Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 845 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-07
Data wejscia w życie:1999-10-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 845 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 75 poz. 845

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych. Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 380, Nr 49, poz. 485 i Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Rozporządzenie określa warunki emitowania obligacji skarbowych oferowanych na zagranicznych rynkach kapitałowych, będących skarbowymi papierami wartościowymi, zwanymi dalej „obligacjami”.

2. Obligacje skarbowe są emitowane przez Ministra Finansów w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Cel oraz miejsce każdej emisji obligacji określa list emisyjny.

4. Wartość nominalną obligacji danej emisji oferowanych do sprzedaży określa list emisyjny. Łączna wartość nominalna wyemitowanych w danym roku obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych nie może przekroczyć limitów określonych w ustawie budżetowej na rok, w którym następują dane emisje.

5. Wartość emisji obligacji jest równa wartości nominalnej obligacji sprzedanych. § 2.

1. Obligacje są nominowane w walutach obcych krajów należących do OECD lub w EURO.

2. Ustala się nominał obligacji na 100 jednostek walut obcych, o których mowa w ust. 1, lub ich wielokrotność.

3. Cena sprzedaży obligacji może być niższa, równa bądź wyższa od wartości nominalnej. Cenę sprzedaży określa list emisyjny.

4. Obligacje są oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Stopę procentową lub sposób jej obliczania oraz sposób obliczania należnych odsetek lub innych należności ubocznych, dni ustalenia praw do odsetek oraz dni wymagalności odsetek lub innych należności ubocznych dla obligacji o danym terminie wykupu określa list emisyjny. § 3.

1. Obligacje są oferowane na rynku pierwotnym przez konsorcjum banków lub innych instytucji finansowych, zwane dalej „konsorcjum”, zorganizowane przez kierownika konsorcjum. Szczegółowe obowiązki członków konsorcjum określone są w umowie między emitentem obligacji a konsorcjum.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2. Kierownik oraz członkowie konsorcjum są określeni w liście emisyjnym.

3. na rynku pierwotnym obligacje mogą być nabywane tylko przez nierezydentów, będących osobami fizycznymi i prawnymi oraz spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z zastrzeżeniem, że obligacje przeznaczone na zamianę zobowiązań Skarbu Państwa mogą być nabywane przez rezydentów lub nierezydentów, będących osobami fizycznymi i prawnymi oraz spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, będących wierzycielami Skarbu Państwa z tytułów określonych w liście emisyjnym. § 4.

1. Agent emisji prowadzi w szczególności:

1) obsługę i wykup obligacji,

2) rejestr posiadaczy obligacji, zwany dalej „rejestrem”.

2. Zakres obowiązków agenta emisji określa umowa zawarta z emitentem.

3. W ramach obowiązków wykonywanych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 2, agent emisji może współdziałać z innymi podmiotami.

4. Agent emisji jest wskazany w liście emisyjnym.

5. Obowiązki kierownika konsorcjum oraz agenta emisji Minister Finansów może powierzyć temu samemu podmiotowi. § 5.

1. Nabywca obligacji otrzymuje świadectwo nabycia obligacji, które podlega ujawnieniu w rejestrze.

2. Obligacja może być wydana w formie dokumentu, o ile jest to dopuszczalne na danym rynku.

3. O ile prawo rynku, na którym obligacje mają być przedmiotem obrotu, nie stanowi inaczej, przeniesienie praw z obligacji następuje:

1) przez wydanie obligacji w formie dokumentu do rąk nabywcy oraz wpisanie do rejestru,

2) przez złożenie w rejestrze świadectwa nabycia obligacji wraz z wypełnionym formularzem zbycia obligacji; w przypadku gdy zbywca nie otrzymał obligacji w formie dokumentu, wydanie nowego świadectwa nabycia obligacji podlega ujawnieniu w rejestrze. § 6.

1. Wykup obligacji .lub wypłata odsetek następuje ze środków budżetu państwa, w terminach określonych w liście emisyjnym.

2. Spełnienie świadczenia emitenta z tytułu wypłat odsetek lub wykupu obligacji następuje przez uznanie rachunku agenta emisji w terminie oraz miejscu określonym w zawartej z nim umowie lub w prospekcie emisyjnym.

3. Wypłata odsetek i wykup obligacji następuje do rąk osób ujawnionych w rejestrze w dniu ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji; dzień ustalenia praw przypada w terminie wskazanym w liście emisyjnym.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

4. Przez dzień ustalenia praw do świadczeń z tytułu obligacji rozumie się dzień, w którym określony zostanie stan posiadania obligacji, w celu ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania, w dniu wymagalności, świadczeń z tytułu obligacji. § 7.

1. Emitent może wezwać posiadaczy obligacji do bezwarunkowego, przedterminowego wykupu bądź też może przyznać posiadaczowi obligacji prawo wezwania emitenta do bezwarunkowego, przedterminowego wykupu.

2. Warunki oraz sposób realizacji przedterminowego wykupu są określone w liście emisyjnym. § 8.

1. Roszczenie o wykup obligacji ulega przedawnieniu po upływie dziesięciu lat od dnia, w którym przypada termin wykupu, z zastrzeżeniem ust. 3, chyba że prawo obowiązujące na rynku, na którym następuje emisja, stanowi inaczej.

2. Roszczenie o wypłatę należnych odsetek ulega przedawnieniu po upływie trzech lat od dnia, w którym przypada termin ich płatności, z zastrzeżeniem ust. 3, chyba że prawo obowiązujące na rynku, na którym następuje emisja, stanowi inaczej.

3. W przypadku gdy emitent nie przekaże agentowi emisji środków na wykup obligacji lub wypłatę należnych odsetek, termin przedawnienia biegnie od dnia otrzymania przez posiadacza obligacji zawiadomienia o gotowości agenta emisji do wypłaty należności. §

9. Jeżeli dzień, w którym na podstawie rozporządzenia lub listu emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub inny wolny dzień ustalony odrębnymi przepisami, termin wykonania tej czynności upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, chyba że prawo obowiązujące na danym rynku stanowi inaczej. §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 845 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 853 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 par. 2 i art. 61 par. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w części: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, art. 122(1) par. 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 70 par. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 852 z 1999

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 851 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 850 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 849 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 1999 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Rzeczypospolitej Polskiej przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 848 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 847 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 846 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 844 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 1999 r. w sprawie określenia diet dla członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 843 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 842 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 841 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 840 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 839 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 838 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.