Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1698 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-29
Data wydania:2011-12-20
Data wejscia w życie:2011-12-29
Data obowiązywania:2011-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1698 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 288                — 16783 —                Poz. 1698


1698

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi Na podstawie art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi, o których mowa w  art.  40 ust.  1 i  2 ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) treść wniosku o wydanie zezwoleń, o których mowa w pkt 1;

3) szczegółowe obowiązki posiadających zezwolenia, o których mowa w pkt 1, w zakresie: a) przechowywania środków odurzających lub substancji psychotropowych objętych zezwoleniem, b) wydawania środków odurzających lub substancji psychotropowych jednostkom uprawnionym, c) prowadzenia dokumentacji dotyczącej posiadania i  obrotu środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi, d) warunków, jakie podmiot musi spełniać w celu przechowywania środków odurzających lub substancji psychotropowych objętych zezwoleniem w komorach przeładunkowych. § 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi będącymi produktami leczniczymi składa do Głównego Inspektora Farmaceutycznego wniosek zawierający:

1) nazwę i adres przedsiębiorcy;

2) wskazanie miejsca działalności określonej we wniosku — adres magazynu, w którym będą przechowywane środki odurzające lub substancje psychotropowe, a  także komór przeładunkowych, o ile przedsiębiorca takie posiada;

1)

3) określenie grupy środków odurzających lub substancji psychotropowych, których dotyczy wniosek;

4) opis sposobu przechowywania i  zabezpieczania środków odurzających lub substancji psychotropowych uniemożliwiającego użycie środków odurzających lub substancji psychotropowych przez osoby nieupoważnione lub do celów innych niż określone w zezwoleniu;

5) imię, nazwisko oraz informacje dotyczące wykształcenia i stażu pracy osoby odpowiedzialnej za zapewnienie systemu kontroli i  zabezpieczania środków odurzających lub substancji psychotropowych;

6) datę sporządzenia wniosku i  podpis osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy składającego wniosek.

2. W  przypadku gdy przedsiębiorca ubiega się o zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi weterynaryjnymi, zawierającymi w  swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe, do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć kopię aktualnego zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi, które nie są produktami leczniczymi, zawiera dane, o których mowa w ust. 1.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca składa do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

5. Do wniosków, o których mowa w ust. 1 i 3, należy dołączyć odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stanowiące dowód prowadzenia przez podmiot działalności upoważniającej go do ubiegania się o wydanie zezwolenia. §  3. 

1. Przedsiębiorca posiadający zezwolenia, o których mowa w § 2 ust. 1—3, jest obowiązany do:

1) zapewnienia systemu zabezpieczenia pomieszczeń magazynowych przeznaczonych wyłącznie do przechowywania środków odurzających lub substancji psychotropowych objętych zezwoleniem;

2) zapewnienia systemu kontroli nad obrotem i ewidencją środków odurzających lub substancji psychotropowych;

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 7, poz.  48 i  Nr  82, poz.  558, z  2009  r. Nr  18, poz.  97, Nr  63, poz. 520, Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz.  146, Nr  143, poz.  962, Nr  213, poz.  1396 i  Nr  228, poz. 1486 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 105, poz. 614, Nr 117, poz. 678 i Nr 240, poz. 1431.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1698 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1697 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1696 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1695 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1694 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1693 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1692 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1691 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo- rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1690 z 20112011-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1689 z 20112011-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1688 z 20112011-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Handel środkami odurzającymi i psychotropowymi

  Które dokładnie artykuły KK regulują sprawy związane z zakazem handlu, zażywania itp. odnośnie narkotyków, środków halucynogennych w Polsce? A może jest jakiś (...)

 • Wyjątki w koncesji na alkohol

  Jakie są warunki i koszty uzyskania koncesji w przypadku zaopatrywania statkow, pociagow i samolotów?

 • Hurtowy obrót alkoholem a księgi handlowe

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza zajmować się hurtowym obrotem alkoholem. Aktualnie prowadzi ewidencję księgową w postaci księgi przychodów (...)

 • Zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem

  Koszty koncesji na sprzedaż hurtową alkoholu powyżej 18% są niesamowicie wysokie. Koncesja jest udzielana na 2 lata na 500000 litrów czystego alkoholu. Czy istnieje możliwość (...)

 • Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

  Spółka z o.o. będzie zajmowała się dostawą artykułów spożywczych na statki, w tym dostawą alkoholu. Czy do takiej sprzedaży alkoholu wymagana jest koncesja na alkohol (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-01 poz. 1085

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Memorandum o porozumieniu miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Islamskiej Republiki Iranu o współpracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, podpisanego w Warszawie dnia 11 lipca 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-10 poz. 156

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie obowiązków przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1, a także warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania środków objętych zezwoleniem w komorach przeładunkowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-12 poz. 445

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości i kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-11 poz. 193

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie instytucji wydających opinie o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-27 poz. 1129

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz wzorów wniosków o wydanie pozwolenia na produkcję lub obrót z zagranicą substancją kontrolowaną.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.