Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 850 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-08-20
Data wejscia w życie:1999-10-02
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 850 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 75 poz. 850

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 7, poz. 31 i Nr 47, poz. 243, z 1996 r. Nr 34, poz. 145, z 1997 r. Nr 111, poz. 726 oraz z 1999 r. Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje: §

1. Współpraca urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną polega na:

1) współdziałaniu w zakresie: a) ratowania życia ludzkiego na morzu, b) koordynacji akcji: przeciwpożarowych, przeciwpowodziowych, przeciwsztormowych i

c) nadzoru nad porządkiem żeglugowym, d) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach, e)kontroli i nadzoru ruchu morskiego;

2) wzajemnej wymianie informacji i współdziałaniu w zakresie: a) bezpieczeństwa żeglugi morskiej, b) korzystania z dróg morskich, portów i przystani, c) bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego, d) prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza, e) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nie uregulowanym przepisami prawa geologicznego i górniczego, f) warunków żeglowności dróg morskich oraz porządku portowo-żeglugowego, g) sytuacji lodowych, sztormowych i powodziowych. § 2.

1. Urzędy morskie współdziałają z Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej w zakresie:

1) prowadzonych badań hydrograficznych i pomiarów geodezyjnych,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

2) oznakowania nawigacyjnego dróg morskich, portów i przystani morskich,

3) wyznaczania dróg morskich, red i kotwicowisk oraz ustalania ich wielkości,

4) opracowywania wydawnictw kartograficznych i nautycznych, w tym ostrzeżeń nawigacyjnych,

5) współpracy międzynarodowej z zakres hydrografii i oznakowania nawigacyjnego z Międzynarodową Organizacją Hydrograficzną (IHO) oraz Międzynarodowymi Stowarzyszeniami Zarządów Latarni Morskich (JALA),

6) budowy i utrzymania systemów radionawigacyjnych.

2. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej w ramach współdziałania określonego w ust. 1:

1) wykonuje, opracowuje i nadzoruje pomiary hydrograficzne na polskich obszarach morskich dla opracowania urzędowych map morskich i innych wydawnictw oraz bezpieczeństwa żeglugi,

2) prowadzi prace geodezyjne na polskich obszarach morskich, w pasie nadbrzeżnym i w portach morskich i przystaniach,

3) redaguje, opracowuje i wydaje mapy morskie, locje, spisy świateł i sygnałów nawigacyjnych, spisy radiostacji nautycznych, „Wiadomości Żeglarskie” oraz inne urzędowe publikacje,

4) redaguje i rozpowszechnia ostrzeżenia nawigacyjne opracowane na podstawie otrzymanych informacji,,

5) ustawia na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej stałe i pływające znaki nawigacyjne,

6) organizuje i utrzymuje radionawigacyjne systemy zabezpieczenia żeglugi na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

7) jako państwowa służba w dziedzinie hydrografii i kartografii morskiej reprezentuje Rzeczpospolitą Polską w Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej oraz komitetach i grupach roboczych tej organizacji.

3. Służby oznakowania nawigacyjnego urzędów morskich w ramach współdziałania określonego w ust. 1:

1) przeprowadzają pomiary geodezyjne na obszarze całego wybrzeża ze szczególnym uwzględnieniem terenów portów cywilnych, dla realizacji zadań tych służb oraz opracowywania przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej map i wydawnictw,

2) przeprowadzają pomiary głębokościowe na wodach wewnętrznych, torach wodnych i akwenach portów, z wyłączeniem basenów i portów wojennych, dla celów bezpieczeństwa żeglugi oraz opracowywanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej map i wydawnictw,

3) sporządzają i wydają plany pomiarowe na podstawie prac wyszczególnionych w pkt 1 i 2,

4) administrują i obsługują latarnie i radiolatarnie morskie oraz system oznakowania nawigacyjnego na cały wybrzeżu,

5) budują i utrzymują dalby dewiacyjne i nabieżniki dewiacyjne,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

6) utrzymują systemy nawigacyjne na potrzeby nawigacyjnego zabezpieczenia żeglugi,

7) przekazują do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej wszystkie niezbędne wyniki pomiarów i przeprowadzonych prac, o których mowa w pkt 1 i 2, do opracowania map, wydawnictw nawigacyjnych oraz innych publikacji urzędowych, w terminie 14 dni od dnia zakończenia tych prac,

8) w trybie natychmiastowym przekazują do Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej wszystkie informacje dotyczące zmiany współrzędnych geograficznych oraz parametrów pracy urządzeń technicznych, o których mowa w pkt 4-6.

4. Urzędy morskie i Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej:

1) współpracują w zakresie bezpieczeństwa żeglugi oraz funkcjonowania systemu oznakowania nawigacyjnego na polskich obszarach morskich,

2) prowadzą systematyczną wymianę wyników prowadzonych przez siebie prac geodezyjnych i hydrograficznych. § 3.

1. Urzędy morskie współdziałają ze Strażą Graniczną w zakresie inspekcji morskiej oraz utrzymania porządku portowo-żeglugowego na polskich obszarach morskich.

2. W ramach współdziałania określonego w ust. 1:

1) urzędy morskie prowadzą szkolenie funkcjonariuszy Straży Granicznej z zakresu przeprowadzania inspekcji morskiej, krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska,

2) Straż Graniczna przekazuje urzędom morskim dokumentacje i dowody rzeczowe związane ze stwierdzonymi przypadkami przekraczania przez statki przepisów obowiązujących na polskich obszarach morskich. §

4. Urzędy morskie w porozumieniu z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczna opracowują roczne plany współpracy w zakresie określonym w rozporządzeniu. §

5. Traci moc zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 października 1996 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną (Monitor Polski Nr 63, poz. 578). §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 850 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 853 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 par. 2 i art. 61 par. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w części: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, art. 122(1) par. 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 70 par. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 852 z 1999

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 851 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 849 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 1999 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Rzeczypospolitej Polskiej przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 848 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 847 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 846 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 845 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 844 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 1999 r. w sprawie określenia diet dla członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 843 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 842 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 841 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 840 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 839 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 838 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.