Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1549 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze hutnictwie żelaza i stali.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-08
Data wydania:2002-10-15
Data wejscia w życie:2002-11-23
Data obowiązywania:2002-11-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1549 z 2002


1549

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze hutnictwa żelaza i stali. Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zakres i maksymalne wielkości oraz szczegółowe warunki dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze hutnictwa żelaza i stali. § 2.

1. Rozporządzenie stosuje się do przedsiębiorców prowadzących, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 128, poz. 829, z 1998 r. Nr 143, poz. 918, z 1999 r. Nr 92, poz. 1047 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 93), działalność obejmującą produkcję żeliwa i stali oraz stopów żelaza (PKD 27.10.Z), produkcję rur stalowych, przewodów rurowych i profili drążonych (PKD 27.22.Z), pozostałą obróbkę wstępną żeliwa i stali (PKD 27.3), w zakresie tej działalności.

2. Rozporządzenia nie stosuje się do produkcji konstrukcji stalowych, rur i przewodów rurowych spawanych, których średnica zewnętrzna nie przekracza 406,4 mm, oraz odlewów i wyrobów kutych. §

3. Dopuszczalna jest pomoc publiczna na:

1) restrukturyzację przedsiębiorstw;

2) prace badawczo-rozwojowe;

3) utrzymanie poziomu zatrudnienia lub utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach;

4) ochronę środowiska;

5) szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców, bezpośrednio związane z rozwojem ich przedsiębiorstw;

6) pokrycie wypłat dla zwalnianych pracowników lub pracowników, którzy wyrazili zgodę na przejście na wcześniejszą emeryturę;

7) całkowite zaprzestanie przez przedsiębiorcę prowadzenia działalności, o której mowa w § 2 ust.

1. §

4. Pomoc publiczna, o której mowa w § 3 pkt 2—5, jest dopuszczalna na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopusz-

Dziennik Ustaw Nr 186                — 11909 —                Poz. 1549


czalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, zwanej dalej „ustawą”, oraz odpowiednio w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 3, art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 6 ustawy. § 5.

1. Pomoc publiczna na restrukturyzację przedsiębiorstw jest dopuszczalna na zasadach określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana pod warunkiem, że:

1) program restrukturyzacji jest związany z ogólną racjonalizacją i ograniczeniem zdolności produkcyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zapewnia przedsiębiorcom korzystającym z pomocy przetrwanie w normalnych warunkach rynkowych po zakończeniu okresu restrukturyzacji;

3) wielkość i częstotliwość pomocy są ściśle ograniczone do minimum koniecznego do przetrwania i będą stopniowo znoszone. § 6.

1. Pomoc publiczna na pokrycie wypłat dla zwalnianych pracowników lub pracowników, którzy wyrazili zgodę na przejście na wcześniejszą emeryturę, jest dopuszczalna pod warunkiem, że te zwolnienia lub przejścia nastąpiły w związku z całkowitym lub częściowym zaprzestaniem prowadzenia działalności, o której mowa w § 2 ust.

1.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 50% kwoty wypłat dokonywanych przez przedsiębiorcę. § 7.

1. Pomoc przeznaczona na całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności, o której mowa w § 2 ust. 1, jest dopuszczalna, z zastrzeżeniem § 8, pod warunkiem że przedsiębiorca:

1) uzyskał wpis do właściwego rejestru przed dniem 1 stycznia 2002 r.;

2) do dnia wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy prowadził działalność, o której mowa w § 2 ust. 1;

3) w terminie 6 miesięcy od dnia udzielenia pomocy unieruchomi lub zlikwiduje urządzenia służące do prowadzenia działalności, o której mowa w § 2 ust.

1.

2. Wielkość pomocy, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć wartości księgowej majątku przedsiębiorstwa. §

8. Przedsiębiorca prowadzący działalność, o której mowa w § 2 ust. 1, należący do grupy kapitałowej, w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, może uzyskać pomoc przeznaczoną na całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności po spełnieniu warunków określonych w § 7 oraz pod warunkiem, że:

1) zaprzestanie prowadzenia działalności, o której mowa w § 2 ust. 1, przez tego przedsiębiorcę spowoduje, w okresie 5 lat od udzielenia pomocy lub otrzymania przez przedsiębiorcę ostatniej części pomocy, znaczne zmniejszenie zdolności produkcyjnych grupy kapitałowej w zakresie produktów wytwarzanych przez tego przedsiębiorcę oraz

2) księgi rachunkowe tego przedsiębiorcy za ostatni rok obrachunkowy poprzedzający rok, w którym przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy, zostały zbadane przez biegłego rewidenta, który potwierdził rzetelność tych ksiąg. §

9. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w sektorze hutnictwa żelaza i stali (Dz. U. Nr 49, poz. 511). §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1549 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1560 z 20022002-11-08

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2002 r. sygn. akt P. 19/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1559 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1558 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie trybu wnoszenia opłaty za egzamin osoby ubiegającej się o wydanie licencji na usługi detektywistyczne, jej wysokości oraz stawek wynagrodzenia egzaminatorów.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1557 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1556 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1555 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie wzruszania prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1554 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2002 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1553 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2002 r. w sprawie określenia liczby poborowych oraz żołnierzy rezerwy, którzy w 2003 r. mogą być powołani do czynnej służby wojskowej oraz służby w formacjach uzbrojonych, niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1552 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1551 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1550 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze motoryzacyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1548 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze górnictwa węgla.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1547 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze budownictwa okrętowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1546 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na prace badawczo-rozwojowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1545 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy doraźnej oraz pomocy na restrukturyzację przedsiębiorstw.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1544 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy regionalnej dla przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1543 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

 • Dziennik Ustaw Nr 186, poz. 1542 z 20022002-11-08

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk uprawniających do otrzymania paszportów dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, trybu ich przechowywania oraz zakresu czynności konsula w sprawach paszportowych.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1551

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze włókien syntetycznych.

 • Legislacja UE z 2009-12-05 nr 320 poz. 35

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 954/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych (...)

 • Komunikat UE z 2008-06-07 nr 142 poz. 2

  Sprawa C-408/04 P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 kwietnia 2008 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Salzgitter AG i Republice Federalnej (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-04 poz. 1552

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie wykazów hut podlegających restrukturyzacji.

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-30 poz. 1534

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie przypadków zwolnienia od obowiązku opracowywania programów udzielania pomocy dla przedsiębiorców.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.