Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 846 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-09-06
Data wejscia w życie:1999-12-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 846 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/1

Dz.U. 1999 Nr 75 poz. 846

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych. Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu i rozprowadzaniu gazów płynnych oraz napełnianiu zbiorników tymi gazami. § 2.

1. Przez gazy płynne należy rozumieć ropopochodne gazy skroplone propan, butan i mieszaninę propan-butan, zakwalifikowane do materiałów niebezpiecznych w grupie wybuchowości II A.

2. Klasyfikację i skład gazu płynnego określają Polskie Normy. § 3.

1. Zasady oceny i klasyfikacji stref zagrożenia wybuchem oraz wymiary tych stref przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazu płynnego określają przepisy o ochronie przeciwpożarowej oraz przepisy techniczno-budowlane.

2. Instalacja i urządzenia elektryczne oraz telekomunikacyjne znajdujące się w pomieszczeniach i strefach zagrożenia wybuchem powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach, o których mowa w ust. 1, i Polskich Normach. § 4.

1. Pracodawca jest zobowiązany wyposażyć stanowiska pracy związane z magazynowaniem, napełnianiem i rozprowadzaniem gazu płynnego w podręczny sprzęt gaśniczy.

2. Aparatura, urządzenia i środki ochrony indywidualnej oraz instalacje przeciwpożarowe i podręczny sprzęt gaśniczy stanowiące wyposażenie pracowników i stanowisk pracy powinny być utrzymywane w pełnej sprawności technicznej.

3. Lokalizację i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego oraz jego oznakowanie znakami bezpieczeństwa określają przepisy o ochronie przeciwpożarowej i Polskie Normy. §

5. Prace naprawcze poza procesem technologicznym wykonywane w strefach zagrożenia wybuchem należy traktować jako prace szczególnie niebezpieczne, określone w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy. § 6.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

1. Na terenie rozlewni i baz gazu płynnego do ruchu dopuszcza się wyłącznie pojazdy z silnikiem wysokoprężnym lub innym w wykonaniu przeciwwybuchowym.

2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1, powinny poruszać się po wydzielonych pasach ruchu. §

7. Prace związane z napełnianiem, przechowywaniem i rozprowadzaniem gazu płynnego oraz konserwacją urządzeń technologicznych mogą wykonywać wyłącznie pracownicy posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. §

8. Do napełniania gazem płynnym i magazynowania tego gazu dopuszcza się tylko specjalnie do tego celu przeznaczone zbiorniki ciśnieniowe, spełniające wymagania określone w przepisach dozoru technicznego i Polskich Normach. § 9.

1. Pracodawca jest zobowiązany do opracowania na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, mających zastosowanie przy instalacjach do gazu płynnego, szczegółowych instrukcji zakładowych dla poszczególnych etapów, procesu technologicznego, pomieszczeń i stanowisk pracy, jak również instrukcji sposobu postępowania w razie zagrożeń związanych z awarią instalacji.

2. Pracodawca jest zobowiązany zapoznać pracowników z instrukcjami, o których mowa w ust.

1. §

10. Pracownicy zatrudnieni w rozlewni gazu płynnego i na stanowiskach przeładunkowych cystern kolejowych lub samochodowych powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa chemicznego oraz przepisów przeciwpożarowych, zgodnie z odrębnymi przepisami. § 11.

1. Magazyny i składowiska butli z gazem płynnym znajdujące się na placach powinny być wyposażone w instalacje odgromowe zgodnie z Polskimi Normami.

2. W magazynach i składowiskach, o których mowa w ust. 1, należy zapewnić dostęp do butli umożliwiający prowadzenie akcji ratowniczej. § 12.

1. Butle z gazami płynnymi o pojemności do 11 kg gazu powinny być składowane w pozycji stojącej, nie więcej niż w trzech warstwach.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do składowania butli z gazem o pojemności do 11 kg w kontenerach lub na paletach.

3. odległości magazynowania butli z gazem płynnym od budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz dróg określają odrębne przepisy.

4. Zabrania się magazynowania butli z gazem płynnym w:

1) pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu,

2) pomieszczeniach, w których znajdują się studzienki, otwory kanalizacyjne lub inne nie wentylowane zagłębienia,

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 3/3

3) pomieszczeniach do przechowywania produktów żywnościowych,

4) składach materiałów wybuchowych, łatwo palnych lub żrących,

5) kotłowniach, hydroforniach i węzłach cieplnych,

6) garażach i pomieszczeniach, w których znajdują się pojazdy silnikowe. §

13. Zbiorniki do magazynowania gazu płynnego powinny być:

1) wyposażone w armaturę i osprzęt zgodnie z przepisami technicznymi i Polskimi Normami,

2) dopuszczone do eksploatacji zgodnie z przepisami o dozorze technicznym. § 14.

1. Do armatury i osprzętu zbiorników z gazem płynnym powinien być zapewniony łatwy dostęp.

2. Przenośne oświetlenie elektryczne wykorzystywane podczas pracy przy zbiornikach z gazem płynnym powinno mieć wykonanie przeciwwybuchowe i napięcie nie wyższe niż 24 V. § 15.

1. Działalność gospodarcza w zakresie napełniania butli gazem płynnym może być prowadzona wyłącznie przez podmioty spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

2. Każda butla napełniona gazem identyfikacyjnym rozlewni gazu. płynnym § 16.

1. Zabrania się napełniania gazem płynnym butli, których stan techniczny nie odpowiada wymaganiom bezpiecznej eksploatacji, a w szczególności butli:

1) do gazu innego niż ten, na który butla jest przeznaczona,

2) bez wymaganego oznaczenia,

3) z nieczytelnymi lub nieprawidłowymi oznaczeniami,

4) po upływie terminu badania okresowego,

5) z nieszczelnym lub uszkodzonym zaworem,

6) z uszkodzeniami powierzchni,

7) poddanych działaniu płomieni,

8) wyposażonych w zawory, których konstrukcja umożliwia demontaż zaworu w celu przeprowadzenia naprawy.

2. Zabrania się napełniania gazem płynnym butli, których powłoka ma barwę czerwoną lub żółtą. §

17. Pracownik przed napełnieniem butli gazem płynnym, jest zobowiązany dokładnie skontrolować: powinna być opatrzona znakiem

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 4/4

1) szczelność instalacji,

2) ustawienie parametrów urządzeń napełniających i prawidłowość ich działania. §

18. Butle nowe lub po regeneracji, przed napełnieniem gazem płynnym, należy odpowietrzyć. §

19. Transportery butli i urządzenia napełniające powinny być wyposażone we wspólne awaryjne wyłączniki. § 20.

1. Uruchomienie agregatu pompowego do gazu płynnego może nastąpić wyłącznie po uprzednim napływie gazu płynnego do pompy.

2. Eksploatacja agregatów pompowych i sprężarek do gazu powinna odbywać się zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa producenta urządzeń.

3. Agregaty i inne urządzenia podczas przeglądów lub napraw należy zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem i wyposażyć w tablice ostrzegawcze o treści: „Nie uruchamiać – naprawa”.

4. Podczas przeglądu lub napraw agregatów i innych urządzeń należy je odłączyć od instalacji armaturą odcinającą, opróżnić z gazu i wyłączyć zasilanie elektryczne. § 21.

1. Zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek napraw urządzeń i instalacji rozlewni gazu płynnego podczas ruchu agregatów pompowych, sprężarkowych i innych urządzeń technologicznych rozlewni oraz podczas pracy urządzeń i instalacji napełniających.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również stanowiska załadunku i rozładunku zbiorników cystern samochodowych i kolejowych.

3. Załadunek lub rozładunek cystern samochodowych i kolejowych w bazach gazu płynnego powinien odbywać się na stanowiskach posiadających stacjonarne instalacje przeładunkowe wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z warunkami technicznymi. § 22.

1. Każdą napełnioną butle poddaje się dodatkowej kontroli wagowej, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnego napełnienia gazem określonego w odrębnych przepisach, należy usunąć jego nadmiar i dokonać ponownego sprawdzenia butli.

2. Wagi kontrolne powinny być poddawane legalizacji, zgodnie z odrębnymi przepisami. § 23.

1. Zawór butli po napełnieniu należy poddać kontroli szczelności w kąpieli wodnej lub przy pomocy elektronicznego urządzenia do wykrywania nieszczelności.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje kontrolę połączenia gwintowego zaworu z butlą oraz kontrole szczelności zaworu w pozycji otwartej z zaślepionym wylotem zaworu.

3. Pracownik, który stwierdzi nieszczelność butli po napełnieniu gazem płynnym w miejscach, o których mowa w ust. 2, powinien niezwłocznie oddać butlę do naprawy.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 5/5

§

24. Opróżnianie butli oraz upuszczanie gazu może odbywać się wyłącznie przy użyciu urządzenia do odsysania gazu. § 25.

1. Butle napełnione gazem płynnym przeznaczone do eksploatacji powinny być wyposażone w osłonę zaworu oraz w nakrętkę zaślepiającą na króćcu przyłączeniowym.

2. W handlu detalicznym butle z gazem powinny być rozprowadzane wraz z instrukcją ich bezpiecznego przechowywania i przyłączania do urządzeń gazowych.

3. Butla z zaworem do odbioru fazy ciekłej powinna być opatrzona etykietą ostrzegającą o zakazie jej użytkowania w gospodarstwach domowych.

4. Zaleca się, aby króciec przyłączeniowy zaworu butli, o której mowa w ust. 3, miał konstrukcję uniemożliwiającą podłączenie reduktora stosowanego do butli przeznaczonej do poboru fazy gazowej. §

26. Przy stosowaniu wielozmianowej organizacji pracy pracownicy obsługujący urządzenia technologiczne baz, magazynów, rozlewni i stacji gazu płynnego mogą opuścić swoje stanowiska pracy tylko wówczas, gdy przekażą obowiązki pracownikom następnej zmiany. § 27.

1. Przed przystąpieniem do napełniania lub opróżnienia cystern kolejowych i samochodowych należy:

1) unieruchomić cysterny za pomocą klinów, przy czym niedozwolone jest stosowanie klinów do wyhamowywania wagonów,

2) założyć instalację uziemiającą,

3) sprawdzić ich stan techniczny, przy czym kontrola stanu technicznego cystern kolejowych przed napełnieniem lub rozładunkiem powinna być ewidencjonowana.

2. Podczas napełniania lub opróżniania cystern kolejowych:

1) co najmniej dwóch pracowników powinno stale przebywać przy cysternach, kontrolując przebieg procesu napełniania lub opróżniania,

2) bocznica kolejowa powinna być zamknięta oraz oznakowana tablicami ostrzegawczymi informującymi o zakazie wstępu; przy ograniczonej widoczności tablice te należy oświetlić i oznakować czerwonym światłem.

3. Zabrania się:

1) napełniania i opróżniania cystern kolejowych i samochodowych podczas wyładowań atmosferycznych,

2) manewrowania cysternami kolejowymi lub samochodowymi przy podłączonych przewodach rozładunkowo-załadunkowych. §

28. Rurociągi fazy ciekłej gazu płynnego powinny być wyposażone w zdalnie sterowane zawory odcinające z możliwością ich ręcznego zamknięcia, usytuowane poza budynkiem rozlewni gazu płynnego i poza stanowiskami przeładunkowymi cystern kolejowych i samochodowych.

2005-10-31

©Kancelaria Sejmu

s. 6/6

§ 29.

1. Napełnianie gazem płynnym nowej instalacji lub instalacji po remoncie może nastąpić wyłącznie po dokonaniu odbioru końcowego i przekazaniu instalacji do rozruchu.

2. Rurociągi oraz zbiorniki gazu płynnego przed wprowadzeniem gazu płynnego należy odpowietrzyć. § 30.

1. Wąż elastyczny do przeładunku gazu płynnego powinien mieć atest i założoną metrykę oraz być poddany próbie ciśnieniowej co najmniej raz w roku.

2. Wąż elastyczny do przeładunku gazu płynnego wykazujący uszkodzenie lub po okresie używania określonym przez producenta powinien zostać wycofany z użytku.

3. W przypadku braku określenia przez producenta okresu używania węża elastycznego, o którym mowa w ust. 2, powinien on być wycofany z eksploatacji najpóźniej po 3 latach. §

31. W zakresie magazynowania, napełniania i rozprowadzania gazów płynnych propanowobutanowych nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. Nr 29, poz. 115). §

32. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1971 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach gazyfikacji bezprzewodowej (Dz.U. Nr 23, poz. 216). §

33. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 16 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 oraz § 28, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

2005-10-31

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 846 z 1999 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 853 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 par. 2 i art. 61 par. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w części: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, art. 122(1) par. 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 70 par. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 852 z 1999

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 851 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostępniania przez zakłady opieki zdrowotnej utworzone przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe".

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 850 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 849 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 1999 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Rzeczypospolitej Polskiej przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 848 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 847 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 845 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 844 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 1999 r. w sprawie określenia diet dla członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 843 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 842 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie trybu i form ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wynikowych informacji statystycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 841 z 1999

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Policji informacji o osobie, uzyskanych przez Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 840 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 839 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 838 z 1999

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 1999 r. w sprawie wysokości i zasad dokonywania wpłat przez powszechne towarzystwa emerytalne do Funduszu Gwarancyjnego.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.