Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 124 z 2008

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2008-02-08
Data wydania:2008-01-22
Data wejscia w życie:2008-02-23
Data obowiązywania:2008-02-08

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 124 z 2008


124

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. ———————

1)

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

Dziennik Ustaw Nr 21                — 1458 —                Poz. 124


§

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta (Dz. U. Nr 141, poz. 1185 i Nr 252, poz. 2124 oraz z 2006 r. Nr 245, poz. 1778) w § 1 w pkt 1 w lit. b wyrazy „1—153, 155—163, 165—214, 254

i 798” zastępuje się wyrazami „1—214” oraz wyrazy „87,71 ha” zastępuje się wyrazami „87,69 ha”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 124 z 2008 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.