Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 159 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-25
Data wejscia w życie:1999-03-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 159 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/4

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 159 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających. Na podstawie art. 14 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, warunki i tryb:

1) przekazywania przez kierowników jednostek organizacyjnych służbom ochrony państwa informacji oraz udostępniania im dokumentów niezbędnych do stwierdzenia, czy osoba objęta postępowaniem sprawdzającym, zwana dalej „osobą sprawdzaną”, daje rękojmię zachowania tajemnicy,

2) udzielania przez Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową oraz organy inspekcji celnej i kontroli skarbowej, zwanej dalej „służbami współdziałającymi”, niezbędnej pomocy służbom ochrony państwa przy wykonywaniu czynności w ramach prowadzonych postępowań sprawdzających. §

2. Służba ochrony państwa zwraca się z pisemnym wnioskiem do kierowników jednostek organizacyjnych o przekazanie informacji oraz udostępnienie niezbędnych dokumentów w celu potwierdzenia danych:

1) o osobie sprawdzanej, wskazanych w pkt 1 ankiety bezpieczeństwa osobowego, zwanej dalej „ankietą”, stanowiącej załącznik nr 2 do ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95),

2) w zależności od potrzeb, pozostałych danych zawartych w ankiecie, z wyjątkiem wskazanych w pkt

31. §

3. Wniosek, o którym mowa w § 2, powinien zawierać:

1) określenie służby ochrony państwa prowadzącej postępowanie sprawdzające i występującej z wnioskiem,

2) datę i miejsce sporządzenia wniosku,

3) podstawę prawną,

4) niezbędne dane identyfikacyjne osoby, której wniosek dotyczy, w tym:

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/4

a) imię, nazwisko lub nazwisko rodowe, b) imię ojca, c) datę i miejsce urodzenia,

5) w zależności od potrzeb, dane dotyczące: a) miejsca zamieszkania, b) numeru i serii dowodu osobistego lub innego dokumentu, na podstawie którego można ustalić tożsamość, c) obywatelstwa, d) numeru ewidencyjnego Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),

6) określenie dokumentów lub informacji potwierdzających dane, o których mowa w § 2,

7) imienną pieczęć i podpis właściwego funkcjonariusza lub żołnierza służby ochrony państwa kierującej wniosek. § 4.

1. Przekazanie informacji oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 6, polega na:

1) niezwłocznym przesłaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii niezbędnych dokumentów albo informacji określonych we wniosku,

2) udostępnieniu do wglądu, upoważnionemu funkcjonariuszowi lub żołnierzowi służby ochrony państwa, niezbędnych dokumentów w siedzibie jednostki organizacyjnej.

2. W celu uzyskania dostępu do dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, upoważniony funkcjonariusz lub żołnierz służby ochrony państwa jest obowiązany okazać:

1) imienne upoważnienie, wydane przez szefa służby ochrony państwa, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia,

2) legitymację służbową. §

5. Upoważnienie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się kierownikowi jednostki organizacyjnej, drugi włącza się do akt postępowania sprawdzającego. §

6. Służba ochrony państwa zwraca się, w ramach prowadzonego postępowania sprawdzającego, do służb współdziałających, z pisemnym wnioskiem o udzielenie niezbędnej pomocy w zakresie przeprowadzenia czynności określonych w art. 37 ust. 2 pkt 3, a w uzasadnionych przypadkach – w art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95). §

7. Wniosek, o którym mowa w § 6, powinien zawierać:

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/4

1) określenie służby ochrony państwa prowadzącej postępowanie sprawdzające i występującej z wnioskiem,

2) datę i miejsce sporządzenia wniosku,

3) podstawę prawną,

4) niezbędne dane identyfikacyjne osoby, której wniosek dotyczy, określone w § 3 pkt 4 i 5,

5) określenie rodzaju i zakresu pomocy,

6) imienną pieczęć i podpis właściwego funkcjonariusza lub żołnierza służby ochrony państwa kierującej wniosek. § 8.

1. Służba współdziałająca, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku określonego w § 7, jest obowiązana przeprowadzić czynności, których wniosek dotyczy, i udzielić pisemnej odpowiedzi służbie ochrony państwa.

2. W przypadku niemożności dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, służba współdziałająca informuje o tym niezwłocznie służbę ochrony państwa, określając termin, w którym czynności objęte wnioskiem mogą być przeprowadzone. § 9.

1. Szef służby ochrony państwa zwraca się z wnioskiem do służby współdziałającej o pomoc związaną z przeprowadzeniem:

1) wywiadu w miejscu zamieszkania osoby sprawdzanej, w celu potwierdzenia danych zawartych w ankiecie,

2) rozmów z osobami wymienionymi w pkt 31 ankiety, w celu potwierdzenia tożsamości osoby sprawdzanej. Przepis § 7 stosuje się odpowiednio.

2. Służba współdziałająca niezwłocznie potwierdza przyjęcie wniosku, o którym mowa w ust. 1, i informuje o możliwości, proponowanym terminie i zakresie udzielenia pomocy służbie ochrony państwa. §

10. Do składania, przekazywania i udostępniania odpowiednio wniosków, informacji i dokumentów, w zakresie i trybie określonym w rozporządzeniu, mogą być wykorzystywane systemy i sieci teleinformatyczne służące do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania i przekazywania informacji niejawnych. §

11. Korespondencję i dokumentację uzyskaną przez służbę ochrony państwa od kierowników jednostek organizacyjnych oraz służb współdziałających w toku postępowania sprawdzającego włącza się do akt postępowania sprawdzającego. §

12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 1999 r.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. (poz. 159)

W Z Ó R IMIENNEGO UPOWAŻNIENIA ......................................................................... (nazwa szefa służby ochrony państwa prowadzącej postępowanie sprawdzające) ................................................... (miejscowość, data)

UPOWAŻNIENIE NR ................................ Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95) upoważniam Pana (ią) ___________________________________________________________________________ (stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza lub żołnierza służby ochrony państwa) do wglądu w dokumenty______________________________________________________ (rodzaj dokumentu) znajdujących się w____________________________________________________________ (nazwa jednostki organizacyjnej) w związku z prowadzonym postępowaniem sprawdzającym wobec ___________________________________________________________________________ (imię i nazwisko osoby sprawdzanej) Upoważnienie jest ważne jedynie przy równoczesnym okazaniu legitymacji służbowej. ........................................................................... m.p. (Podpis i imienna pieczęć szefa służby ochrony państwa albo osoby uprawnionej do podpisania w imieniu szefa)

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 159 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 164 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Widzyka.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 163 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 168 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 167 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 162 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 161 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 160 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 158 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu funkcjonowania Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych, zasad udziału w jego posiedzeniach oraz zakresu czynności sekretarza Komitetu.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 166 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 165 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 157 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie wzorów: kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 156 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 155 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w organach administracji rządowej, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-31 poz. 1750

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-16 poz. 1437

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-30 poz. 958

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie współdziałania Wojskowych Służb Informacyjnych z odpowiednimi organami, służbami i instrukcjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-03 poz. 1904

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermana

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-04 poz. 237

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.