Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 841 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-10
Data wejscia w życie:1999-10-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 841 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 75 poz. 841

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 września 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczna przekazują Policji informacje o osobie, uzyskane w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, zwane dalej „informacjami”, w zakresie niezbędnym do:

1) realizacji zadań określonych w art. 1 ust. 2 pkt 1-4 i 7 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 770 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

2) porównania czy posiadane informacje są kompletne i aktualne lub zgodne ze stanem faktycznym.

2. Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczna nie przekazują lub ograniczają zakres przekazywanych informacji, w przypadku gdy mogłoby to uniemożliwić realizację ich zadań ustawowych. §

2. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu, usiłowaniu popełnienia lub podjęciu przygotowań do popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu i podejmowania działań własnych, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczne przekazują właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji lub kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej Komendy Głównej Policji informacje bezpośrednio po ich uzyskaniu. § 3.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących czynności operacyjnorozpoznawcze. dochodzeniowo-śledcze lub ewidencyjno-archiwalne w Policji albo upoważnione przez nich osoby występują, w formie pisemnej lub z wykorzystaniem mediów teleinformatycznych, za pośrednictwem właściwej w sprawach łączności i informatyki komórki Komendy Głównej Policji, do kierowników właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa lub Straży Granicznej o udzielenie informacji.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

W wystąpieniu zawiera się dane umożliwiające wyszukanie informacji w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych oraz aktach operacyjno-rozpoznawczych.

2. Przed wystąpieniem o udzielenie informacji dokonuje się niezbędnych sprawdzeń w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych Policji. §

4. Informacje udokumentowane w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych lub zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2, przekazują:

1) w Urzędzie Ochrony Państwa i Komendzie Głównej Straży Granicznej – kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących czynności operacyjno-rozpoznawcze lub ewidencyjno-archiwalne albo upoważnione przez nich osoby,

2) szefowie delegatur Urzędu Ochrony Państwa i komendanci oddziałów Straży Granicznej albo upoważnione przez nich osoby. §

5. Przekazanie informacji dokumentuje się:

1) w katach spraw operacyjno-rozpoznawczych – notatką służbową zawierającą w szczególności dane dotyczące: a) daty i miejsca wystąpienie o udzielenie informacji, b) osoby występującej o udzielenie informacji, c) czasu i miejsca przekazania informacji, d) udzielonych informacji, e) sposobu przekazania informacji, f) w przypadku odmowy przekazania informacji lub ograniczenia zakresu przekazywanych informacji – powodów odmowy lub ograniczenia, g) osób odpowiedzialnych za przekazanie, odmowę lub ograniczenie zakresu przekazywanych informacji,

2) w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych: a) w teczkach materiałów archiwalnych – notatką służbową zawierającą dane, o których mowa w pkt 1, b) w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych – dostosowaną do metodycznych wymagań tych zbiorów adnotacją zawierającą dane, o których mowa w pkt

1. § 6.

1. Do przekazywania Policji informacji przez Urząd Ochrony państwa i Straż Graniczną stosuje się przepisy o przyjmowaniu, przewożeniu, wydawaniu i ochronie informacji niejawnych.

2. Koszty przekazywania informacji ponosi przekazujący te informacje. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 841 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 853 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 par. 2 i art. 61 par. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w części: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, art. 122(1) par. 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 70 par. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 852 z 1999

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 851 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 850 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 849 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 1999 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Rzeczypospolitej Polskiej przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 848 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 847 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 846 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 845 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 844 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 1999 r. w sprawie określenia diet dla członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 843 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 842 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 840 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 839 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 838 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.