady tej gminy.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie §  1 ust.  2 pkt  3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 942 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 944 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 943 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 941 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 940 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie współdziałania terenowych organów administracji rządowej z Krajowym Biurem Wyborczym

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 939 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 938 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 158, poz. 937 z 20112011-07-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz zmiany siedzib władz niektórych gmin

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-23 poz. 530

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-26 poz. 757

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-23 poz. 528

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców do Sejmu i do Senatu

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-17 poz. 988

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 17 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodu głosowania utworzonego za granicą w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 989

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.