Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1034 z 1999

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:1999-11-10
Data wejscia w życie:1999-11-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1034 z 1999


©Kancelaria Sejmu

s. 1/2

Dz.U. 1999 Nr 91 poz. 1034

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 Nr 82, poz. 929) §

1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje działami administracji rządowej:

1) rolnictwa,

2) rozwój wsi,

3) rynki rolne.

3. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, minister jest dysponentem części 19 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

5. Organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 Nr 82, poz. 929) określa załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 r.(poz. 1034)

WYKAZ ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Inspekcja Nasienna,

2) Inspekcja Ochrony Roślin,

3) Inspekcja Weterynaryjna,

4) Okręgowi Inspektorzy Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie,

5) Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej,

6) Centralna Stacja Hodowli Zwierząt w Warszawie,

7) Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w Warszawie, z siedzibą w Wesołej,

8) Krajowe Centrum Oświaty Rolniczej w Brwinowie,

9) Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych,

2005-10-26

©Kancelaria Sejmu

s. 2/2

10) Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

11) Agencja Rynku Rolnego,

12) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

13) Centralny Inspektorat Standaryzacji w Warszawie,

14) Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie,

15) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie,

16) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie,

17) Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,

18) Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu,

19) Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,

20) Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach,

21) Instytut Zootechniki w Krakowie,

22) Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie,

23) Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach,

24) Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego w Warszawie,

25) Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie,

26) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach,

27) Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach,

28) Instytut Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie,

29) Instytut Maszyn Spożywczych w Warszawie,

30) Centralne Laboratorium Przemysłu Koncentratów Spożywczych w Poznaniu,

31) Centralne Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi,

32) Centralne Laboratorium Przemysłu Ziemniaczanego w Poznaniu,

33) Centralne Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalnictwa Zbóż w Warszawie,

34) Centralne Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie,

35) Centralne Laboratorium Przemysłu Paszowego w Lublinie,

36) Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn dla Przetwórstwa Płodów Rolnych w Pleszewie.

2005-10-26

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 1034 z 1999 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Dopłaty z UE do hektara

  Czy dopłaty bezpośrednie do rolnictwa dotyczą hektara przeliczeniowego czy rzeczywistego? Czy dopłata jest niezależna od klasy gleby?

 • Opinia RODK

  W niedługim czasie mam mieć badania w RODK. Czy są jakieś przepisy prawne mówiące o tym, co powinna zawierać opinia RODK?

 • Rada nadzorcza w spółdzielni mieszkaniowej

  Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może podjąć uchwałę, w której domaga się od zarządu przedstawienia umów o pracę oraz zakresu obowiązków wszystkich (...)

 • Ubezwłasnowolnienie - opinia biegłego

  Sąd ubezwładnowolnił mojego ojca bez wcześniejszej opini biegłego. Czy zasadnie?

 • Nadzór nad postępowaniem komornika

  Jakie organy nadzoru można powiadomić, jeżeli wadliwie prowadzi on postępowanie egzekucyjne?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-29 poz. 1836

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-23 poz. 734

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-30 poz. 1587

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Monitor Polski 2004 nr 56 poz. 958

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie planu rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-09 poz. 1477

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.