Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 849 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 1999 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Rzeczypospolitej Polskiej przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-06
Data wejscia w życie:1999-10-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 849 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 75 poz. 849

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 6 września 1999 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Rzeczypospolitej Polskiej przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa. Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz.

1126) zarządza się, co następuje: §

1. Przebieg granic i powierzchnia jednostek podziału terytorialnego państwa ewidencjonuje się w państwowym rejestrze granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa, zwanym dalej „rejestrem”. §

2. Rejestr jest urzędowym, komputerowym zbiorem danych opisowych i kartograficznych o przebiegu granic i powierzchniach jednostek podziału terytorialnego państwa i stanowi część centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. §

3. Rejestr prowadzą:

1) Główny Geodeta Kraju w części dotyczącej przebiegu granic i powierzchni województw,

2) wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego działający w imieniu wojewody, zgodnie z ich właściwością miejscową, w części dotyczącej przebiegu granic i powierzchni gmin i powiatów. § 4.

1. Wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego otrzymują wojewódzkie bazy danych rejestru z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Wojewodowie i starostowie współdziałają z Głównym Geodetą Kraju przy prowadzeniu rejestru poprzez przekazywanie do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykazów współrzędnych wraz z opisem dokonanych zmian przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa. §

5. Prowadzenie rejestru polega na:

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1) aktualizacji i utrzymywaniu wzajemnej zgodności krajowej i wojewódzkich baz danych rejestru,

2) utrzymywaniu systemów obsługujących bazy danych rejestru w gotowości operacyjnej,

3) sporządzaniu według stanu na dzień 1 stycznia, w terminie do dnia 1 lutego każdego roku, krajowego wykazu powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa, stanowiącego podstawę sporządzania krajowego wykazu gruntów i budynków,

4) udostępnianiu danych zawartych w rejestrze. §

6. Powierzchnie jednostek podziału terytorialnego państwa wykazuje się w hektarach z dokładnością zapisu do jednego hektara oraz dodatkowo w km2 z dokładnością zapisu do jednego km2. §

7. Zmiany w rejestrze wprowadza się na podstawie:

1) umów międzynarodowych dotyczących przebiegu granic państwowych,

2) aktów prawnych w sprawie tworzenia, łączenia, znoszenia i podziału jednostek podziału terytorialnego państwa lub zmiany ich granic,

3) ostatecznych decyzji administracyjnych i prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących przebiegu granic, nieruchomości będących jednocześnie granicami jednostek podziału terytorialnego państwa,

4) opracowań geodezyjnych i fotogrametrycznych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, określających lub uściślających położenie punktów granicznych. § 8.

1. Dane dotyczące położenia punktów załamania granic jednostek podziału terytorialnego państwa, związane ze zmiana przebiegu granic tych jednostek lub modernizacją ewidencji gruntów i budynków, wprowadza się do rejestru na podstawie współrzędnych tych punktów uzyskanych w wyniku pomiarów geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. W przypadku niemożności uzyskania współrzędnych punktów załamania granic jednostek podziału terytorialnego państwa w wyniku pomiarów geodezyjnych przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dopuszcza się określenie tych współrzędnych z map znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

3. Sposób oznaczania punktów załamania granic jednostek podziału terytorialnego państwa określa załącznik do rozporządzenia. § 9.

1. W celu aktualizacji rejestru starostowie przekazują właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego aktualne dane o przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa, w terminie 14 dni od dnia:

1) wejścia w życie aktów prawnych, o których mowa w § 7 pkt 1 i 2,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

2) przekazania przez właściwe organy ostatecznych decyzji administracyjnych, a przez sądy – prawomocnych orzeczeń, o których mowa w § 7 pkt 3,

3) przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego opracowań geodezyjnych i fotogrametrycznych, o których mowa w § 7 pkt 4, nie związanych z aktami prawnymi, ostatecznymi decyzjami i prawomocnymi orzeczeniami sadowymi wymienionymi w § 7 pkt 1-3. 2.. Wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego są obowiązani:

1) aktualizować wojewódzkie bazy danych rejestru w terminie 14 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 1,

2) przekazywać do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kopie zaktualizowanej bazy wojewódzkiej wraz z opisem dokonanych zmian, w terminie 14 dni od dnia zakończenia aktualizacji bazy.

3. Główny Geodeta Kraju zapewnia:

1) aktualizacje krajowej bazy danych rejestru w terminie 14 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2,

2) uzgodnienie danych w przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi bas sąsiednich województw lub między danymi bazy krajowej a danymi baz wojewódzkich. §

10. W celu wykonania krajowego wykazu powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa, o którym mowa w § 5 pkt 3, wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego przekazują do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w terminie do 15 stycznia każdego roku, zaktualizowane na dzień 1 stycznia kopie wojewódzkich baz danych rejestru. §

11. Organy prowadzące rejestr zabezpieczają bazy danych rejestru przed zniszczeniem i dostępem do nich osób nieupoważnionych. §

12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 1999 r. (poz. 849) SPOSÓB OZNACZANIA PUNKTÓW ZAŁAMANIA GRANIC JEDNOSTEK PODZIAŁU TERYTORIALNEGO PAŃSTWA

Punkty załamania granic jednostek podziału terytorialnego państwa dzielą się na dwie grupy: a) punkty węzłowe – punkty, w których zbiegają się co najmniej 3 odcinki granic podziału terytorialnego, b) punkty pośrednie – punkty załamania linii granicznej, leżące pomiędzy punktami węzłowymi.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

Oznaczenie punktu węzłowego Oznaczenie punktu węzłowego składa się z ośmiu części:

1. Współrzędne punktu węzłowego w państwowym systemie odniesień przestrzennych, ustalonym na podstawie odrębnych przepisów.

2. Informacje o województwie lub województwach, z którymi jest związany punkt węzłowy. W pola należy wpisać identyfikatory województw zgodnie z rejestrem terytorialnym prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. - Jeżeli punkt węzłowy jest położony na granicy województwa lub województw, należy wypełnić 4, 3, 2 lub 1 pole, zależnie od zaistniałej sytuacji. W pula nie wypełnione należy wpisać cyfrę

0. - Jeżeli punkt węzłowy jest położony wewnątrz województwa, należy wypełnić pierwsze pole, a w pozostałych wpisać cyfrę 0.

3. Informacja o powiecie lub powiatach, z którymi jest związany punkt węzłowy. W pola należy wpisać identyfikatory powiatów zgodnie z rejestrem terytorialnym prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. - Jeżeli punkt węzłowy jest położony na granicy powiatu lub powiatów, należy wypełnić 4, 3, 2 lub 1 pole, zależnie od zaistniałej sytuacji. W pola nie wypełnione należy wpisać cyfrę

0. - Jeżeli punkt węzłowy jest położony wewnątrz powiatu, należy wypełnić pierwsze pole, a w pozostałych wpisać cyfrę 0.

4. Informacja o gminie lub gminach, z którymi związany jest punkt węzłowy. W pola należy wpisać identyfikatory gmin zgodnie z rejestrem terytorialnym prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. - Zależnie od sytuacji należy wypełnić 4, 3, 2 lub 1 pole. W pola nie wypełnione należy wpisać cyfrę 0.

5. Oznaczenie miasta lub miast, z którymi związany jest punkt węzłowy. W pola należy wpisać identyfikatory miejscowości zgodnie z rejestrem terytorialnym prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. - Liczba wypełnionych pól jest zależna od konkretnej sytuacji. W pola nie wypełnione należy wpisać cyfrę

0. - Jeżeli miasto jest położone całkowicie wewnątrz gminy, należy jeden z punktów załamania granicy przyjąć jako punkt węzłowy i wypełnić tylko jedno pole. W pola nie wypełnione należy wpisać cyfrę 0.

6. Oznaczenie dzielnicy lub dzielni, z którymi związany jest punkt węzłowy. W pola należy wpisać identyfikatory dzielnic zgodnie z rejestrem terytorialnym prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. - Liczba wypełnionych pól jest zależna od konkretnej sytuacji. W pola nie wypełnione należy wpisać cyfrę 0.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

7. Informacja o położeniu punktu węzłowego. - Jeżeli punkt jest położony na granicy państwa w polu wpisujemy cyfrę 1, w pozostałych przypadkach cyfrę 0.

8. Sposób pozyskania współrzędnych punktu węzłowego. - Jeżeli współrzędne pozyskano na podstawie pomiarów geodezyjnych, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia, w polu należy wpisać cyfrę

1. - Jeżeli współrzędne pozyskano z map, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia, w polu należy wpisać cyfrę

2. Oznaczenie punktu pośredniego Oznaczenie punktu pośredniego składa się z pięciu części:

1. Współrzędne punktu pośredniego w państwowym systemie odniesień przestrzennych, ustalonym na podstawie odrębnych przepisów.

2. Kolejny numer punktu pośredniego.

3. Współrzędne początkowego punktu węzłowego linii granicznej, na której jest położony punkt pośredni.

4. Współrzędne końcowego punktu węzłowego linii granicznej, na której jest położony punkt pośredni.

5. Sposób pozyskania współrzędnych punktu pośredniego. - Jeżeli współrzędne pozyskano na podstawie pomiarów geodezyjnych, o których niwa w § 9 ust. 1 rozporządzenia, w polu należy wpisać cyfrę

1. - Jeżeli współrzędne pozyskano z map, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia, w polu należy wpisać cyfrę 2.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 849 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 853 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 par. 2 i art. 61 par. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w części: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, art. 122(1) par. 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 70 par. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 852 z 1999

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 851 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 850 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 848 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 847 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 846 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 845 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 844 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 1999 r. w sprawie określenia diet dla członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 843 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 842 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 841 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 840 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 839 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 838 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.