Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 162 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-02-25
Data wejscia w życie:1999-03-11
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 162 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/5

Dz.U. 1999 Nr 18 poz. 162 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych. Na podstawie art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, zwanego dalej „bezpieczeństwem teleinformatycznym”, w zakresie ochrony fizycznej, elektromagnetycznej i kryptograficznej oraz bezpieczeństwa transmisji, w sieciach lub systemach teleinformatycznych służących do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji niejawnych, a także wytyczne do opracowania szczególnych wymagań bezpieczeństwa tych systemów i sieci. § 2.

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95),

2) przetwarzaniu informacji niejawnych – należy przez to rozumieć wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub przekazywanie informacji niejawnych,

3) uwierzytelnieniu – należy przez to rozumieć usługę (funkcję) kryptograficzną pozwalającą sprawdzić i potwierdzić autentyczność wymienianych informacji lub podmiotów uczestniczących w wymianie,

4) algorytmach kryptograficznych – należy przez to rozumieć metodę działania, przekształcającą dane w celu ukrycia lub ujawnienia ich zawartości informacyjnej,

5) kluczach kryptograficznych – należy przez to rozumieć ciąg symboli, od którego w sposób istotny zależy wynik działania algorytmu kryptograficznego.

2. Bezpieczeństwo teleinformatyczne zapewnia się przez:

1) ochronę fizyczną,

2) ochronę elektromagnetyczną,

3) ochronę kryptograficzna,

4) bezpieczeństwo transmisji,

5) kontrole dostępu do urządzeń systemu lub sieci teleinformatycznej. §

3. Kierownik jednostki organizacyjnej jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo teleinformatyczne przed przystąpieniem do przetwarzania informacji niejawnych w systemie lub sieci teleinformatycznej.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/5

§

4. Służby ochrony państwa mogą dopuścić do stosowania w systemie lub sieci teleinformatycznej, bez konieczności przeprowadzania badań, urządzenie, które spełnia wymagania bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu, jeżeli otrzymało certyfikat właściwej krajowej władzy bezpieczeństwa w państwie będącym stroną Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. §

5. Ochronę fizyczną systemu lub sieci teleinformatycznej zapewnia się przez:

1) umieszczenie urządzeń systemu lub sieci teleinformatycznej w strefach bezpieczeństwa w zależności od: a) klauzuli tajności informacji niejawnych, b) ilości informacji niejawnych, c) zagrożeń w zakresie ujawnienia, utraty, modyfikacji przez osobę nieuprawnioną,

2) instalację środków zabezpieczających pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia systemu lub sieci teleinformatycznej, w szczególności przed: a) nieuprawnionym dostępem, b) podglądem, c) podsłuchem. §

6. Przetwarzanie informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową lub stanowiących tajemnicę służbową, oznaczonych klauzulą „poufne”, w urządzeniach systemu lub sieci teleinformatycznych odbywa się w strefach bezpieczeństwa. §

7. Ochronę elektromagnetyczną systemu lub sieci teleinformatycznej zapewnia się przez umieszczenie urządzeń, połączeń i linii w strefach bezpieczeństwa gwarantujących spełnienie wymogów zabezpieczenia elektromagnetycznego lub zastosowanie urządzeń, połączeń i linii o obniżonym poziomie emisji lub ich ekranowanie i filtrowanie zewnętrznych linii zasilających i sygnałowych. § 8.

1. Ochrona kryptograficzna systemu lub sieci teleinformatycznej polega na stosowaniu metod i środków zabezpieczających informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową przez ich szyfrowanie oraz stosowanie innych mechanizmów kryptograficznych gwarantujących integralność i zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem tych informacji lub uwierzytelnienie podmiotów, lub uwierzytelnienie informacji.

2. Ochronę kryptograficzną systemu lub sieci teleinformatycznej stosuje się przy przekazywaniu w formie elektronicznej informacji, o których mowa w ust. 1, poza strefy bezpieczeństwa. § 9.

1. Przemieszczanie urządzeń teleinformatycznych, w których pamięci są informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową lub służbową oznaczone klauzulą „poufne”,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 3/5

poza strefy bezpieczeństwa wymaga stosowania kryptograficznych metod i środków ochrony tych informacji lub innych środków ochrony, gwarantujących ich zabezpieczenie przed nieuprawnionym ujawnieniem.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do elektronicznych nośników danych zawierających informacje niejawne, stanowiące tajemnice państwową lub służbową oznaczone klauzulą „poufne”, przeznaczonych poza strefę bezpieczeństwa. § 10.

1. Do kryptograficznej ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową stosuje się, odpowiednie dla klauzuli „tajne” i „ściśle tajne”, algorytmy kryptograficzne oraz środki gwarantujące ochronę tych algorytmów, kluczy kryptograficznych oraz innych istotnych parametrów zabezpieczenia, a w szczególności haseł dostępu.

2. Właściwymi do potwierdzenia przydatności algorytmów i środków, o których mowa w ust. 1, w celu ochrony informacji niejawnych o określonej klauzuli tajności, są służby ochrony państwa. § 11.

1. Podłączenie urządzenia systemu lub sieci teleinformatycznej, w których są przetwarzane informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, do powszechnie dostępnego urządzenia systemu lub sieci jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania metod i środków, o których mowa w § 8.

2. Podłączenie urządzenia systemu lub sieci teleinformatycznej, w którym są przetwarzane informacje niejawne stanowiące tajemnicę służbową, do powszechnie dostępnego urządzenia systemu lub sieci jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania właściwych mechanizmów kontroli dostępu, o których mowa w § 12 ust.

2. § 12.

1. W celu zapewnienia kontroli dostępu do systemu lub sieci teleinformatycznej:

1) kierownik jednostki organizacyjnej określa warunki i sposób przydzielania uprawnień ich użytkownikom,

2) administrator systemów i sieci teleinformatycznych określa warunki oraz sposób przydzielania tym użytkownikom kont i haseł, a także zapewnia właściwe wykorzystanie mechanizmów, o których mowa w ust.

2. 2. System lub sieć teleinformatyczną wyposaża się w mechanizmy kontroli dostępu odpowiednie do klauzuli tajności informacji niejawnych przetwarzanych w tych systemach lub sieciach. §

13. System lub sieć teleinformatyczna, w której są przetwarzane informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową, projektuje się, organizuje i eksploatuje w sposób uniemożliwiający niekontrolowany dostęp jednej osoby do wszystkich zasobów systemu lub sieci, w szczególności do danych, oprogramowania i urządzeń. § 14.

1. Szczególne wymagania bezpieczeństwa opracowuje się, po dokonaniu analizy przewidywanych zagrożeń, indywidualnie dla każdego systemu lub sieci teleinformatycznej, w której mają być przetwarzane informacje niejawne, z uwzględnieniem warunków charakterystycznych dla jednostki organizacyjnej.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 4/5

2. Szczególne wymagania bezpieczeństwa formułuje się na etapie projektowania nowego systemu lub sieci teleinformatycznej, a następnie uzupełnia i rozwija wraz z wdrażaniem, eksploatacją i modernizacją tego systemu lub sieci. §

15. Szczególne wymagania bezpieczeństwa systemu lub sieci teleinformatycznych powinny określać wielkość i lokalizację stref bezpieczeństwa oraz środki ich ochrony odpowiednie dla danej jednostki organizacyjnej. §

16. Przy opracowaniu szczególnych wymagań bezpieczeństwa należy uwzględnić:

1) charakterystykę systemu lub sieci teleinformatycznych,

2) dane o budowie systemu lub sieci teleinformatycznej,

3) określenie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo informacji niejawnych, przetwarzanych w systemie lub sieci teleinformatycznej, przed możliwością narażenia ich bezpieczeństwa, a w szczególności nieuprawnionym ujawnieniem,

4) zadania administratora systemu lub sieci teleinformatycznej i pracownika pionu, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy. §

17. Charakterystyka systemu lub sieci teleinformatycznej powinna określać:

1) klauzulę tajności informacji niejawnych, które będą przetwarzane w systemie lub sieci teleinformatycznej,

2) kategorie uprawnień użytkowników systemu lub sieci teleinformatycznej w zakresie dostępu do przetwarzanych w nich informacji niejawnych, w zależności od klauzuli tajności tych informacji. §

18. Dane o budowie systemu lub sieci teleinformatycznej zawierają informacje dotyczące tego systemu lub sieci w zakresie:

1) lokalizacji,

2) typu wykorzystywanych w nich urządzeń oraz oprogramowania,

3) sposobu realizowania połączeń wewnętrznych oraz zewnętrznych,

4) konfiguracji sprzętowej,

5) środowiska eksploatacji. §

19. środki ochrony, o których mowa w § 16 pkt. 3, powinny uwzględniać wskazanie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemu lub sieci teleinformatycznej oraz określać procedury bezpieczeństwa związane z jego eksploatacją i kontrolą, a także wskazywać szczegółowe wymagania w zakresie szkoleń dla administratorów, pracowników pionu i wszystkich użytkowników systemu lub sieci. §

20. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 1999 r.

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 162 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 164 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Widzyka.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 163 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 168 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 167 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów, w tym klauzulami tajności, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materiałach.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 161 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 160 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia przez służby ochrony państwa kontroli w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 159 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 158 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu funkcjonowania Komitetu Ochrony Informacji Niejawnych, zasad udziału w jego posiedzeniach oraz zakresu czynności sekretarza Komitetu.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 166 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 165 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 157 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie wzorów: kwestionariusza bezpieczeństwa przemysłowego, świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, odmowy wydania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 156 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 18, poz. 155 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w organach administracji rządowej, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2000 nr 22 poz. 448

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce.

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-28 poz. 1766

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

 • Legislacja UE z 2009-03-31 nr 88 poz. 225

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (...)

 • Legislacja UE z 2010-09-25 nr 252 poz. 177

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zamknięcia ksiąg Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-18 poz. 846

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.