Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1614 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. akt P 31/10

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-20
Data wydania:2011-12-08
Data wejscia w życie:2011-12-20
Data obowiązywania:2011-12-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1614 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 272                — 15788 —                Poz. 1614


1614

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. akt P 31/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak — przewodniczący, Stanisław Biernat, Maria Gintowt-Jankowicz, Mirosław Granat — sprawozdawca, Marek Zubik,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 25 października i 8 grudnia 2011 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w  Warszawie, czy art.  8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459, ze zm.) jest zgodny z art. 2, art.  21 ust.  1 i  art.  64 ust.  2 Konstytucji oraz z  art.  1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i  podstawowych wolności (Dz. U. z  1995 r. Nr  36, poz. 175, ze zm.), o rz eka: Art. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z 2007 r. Nr 191, poz. 1371, z 2009 r. Nr 206, poz. 1590, z 2010 r.

Nr 21, poz. 109 oraz z 2011 r. Nr 187, poz. 1110) w zakresie, w  jakim nakazuje stosowanie tej ustawy w  brzmieniu sprzed wejścia w  życie ustawy z  dnia 28  lipca 2011 r. o  zmianie ustawy o  gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110) do spraw wszczętych na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w  prawo własności (Dz. U. z  2001 r. Nr 120, poz. 1299 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) dotyczących nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-warsztatowym niewymienionej w  art.  1 ust.  1 ustawy z  29 lipca 2005 r. w  pierwotnym brzmieniu i  zakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie ustawy z 28 lipca 2011 r., jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 21 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto posta na wia : na podstawie art.  39 ust.  1 pkt  1 ustawy z  dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr  102, poz.  643, z  2000 r. Nr  48, poz.  552 i  Nr  53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z  2010 r. Nr  182, poz.  1228 i  Nr  197, poz.  1307 oraz z  2011 r. Nr  112, poz.  654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Zbigniew Cieślak Maria Gintowt-Jankowicz Marek Zubik

Stanisław Biernat Mirosław Granat

Dziennik Ustaw i Monitor Polski są dostępne w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cuw.gov.pl i www.rcl.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego, al. J.Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52, faks 22 694-60-48 www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 3758/W/C/2011

ISSN 0867-3411

Cena 1,90 zł (w tym VAT)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1614 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1613 z 20112011-12-20

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 3/11

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1612 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1611 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1610 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1609 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1608 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1607 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.