Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1611 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-20
Data wydania:2011-12-06
Data wejscia w życie:2012-01-04
Data obowiązywania:2012-01-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1611 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 272                — 15781 —                Poz. 1611


1611

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych Na podstawie art.  104 ustawy z  dnia 18 grudnia 2003  r. o  ochronie roślin (Dz. U. z  2008  r. Nr  133, poz. 849, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:  § 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia 24 czerwca 2008  r. w  sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych (Dz. U. Nr 122, poz. 789) wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:  „w  sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i  Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i  formularzy paszportów roślin”;

1)

2) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „2) wydawanie przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych, a także formularzy paszportów roślin w przypadkach, o których mowa w  art.  16 ust.  15 ustawy z  dnia 18  grudnia 2003  r. o  ochronie roślin, które są określone w  załączniku nr  2  do rozporządzenia.”;

3) w  załączniku nr  1  do rozporządzenia w  części I w pkt 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:  „Stawki opłat za świadczenie usług w zakresie pobierania prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań”;

4) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w  załączniku do niniejszego rozporządzenia.  §  2.  Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie §  1  ust.  2 pkt  1  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2008  r. Nr  227, poz.  1505, z  2009  r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr  47, poz.  278 oraz z  2011  r. Nr  54, poz.  278, Nr  63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1611 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-22 poz. 681

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-30 poz. 1165

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania pracowników Inspekcji Ochrony Roślin oraz odznaki tej Inspekcji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 782

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowej organizacji Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-07 poz. 1112

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-22 poz. 1510

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz legitymacji służbowej pracowników tej Inspekcji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.