Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1759 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-27
Data wydania:2007-12-05
Data wejscia w życie:2007-12-27
Data obowiązywania:2007-12-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1759 z 2007


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 241                — 17062 —                Poz. 1759


1759

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych1) Na podstawie art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się stawki płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych stanowiące załącznik do rozporządzenia. ———————

1)

§

2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych (Dz. U. Nr 207, poz. 1528). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują postanowienia:

1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2235/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr 1868/94 w odniesieniu do skrobi ziemniaczanej (Dz. Urz. UE L 339 z 24.12.2003, str. 36; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 506);

2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 2236/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1868/94 ustanawiającego system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (Dz. Urz. UE L 339 z 24.12.2003, str. 45, z późn. zm.; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 515).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 241, poz. 1759 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.