Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 976 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-04
Data wydania:2011-07-29
Data wejscia w życie:2011-08-19
Data obowiązywania:2011-08-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 976 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 161                — 9406 —                Poz. 976


976

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres obowiązków i  uprawnień dotyczących sprawowania nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym przez naczelnego lekarza uzdrowiska;

2) szczegółowe zadania naczelnego lekarza uzdrowiska;

3) zakres współpracy pomiędzy naczelnym lekarzem uzdrowiska i podmiotami tworzącymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr  112, poz.  654 i  Nr  149, poz. 887). §

2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień naczelnego lekarza uzdrowiska dotyczących sprawowania nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym obejmuje:

1) nadzór nad jakością świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w  zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, przez kontrolę i ocenę: a) zgodności rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej z  rodzajem i  zakresem świadczeń opieki zdrowotnej określonymi w statucie, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i  obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o  gminach uzdrowiskowych, zwanym dalej „statutem”, b) zgodności udzielanych świadczeń zdrowotnych ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, c) kwalifikacji osób udzielających świadczeń zdrowotnych;

2) rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego;

3) kontrolę wyposażenia zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w aparaturę lub sprzęt medyczny służące do udzielania świadczeń zdrowotnych, odpowiednio do rodzaju i  zakresu świadczeń opieki zdrowotnej określonych w  statucie, oraz sprawdzanie dokumentacji dotyczącej terminów konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i  kontroli bezpieczeństwa aparatury lub sprzętu medycznego;

1)

4) kontrolę warunków zakwaterowania i wyżywienia pacjentów w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. §

3. Szczegółowy zakres zadań naczelnego lekarza uzdrowiska obejmuje:

1) występowanie do konsultantów krajowych lub wojewódzkich o  opinie w  sprawach związanych z lecznictwem uzdrowiskowym;

2) monitorowanie wykorzystania naturalnych surowców leczniczych przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;

3) inicjowanie porozumień pomiędzy podmiotami będącymi właścicielami urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego w sprawie właściwego wykorzystania tych urządzeń;

4) współdziałanie z  komisją uzdrowiskową, o  której mowa w  art.  47 ustawy z  dnia 28 lipca 2005  r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o  gminach uzdrowiskowych. §

4. Naczelny lekarz uzdrowiska współpracuje z podmiotami tworzącymi w zakresie spraw dotyczących:

1) przestrzegania praw pacjenta w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego;

2) rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze swojego działania;

3) utrzymania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;

4) organizacji szkoleń dla osób udzielających świadczeń zdrowotnych;

5) inwestycji, w  szczególności w  zakresie infrastruktury uzdrowiskowej;

6) działań promocyjnych lecznictwa uzdrowiskowego;

7) ochrony środowiska na obszarach ochrony uzdrowiskowej;

8) zdrowia publicznego i promocji zdrowia. §

5. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Zdrowia: E. Kopacz

3)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2007  r. Nr  133, poz.  921, z  2009  r. Nr  62, poz.  504 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390 i Nr 112, poz. 654.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz. U. Nr  164, poz.  1162), które utraciło moc z  dniem 7 lipca 2011  r. na podstawie art.  1 pkt  20 i  art.  14 ustawy z  dnia 4 marca 2011  r. o  zmianie ustawy o  lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i  obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 73, poz. 390 i Nr 112, poz. 654).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 976 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 977 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków lokowania produktów

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 975 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 974 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 973 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 972 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie doręczenia wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 971 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie licencji maszynisty

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 970 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 969 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 968 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 967 z 20112011-08-04

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 161, poz. 966 z 20112011-08-04

  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.