Logowanie

Monitor Polski Nr 100, poz. 1091 z 2007

Wyszukiwarka

Tytuł:

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2007-12-31
Data wydania:2007-12-20
Data wejscia w życie:
Data obowiązywania:2007-12-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 100, poz. 1091 z 2007


Strona 1 z 4

Monitor Polski Nr 100                — 4948 —                Poz. 1091


1091

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wykazu substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych2) Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252) ogłasza się wykaz substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych, z podziałem na kategorie i grupy, uwzględniający niezbędne wymagania mające na celu zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia ludzi, zwierząt ———————

1)

oraz środowiska, zgodnie z ewidencją substancji czynnych prowadzoną przez Komisję Europejską, a także terminy ważności wpisu do wykazu substancji czynnych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Niniejsze obwieszczenie dokonuje w zakresie swojej regulacji częściowego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/8/WE z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz. Urz. WE L 123 z 24.04.1998, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 3) zmienionej:

1) dyrektywą Komisji 2006/140/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającą dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fluorku sulfurylu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 414 z 30.12.2006, str. 78);

2) dyrektywą Komisji 2007/20/WE z dnia 3 kwietnia 2007 r. zmieniającą dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia dichlofluanidu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 94 z 04.04.2007, str. 23).

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2007 r. (poz. 1091)

WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH DOZWOLONYCH DO STOSOWANIA W PRODUKTACH BIOBÓJCZYCH

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 100, poz. 1091 z 2007 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.