Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1545 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy doraźnej oraz pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-08
Data wydania:2002-10-15
Data wejscia w życie:2002-11-23
Data obowiązywania:2002-11-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1545 z 2002


Strona 1 z 2
1545

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy doraźnej oraz pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw. Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa kryteria oraz sposób, w tym formy i warunki, udzielania pomocy doraźnej oraz pomocy na restrukturyzację dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” — rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców;

2) „planie restrukturyzacyjnym” — rozumie się przez to plan mający na celu przywrócenie przedsiębior-

Dziennik Ustaw Nr 186                — 11903 —                Poz. 1545


cy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, w oparciu o restrukturyzację majątkową, finansową, organizacyjną lub zatrudnienia, a także mającą na celu modernizację lub racjonalizację produkcji, w tym zmianę profilu produkcyjnego, którego zrealizowanie spowoduje, że przedsiębiorca będzie pokrywał wszystkie koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą bez udziału środków publicznych;

3) „pomocy doraźnej” — rozumie się przez to pomoc, której celem jest umożliwienie przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej kontynuowania działalności gospodarczej przez czas niezbędny do opracowania planu restrukturyzacyjnego;

4) „pomocy na restrukturyzację” — rozumie się przez to pomoc przewidzianą w planie restrukturyzacyjnym zaakceptowanym lub pozytywnie zaopiniowanym przez właściwy organ lub podmiot do tego uprawniony, w szczególności: organ założycielski, walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników. §

3. Pomoc doraźna jest dopuszczalna, jeżeli jest udzielana:

1) w formie pożyczki lub kredytu, pod warunkiem że okres spłaty nie przekracza 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę ostatniej transzy kredytu lub pożyczki, a ich oprocentowanie nie odbiega w istotny sposób od stopy odniesienia obliczonej zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy;

2) w formie poręczeń lub gwarancji, pod warunkiem że kredyt lub pożyczka, na które poręczenie lub gwarancja zostały udzielone, zostaną spłacone w terminie 12 miesięcy liczonych od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę ostatniej transzy kredytu lub pożyczki;

3) w formie odroczenia lub rozłożenia na raty płatności świadczeń pieniężnych, stanowiących krajowe środki publiczne, pod warunkiem że okres spłaty nie przekracza 12 miesięcy liczonych od dnia udzielenia pomocy. §

4. Pomoc doraźna może być udzielona dla określonego przedsiębiorcy wyłącznie jeden raz. § 5.

1. Pomoc doraźna, z zastrzeżeniem ust. 2, może być udzielana z różnych źródeł, w formach, o których mowa w § 3, przez okres 6 miesięcy, poczynając od dnia, w którym udzielenie pomocy z tego tytułu nastąpiło po raz pierwszy.

2. Jeżeli przedsiębiorca, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawi organowi udzielającemu pomocy plan restrukturyzacyjny, termin, w którym pomoc doraźna może być udzielana, ulega przedłużeniu do czasu wydania przez organ nadzorujący opinii, o której mowa w art. 25 ustawy. §

6. Jeżeli plan restrukturyzacyjny nie zostanie przedstawiony przez przedsiębiorcę w terminie, o któ-

rym mowa w § 5 ust. 1, przedsiębiorca przedstawia plan likwidacji przedsiębiorstwa lub dokument potwierdzający, że:

1) pożyczka lub kredyt zostały spłacone lub

2) gwarancja lub poręczenie wygasło, lub

3) świadczenie pieniężne stanowiące krajowe środki publiczne zostało zapłacone. § 7.

1. Plan restrukturyzacyjny powinien co najmniej:

1) wskazywać przyczyny, które doprowadziły do powstania trudności restrukturyzowanego przedsiębiorstwa;

2) zawierać informacje dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy oraz analizę rynku, na którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą;

3) przewidywać działania konieczne do usunięcia przyczyn trudnej sytuacji przedsiębiorcy, ze wskazaniem źródeł ich finansowania, w tym pomocy publicznej ograniczonej do wielkości niezbędnej do osiągnięcia celów restrukturyzacji, przy uwzględnieniu środków własnych przedsiębiorcy;

4) zawierać prognozę sytuacji przedsiębiorcy po przeprowadzeniu restrukturyzacji, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. W przypadku przedsiębiorcy innego niż mały przedsiębiorca, prognoza, o której mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględnia przewidywania w zakresie popytu i podaży na rynku, na którym przedsiębiorca prowadzi działalność. §

8. Przy wydawaniu opinii, o której mowa w art. 25 ustawy, organ nadzorujący ocenia również zgodność planu restrukturyzacyjnego i przewidzianej w nim pomocy z przepisami ustawy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. §

9. Pomoc na restrukturyzację na podstawie programu pomocowego może być udzielana wyłącznie małym lub średnim przedsiębiorcom, przy czym wartość pomocy dla jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać równowartości 10 mln euro. § 10.

1. Jeżeli pomoc na restrukturyzację, biorąc pod uwagę w szczególności wielkość udziału w rynku przedsiębiorcy, spowoduje istotne naruszenie konkurencji na tym rynku, pomoc może być udzielona pod warunkiem, że plan restrukturyzacyjny przewiduje ograniczenie udziału w rynku restrukturyzowanego przedsiębiorstwa.

2. Jeżeli restrukturyzowane przedsiębiorstwo prowadzi działalność na rynku, na którym ma miejsce strukturalna nadwyżka zdolności produkcyjnych, pomoc może być udzielona pod warunkiem, że plan restrukturyzacyjny przewiduje trwałą redukcję zdolności produkcyjnych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1545 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1560 z 20022002-11-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2002 r. sygn. akt P. 19/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1559 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1558 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1557 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1556 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1555 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie wzruszania prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1554 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2002 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1553 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1552 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1551 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1550 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1549 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze hutnictwie żelaza i stali.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1548 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze górnictwa węgla.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1547 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze budownictwa okrętowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1546 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na prace badawczo-rozwojowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1544 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1543 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1542 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1551

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1799

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1791

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1798

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędną produkcję oraz oszczędzanie surowców

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1800

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.