Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 970 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-04
Data wydania:2011-07-22
Data wejscia w życie:2011-08-19
Data obowiązywania:2011-08-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 970 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 161                — 9399 —                Poz. 970


970

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Na podstawie art.  198 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009  r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W  rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr  245, poz. 1637) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Dysponent części budżetowej ustanawia bezpośrednio mu podległych dysponentów drugiego i trzeciego stopnia.

4. Dysponent części budżetowej ustanawia dysponentów trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi drugiego stopnia.”;

2) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dysponenci trzeciego stopnia przeznaczają otrzymane środki budżetu państwa na realizację wydatków objętych ich planem finansowym bez prawa ich dalszego przekazywania, chyba że przekazują dotacje celowe, o których mowa w art. 127 ust. 2 i art. 149 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.”;

3) w § 13: a) ust. 9 otrzymuje brzmienie: „9. W  przypadku gdy na koniec roku budżetowego na rachunku bankowym do obsługi płatności znajdują się niewykorzystane środ1)

ki przekazane na ten rachunek ze źródeł, o  których mowa w  art.  118 ust.  3 ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów przekazuje te środki na rachunek środków do sfinansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w  terminie do dnia 31  marca roku następującego po roku budżetowym.”, b) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: „9a. Po ostatecznej weryfikacji przez Ministra Finansów sprawozdań rocznych z wykonania planu wydatków budżetu środków europejskich, z  wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, przekazanych przez dysponentów środków budżetu państwa, może zostać dokonana korekta wpłaty środków, o  których mowa w ust. 9.”, c) ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Środki, o których mowa w ust. 9 i 9a, zalicza się na rachunek bankowy roku budżetowego, w którym odpowiadające im wydatki zostały poniesione.”;

4) w § 16 w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) urzędy skarbowe i  izby celne przekazują dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Minister Finansów: wz. L. Kotecki

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 970 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 977 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 976 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 975 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 974 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 973 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 972 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczenia wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 971 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 969 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 968 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 967 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 966 z 20112011-08-04

  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1785

  Rozporządzenie ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-01 poz. 1501

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-08 poz. 325

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1281

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich

 • Monitor Polski 2002 nr 34 poz. 532

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.